UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 2
นพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย คืนที่ 2

           ค่ำวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 เวลา 19.00 น. พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณนพวารเตรียมฉลองวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย จ.ราชบุรี

 

🌻 ข้อคิดจากบทเทศน์
🎀ของพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ
พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลราชบุรี

🎈ภาพแรกที่เราเห็นวัดใหม่ของเรานี้
วัดของเรามีสัญลักษณ์เป็นรูปปลาซึ่งมาจากประวัตินักบุญอันตนที่เทศน์สอนให้ปลาฟัง เพราะเทศน์สอนให้มนุษย์แต่มนุษย์ไม่สนใจฟัง เพื่อเตรียมฉลองนักบุญอันตน สิ่งแรกที่พ่ออยากให้เราเตรียมตัวก็คือ เราต้องมีความเชื่อ เราต้องฟังพระองค์ เราต้องมีความเชื่อในพระเจ้า เราจะได้ฉลองนักบุญอันตนอย่างสมเกียรติ

🎈ภาพที่ที่สอง....
เมื่อเราเข้ามาในวัดนี้ จะต้องประทับใจก็คือภาพไม้กางเขนที่สวยงาม ที่สง่างามซึ่งเป็นจุดเด่นของวัดนี้ ว่าพวกเราที่เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าพวกเราจะต้องถือว่า กางเขนเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะและเราต้องเจริญชีวิตตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้า เพราะฉะนั้น ศูนย์กลางของการฉลองท่านนักบุญอันตนไม่ใช่เราไปหานักบุญอันตนแต่อย่างเดียว แต่นักบูญอันตนอยากบอกกับเราว่า บุคคลที่ช่วยให้ท่านทำอัศจรรย์ต่าง ๆ นั้นก็คือ พระเยซูเจ้าที่รักเราอย่างที่สุด ไม่มีใครที่จะยอมสละชีวิตเหมือนกับพระเยซูเจ้าให้เราทั้ง ๆ ที่เราเป็นคนบาปแต่พระองค์ก็ยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรา

♥️เพื่อเตรียมฉลองวัด..
พ่ออยากให้เรานึกถึงการเขนของพระเยซูเจ้าซึ่งดูเหมือนเราก็ไม่อยากได้ ...ไม่อยากจะรับ..แต่มันเป็นหนทางเดียว..ที่เราจะแสดงความขอบพระคุณต่อพระเจ้าเพื่อระลึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อตัวเรา...และชุมชมของเรา

♥️อีกประการหนึ่ง..
เราต้องโมทนาคุณพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างวัดหลังนี้ซึ่งมิได้เป็นผลงานของคนหนึ่งคนใด แต่ทุกคนที่พ่อเห็นก็มีส่วนร่วมในการสร้างวัดหลังนี้ ทุกคนก็มีความยินดี นี่เป็นความสวยงาม เป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระสันตะปาปาที่ต้องการให้พระศาสนจักรก้าวเดินไปด้วย พระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาสทำงานและก้าวเดินไปด้วยกัน และพ่อเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังฆมณฑลของเรา

♥️ประการสุดท้าย...
ยุคนี้เป็นคนรุ่นใหม่ เป็นยุคของเด็กและเยาวชนซึ่งวัดของเรามีกลุ่มเด็กเล็ก ๆ ในการช่วยขับร้อง ช่วยจารีตซึ่งหลายคนอาจมองข้ามไปแต่พระเยซูเจ้าสอนเราว่า ปล่อยเด็กๆ มาหาเราเถิด นี่คืออนาคตของพระศาสนจักรถ้าเรามีวัดที่สวยงาม แต่อนาคตไม่มีคนมาเข้าวัด มันจะมีความหมายอะไร ถ้าเอาไว้เฉย ๆ แต่ไม่มีใครมาสรรเสริญพระเจ้าไม่ได้เอาไว้เคารพสักการะพระเจ้า

♥️ให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเตรียมฉลองชุมชนวัดของเราและถือตามพระบัญญัติแห่งความรักและพระบัญญัติของพระศาสนจักร นอกจากจะมีวัดที่สวยงามแล้วจิตใจของเราต้องสวยงามด้วยจึงจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

♥️ขอให้เรารื้อฟื้นความเชื่อความศรัทธาต่อพระเจ้าผ่านทางท่านนักบุญอันตนเพื่อให้การเตรียมฉลองของเราจะได้มีความหมาย อย่ามีใจแข็งกระด้าง ให้เราเตรียมจิตใจ มองที่กางเขนนี่คือเครื่องหมายแห่งความรอดเครื่องหมายแห่งความรัก การอภัย มีความคิดที่ดี การกระทำที่ดีต่อกันและกันตามแบบฉบับของพระเยซูเจ้าเชื่อในพระองค์ เชื่อในกางเขนของพระองค์ เชื่อในคำสอนของนักบุญอันตนขอพระเจ้าประทานให้กับเราทุกคน

(สรุปข้อคิดโดย คุณครูกฤติยา อุตสาหะ)

ภาพ-ข่าวโดย 📷 สื่อมวลชนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก