UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน


ขอคำภาวนา สำหรับดวงวิญญาณของซิสเตอร์มารีอา ระเบียบ ช้อยเครือขอคำภาวนาสำหรับดวงวิญญาณของ
ซิสเตอร์มารีอา ระเบียบ ช้อยเครือ
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

มอบชีวิตคืนแด่พระเจ้า วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2023 เวลา 06.41 น.
สิริอายุ 92 ปี 1 เดือน ปฏิญาณตนเป็นนักบวช 67 ปี

 

สถานที่ซิสเตอร์เคยทำงาน
บ้านเณรบางนกแขวก สมุทรสงคราม 1 ปี
โรงเรียนดำเนินวิทยา โคกมะตะนอย 4 ปี (3 รอบ)
โรงเรียนดรุณาราชบุรี (บ้านเณร) 7 ปี (2 รอบ)
โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี 1 ปี
โรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฏร์ธานี 2 ปี (2 รอบ)
บ้านเณรซาเลเซียน หัวหิน 2 ปี
โรงเรียนนารีวัฒนา สมุทรสงคราม 2 ปี (2 รอบ)
โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ 1 ปี
โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ 3 ปี
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา ดอนกระเบื้อง 1 ปี
โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา พนม 5 ปี
โรงเรียนวันทามารีอา หลักห้า 1 ปี
โรงเรียนเทพวิทยา ห้วยกระบอก 6 ปี
นวกสถาน สามพราน 1 ปี
โรงเรียนมานะศึกษา ยะลา 15 ปี (2 รอบ)
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา นครศรีธรรมราช 2 ปีครึ่ง (2 รอบ)
รักษาตัวที่โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี ครึ่งปี
โรงเรียนดรุณา กาญจนบุรี 1 ปี
โรงเรียนดรุณศึกษา 5 ปี
โรงเรียนดรุณศึกษา 2 4 ปี
พักรักษาตัว บ้านพรพัชรหทัยนิรมล 2 ปี

 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก