UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

วันสำคัญของพระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี    
เดือนมิถุนายน   
   5 มิ.ย.             ศาสนนาม คุณพ่อบอนีฟาส วิศิษฎ์  สินสมรส
   9 มิ.ย. 1962     วันเกิด คุณพ่อยอแซฟ สุรินทร์  จารย์อุปการะ
            2007     วันบวช คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์  มุลตรี
            2007     วันบวช คุณพ่อยอห์น บอสโก ชิตชนนท์  แสงประดับ
 11 มิ.ย.             ศาสนนาม คุณพ่อบาร์นาบัส จำเนียร  จิตเสรีวงศ์
 13 มิ.ย.             ศาสนนาม คุณพ่ออันตน ไพเราะ  มนิราช
                        ศาสนนาม คุณพ่ออันตน วิชาญ  กิจเจริญ
                        ศาสนนาม คุณพ่ออันตน สุรชาติ  แก้วเสนีย์
                        ศาสนนาม คุณพ่ออันตน สนธยา  ไทยสนธิ
                        ศาสนนาม คุณพ่ออันตน วีระเทพ  วาทนเสรี
                        ศาสนนาม คุณพ่ออันตน ชูชาติ  ประสูตร์แสงจันทร์
 16 มิ.ย. 2019    วันบวช คุณพ่อยอห์น บอสโก วัชรพล  อำนาจเกียรติกุล
 16 มิ.ย. 1967     วันเกิด คุณพ่อเปโตร กฤติเดช  รุจิรัตน์
            1985     วันบวช คุณพ่ออันตน วิชาญ  กิจเจริญ
            1985     วันบวช คุณพ่อบาร์นาบัส จำเนียร  จิตเสรีวงศ์
            2002     วันบวช คุณพ่อเบเนดิกต์ รุ่งเรือง  สารสุข
            2002     วันบวช คุณพ่อเปโตร ปราโมทย์  นิลเพ็ชร
            2002     วันบวช คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ  จูรอด
 17 มิ.ย. 2012     วันบวช คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ ศราวิน  พัดศรีเรือง
 18 มิ.ย. 2000     วันบวช คุณพ่อเปโตร กฤติเดช  รุจิรัตน์
 19 มิ.ย. 1975     วันบวช คุณพ่อยอห์น บอสโก สุรพล  เนื้อจีน
 20 มิ.ย. 2010     วันบวช คุณพ่อยอแซฟ ปิติศักดิ์  พงศ์จิรพันธุ์
 21 มิ.ย. 2009     วันบวช คุณพ่อเปโตร ชิตพล  แซ่โล้ว
            2009     วันบวช คุณพ่อสเตเฟน เกรียงศักดิ์  ประสูตร์แสงจันทร์
 23 มิ.ย. 1979     วันบวช คุณพ่ออันตน ไพเราะ  มนิราช
            2017     วันมรณะ คุณพ่อเปาโล สุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล
 24 มิ.ย.             ศาสนนาม คุณพ่อยอห์นบัปติสต์  กฤษฎา  ลิ้มเฉลิม
 27 มิ.ย. 1999     วันบวช คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร  ประสูตร์แสงจันทร์
            1999     วันบวช คุณพ่อฟรังซิสโก วุฒิชัย  อ่องนาวา
 28 มิ.ย. 1941     วันเกิด คุณพ่ออีเรเนอุส ดำรง  บุญรติวงศ์
                        ศาสนนาม คุณพ่ออีเรเนอุส ดำรง  บุญรติวงศ์
 29 มิ.ย.             ศาสนนาม คุณพ่อเปาโล สุเมธ  วัชรศักดิ์ไพศาล
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร สุรินทร์  ชุนฟ้ง
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร สุชิน  คันฉ่อง
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร บุญส่ง  หงส์ทอง
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร สุเทพ  ภูผา
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์  กฤษเจริญ
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร เจริญ  ว่องประชานุกูล
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร ธาดา  พลอยจินดา
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปาโล สมควร  หมายแม้น
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร วัชระ  พฤกษาโรจนกุล
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร มงคล  จันทรสุขสันต์
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปาโล วิริยะ  สู้เสงี่ยม
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร กฤติเดช  รุจิรัตน์
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร ปราโมทย์  นิลเพ็ชร
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ  จูรอด
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์  มุลตรี
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร ชิตพล  แซ่โล้ว
                        ศาสนนาม พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปาโล สมกิจ  นันทวิสุทธิ์
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปาโล ชุนเอ็ง  ก๊กเครือ
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร บุนนาค  ทองอำไพ
                        ศาสนนาม คุณพ่อเปโตร ชวลิต  วินิตกูล
 30 มิ.ย. 1951     วันบวช คุณพ่อเปโตร ชวลิต  วินิตกูล
            1951     วันบวช คุณพ่อร๊อค ไกรศรี  ทัพศาสตร์
            1988     วันเกิด คุณพ่อยอห์นบัปติสต์  กฤษฎา  ลิ้มเฉลิม

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก