UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2022

ก. ความสำคัญ
            1. วันนี้เราเริ่มต้นการเดินทางฝ่ายจิตในประวัติศาสตร์แห่งความรอดโดยการเตรียมจิตใจของเราเพื่อการฉลองวันเกิดของพระเยซูเจ้าและเป็นวันที่จะจบการรำพึงไตร่ตรองถึงเรื่องการเสด็จกลับมาในครั้งที่สองด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเยซูเจ้าในฐานะผู้พิพากษาเราในวันสิ้นพิภพ เรากำลังเข้าสู่เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (Advent แปลว่า coming) พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้ได้พิจารณาเรื่องการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นทารกในเมืองเบธเลเฮม

ซึ่งการเสด็จมาประจำวันในชีวิตของเราโดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เป็นต้นพิธีมิสซาฯ ผ่านทางพระคัมภีร์ และที่สุดการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งในวันสุดท้ายของโลกเพื่อประทานรางวัลสำหรับคนดี และลงโทษสำหรับความคนชั่วร้าย เราจะเห็นเครื่องหมายในเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯในวัดของเรา เช่น อาภรณ์ของพระสงฆ์และผ้าประดับต่าง ๆ เป็นสีม่วง บางวัดมีหรีดพร้อมเทียน 4 เล่ม ที่แสดงถึงการเตรียมจิตใจ 4 สัปดาห์ก่อนวันฉลองการบังเกิดฯ และอาจมีเครื่องหมายอื่น ๆ ตามที่แต่ละวัดจะจัดเตรียมขึ้น เครื่องหมายเหล่านี้เตือนใจเราให้เราเตรียมจิตใจสำหรับวันเกิดของพระเยซูในหัวใจและชีวิตของเรา เตรียมใจด้วยการแสดงความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยแก่คนรอบข้างเรา

 ข.พระคัมภีร์และคำสอน
          1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 2:1-5) บทอ่านแรกประกาศกอิสยาห์บรรยายถึงภาพนิมิตว่านานาชาติทั้งหมดต่างเดินทางจาริกมายังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อยืนยันความเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวของพวกเขา
          2. บทอ่านที่สอง (รม. 13:11-14) น.เปาโลเตือนสติชุมชนคริสต์ชนชาวโรมให้เตรียมพร้อมเพื่อจะได้พบพระเยซูเจ้าในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าโดยการทำหน้าที่ของตนอย่างดี และละทิ้งพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในอดีต เช่น การกินการดื่ม ความประพฤติผิดทางเพศ การอิจฉาริษยาและการชิงดีชิงเด่นกัน เราเองก็เช่นกัน เราได้รับการท้าทายให้เตรียมจิตใจของเราเพื่อรับเสด็จพระคริสต์เข้าในชีวิตของเรา
          3. พระวรสาร (มธ. 24:37-44) พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราให้พร้อมที่จะรับเสด็จการกลับมาครั้งที่สองเพื่อพิพากษาเรา ทั้งในวันที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปและในวันสุดท้ายของโลก (วันสิ้นโลก) พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์สมัยโนอาห์หรือน้ำท่วมโลก กับเรื่องของขโมยที่จะเข้ามาขโมยของในบ้านในเวลาที่เจ้าของบ้านไม่นึก ที่สุดพระเยซูเจ้าตบท้ายว่าท่านทั้งหลายก็เช่นกัน จงเตรียมพร้อมไว้

ค.ปฏิบัติ
         1. “กระตือรือร้น” เราต้องตื่นตัวและดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังตัวเพื่อการเตรียมตัวฉลองวันเกิดของพระเยซูหรือวันคริสต์มาส โดยการยกถวายงานประจำวันหรืองานธรรมดา ๆ ของเราให้เป็นของขวัญหรือเครื่องถวายแด่พระเจ้า
         2. “ควบคุมตนเอง” ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์หรือความปรารถนาที่ไม่ดีของเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้อารมณ์ ความเกียจคร้าน การนินทาว่าร้าย พูดถึงผู้อื่นในแง่ร้าย หรือนิสัยที่ไม่ดีต่าง ๆ
         3. “คืนดี” กับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง โดยการสวดบทแสดงความทุกข์ขอโทษพระเจ้าสำหรับบาปความผิดต่าง ๆ ของเรา และสวดบทแสดงความรักเพื่อขอพระพระให้เราได้รักเพื่อนพี่น้องของเราได้อย่างจริงใจ
         4. “เชิญชวน” เพื่อนพี่น้องที่สนใจคริสต์ศาสนาให้มาร่วมมิสซาเพื่อรู้จักพระเยซูให้มากขึ้นหรือมาเรียนคำสอนเพื่อจะได้รู้จักความหมายของวันคริสต์มาสได้อย่างถูกต้อง
 

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก