UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดีวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย (C) วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022
ข่าวดีวันสมโภชนักบุญทั้งหลาย (C)
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2022

ก. ความสำคัญ
          1.คริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว ทุกคนที่ได้จากโลกนี้ไปและเวลานี้ได้อยู่ในพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระเจ้าในสวรรค์ได้ชื่อว่า “เป็นนักบุญ” แล้ว

          2.วันสมโภชนักบุญทั้งหลายมีจุดประสงค์เพื่อให้เกียรติแก่บรรดานักบุญที่ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้รับการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และไม่ได้มีการกำหนดวันฉลองอย่างเป็นทางการใด ๆ

          3.วันนี้ให้เราร่วมใจกันขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานโอกาสให้คนธรรมดา ๆ ทั้งชายและหญิง เด็กและผู้ใหญ่ ให้มีส่วนร่วมในความศักดิ์สิทธิ์และร่วมสิริรุ่งโรจน์ในเมืองสวรรค์เป็นรางวัลสำหรับความเชื่อศรัทธาของพวกเขา

          4.การฉลองนี้สอนให้เราให้เกียรติบรรดานักบุญ ทั้งด้วยการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่านและเพื่อให้ท่านได้ช่วยเสนอวิงวอนต่อพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ (1ทธ. 2:5)

          5.วันนี้พระศาสนจักรเตือนเราว่า การเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเรื่องสากล เป็นเรื่องของทุกคน เราทุกคนถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตในความรัก และเพื่อทำให้ความรักของพระองค์เกิดขึ้นจริงท่ามกลางบุคคลรอบข้าง

          6.ความศักดิ์สิทธิ์มีความเกี่ยวข้องกับคำว่าบริสุทธิ์ เราเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ ดำเนินชีวิตตามความจริง ยุติธรรม ความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจ แบ่งปันพระพรที่เรามีและเราเป็นให้ผู้อื่น

ข.ทำไมเราจึงต้องให้เกียรติบรรดานักบุญ
         1.บรรดานักบุญมีความไว้วางใจในพระคริสต์เจ้า และดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเยี่ยงวีรบุรุษและวีรสตรีแห่งความเชื่อ น.เปาโลขอให้เรารับใช้และให้เกียรติบรรดานักบุญดังเช่นวิญญาณผู้สูงศักดิ์ ในจดหมายถึงชาวโครินธ์ ถึงฟิลิปปีและทิโมธี ท่านแนะนำคริสตชนได้ให้การต้อนรับ รับใช้และให้เกียรติบุคคลที่ไว้วางใจในพระเยซู บรรดานักบุญได้มีความสุขอยู่ในสวรรค์ในฐานะที่เป็นรางวัลของความเชื่อศรัทธาที่มีต่อพระเยซู ดังนั้น เราจึงต้องให้ความเคารพพวกท่าน

         2.บรรดานักบุญเป็นรูปแบบในการดำเนินชีวิตของเรา พวกเขาสอนเราด้วยชีวิตของพวกเขาเองที่มีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระเยซูเจ้าที่มีแต่ความรัก ความเมตตา และการให้ออภัยอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจ้า

         3.บรรดานักบุญเป็นคนกลางแห่งสวรรค์ของเราผู้ซึ่งนำเสนอคำวิงวอนของเราผ่านทางพระเยซูเจ้า คนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ (วว. 8:3-4)

         4.บรรดานักบุญเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อทำอัศจรรย์ในยุคปัจจุบัน เหมือนที่พระองค์ทรงใช้ไม้เท้าของโมเสส กระดูกของประกาศกเอลีชา(2พกษ. 13:21) ผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดตัวของ น.เปาโล (กจ. 19:12) และเงาของ น.เปโตร (กจ. 5:15)


ค.ปฏิบัติ
         1. “เราต้องยอมรับการท้าทายให้เป็นนักบุญ” พระเยซูทรงเตือนเราว่า “ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด” (มธ. 5:48) น.เอากุสตินร้องขอเราว่า “ถ้าพวกท่านสามารถเป็นนักบุญได้ แล้วทำไมฉันจะเป็นนักบุญไม่ได้” (Si iste et ista, cur non ego?) เราทุกคนสามารถเป็นนักบุญโดยการเลือกกระทำในสิ่งที่ดี หลีกหนีความชั่ว โดยการเลือกที่จะติดตามพระเยซูเจ้า ดำเนินชีวิตเพื่อจะได้มุ่งหน้าไปสู่สวรรค์

         2. “เราสามารถดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของนักบุญเทเรซาทั้งสาม” ได้แก่
             1) น.เทเรซาแห่งอาวีลา ที่เติมพลังชีวิตฝ่ายจิตด้วยการภาวนา คือ สดับฟังและพูดคุยกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ
             2) น.เทเรซาแห่งลีซีเออ(พระกุมารเยซู) ที่เปลี่ยนการทำงานทุกอย่างให้เป็นการภาวนา โดยถวายงานที่ตนเองกระทำให้เป็นของถวายแด่พระเจ้าและเพื่อช่วยวิญญาณของผู้อื่นให้ได้รับความรอดพ้นจากบาป
             3) นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตา (คุณแม่เทเรซา) ที่ “ทำสิ่งที่ธรรมดา ๆ ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่”

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก