UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 1
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 1

           ค่ำวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระอัครสังฆราชอันตน วีระเดช ใจเสรี ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณนพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี

 

🌻 ข้อคิดจากบทเทศน์
ของพระอัครสังฆราช​ อันตน​ วีระเดช​ ใจเสรี​
ประมุขอัครสังฆมณฑล​ท่าแร่-หนองแสง


แบบอย่างสามประการของนักบุญอันตน
1.ให้ความสำคัญกับพระวาจาของพระเจ้า อุทิศตนให้กับการประกาศพระวาจาของพระเจ้า พระวาจาของพระเจ้าให้ชีวิต..และส่องสว่างนำทางเดินให้เรา..เปิดใจให้พระวาจาของพระเจ้า นำไปรำพึงไตร่ตรองภาวนา และนำไปดำเนินชีวิต ให้พระวาจาของพระเจ้าเติบโตในชีวิตเรา

2.ให้ความสำคัญต่อศีลมหาสนิท เพราะเป็นสุดยอดของชีวิตของคริสตชน เพราะศีลมหาสนิทบ่งบอกถึงการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า เราต้องเชื่อมั่นในการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าในชีวิตของเรา

3.รับศีลอภัยบาปบ่อยๆ ขอให้เาหมั่นมารับศีลอภัยบาป เพื่อพระหรรษทานของพระจะช่วยเราให้เข้มแข็งในวิญญาณและเอาชนะบาปในชีวิตของเราได้

 

(สรุปข้อคิดโดย คุณครูกฤติยา อุตสาหะ)

ภาพ-ข่าวโดย 📷 สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก