UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ฉลองวัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย7 สิงหาคม ค.ศ. 2022 เวลา 14.00 น. คุณพ่อยอแซฟ เสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดนักบุญกาเยตาโน บางน้อย จ.สมุทรสงคราม

ภาพ-ข่าว โดย สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก