UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

พิธีปลงศพมาร์การีตา มณี สารสุข
                วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 เวลา 09.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ปลงศพ มาร์การีตา มณี สารสุข มารดาของคุณพ่อรุ่งเรือง สารสุข  ณ วัดพระคริสตหฤทัย วัดเพลง จ.ราชบุรี

ภาพข่าวโดย พนิดา  แหวกวารี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก