UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

บทภาวนาเพื่อการพักผ่อนแห่งดวงวิญญาณของ
พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16

บทภาวนาเพื่อการพักผ่อนแห่งดวงวิญญาณของ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16บทภาวนาเพื่อการพักผ่อนแห่งดวงวิญญาณของ พระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16
ข้าแต่พระบิดา พระผู้เลี้ยงแกะนิรันดร
ขอทรงฟังคำภาวนาของประชากรของพระองค์
ที่มาวอนขอเพื่อพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ 16 ข้ารับใช้พระองค์
ผู้ได้ทรงปกครองพระศาสนจักรของพระองค์ด้วยความรัก
ด้วยพระเมตตาของพระองค์ ขอทรงนำท่านพร้อมกับฝูงแกะที่ครั้งหนึ่งเคยถูกฝากไว้ในความดูแลของท่าน
ไปรับบำเหน็จที่ได้ทรงสัญญาไว้แก่บรรดาข้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์
ขอให้ท่าน ซึ่งได้อภิบาลดูแลธรรมล้ำลึกแห่งการให้อภัยและความรักของพระองค์บนแผ่นดินนี้อย่างสัตย์ซื่อแล้ว
ชื่นชมยินดีกับพระองค์ตลอดไปในสวรรค์
พระองค์ได้ทรงตั้งข้ารับใช้ผู้นี้ ให้เป็นผู้สั่งสอนพระศาสนจักรทั้งมวล
ภายใต้ความดูแลอันชาญฉลาดและเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์
และท่านได้ทำงานของพระคริสตเจ้าบนแผ่นดินโลกแล้ว
ขอให้พระบุตรของพระองค์ ทรงต้อนรับท่านเข้าสู่พระสิริรุ่งโรจน์นิรันดร
ขอให้ข้ารับใช้ผู้นี้ ที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นมหาสมณะแห่งฝูงแกะของพระองค์
ได้ถูกนับรวมไว้ในหมู่สมณะผู้มีชีวิตแห่งพระอาณาจักรของพระองค์
โปรดประทานความสุขนิรันดรเป็นรางวัลแก่ข้ารับใช้ของพระองค์
และขอให้พระเมตตาของพระองค์นำมาซึ่งพระพรแห่งชีวิตและความรักของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ด้วยความเชื่อและความวางใจ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอฝากข้ารับใช้ผู้นี้ไว้ในพระเมตตาของพระองค์
ในครอบครัวมนุษยชาติ ท่านได้เป็นเครื่องมือแห่งสันติสุขและความรักของพระองค์
ขอให้ท่านได้ชื่นชมยินดีในของประทานเหล่านั้นตลอดไปพร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยเทอญ
เดชะพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
อาแมน


Download : บทสวด
https://drive.google.com/drive/folders/17Mftf6k-ehGZjG6kdbLZ19QHYXfIBpaU?usp=share_link

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก