UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (A)
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2022

ก. ความสำคัญ
          1. เรื่องความรอดพ้นจากบาปและการเข้าสู่สวรรค์นั้น ในด้านหนึ่งเป็นของประทานและการกระทำของพระเจ้า เราไม่สามารถได้รับพระพรอะไรจากพระเจ้า เพราะพระพรเป็นพระหรรษทานที่พระจ้าทรงให้เราแบบเปล่า ๆ แต่ในอีกด้านหนึ่งเราต้องให้ความร่วมมือกับพระหรรษทานของพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่สามารถบังคับใจใครให้เข้ารับพระพระได้

             ด้วยเหตุนี้ในพระวรสารวันนี้ นักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้เทศนาให้เราได้กระทำในส่วนของเรา คือ ให้ความร่วมมือกับพระเจ้า ลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ด้วยการกลับใจ ปรับเปลี่ยนชีวิตของตนเอง ใช้โทษบาป เพื่อเตรียมหนทางสำหรับการต้อนรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า โดยเริ่มกระบวนการนี้ด้วยการเตรียมจิตใจของเราฉลองวันคริสต์มาส (การเสด็จมาครั้งที่หนึ่ง) ประจำปีนี้ด้วยการ ภาวนา ใช้โทษบาป และการทำกิจเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น

 ข.พระคัมภีร์และคำสอน
            1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 11:1-10) ประกาศกอิสยาห์ได้พยากรณ์ล่วงหน้าว่าพระเจ้าจะส่งพระผู้ไถ่ลงมาเพื่อปฏิรูปชีวิตประชากรของพระองค์ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาบรรพบุรุษของพวกเขาได้ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง ไม่สัตย์ซื่อและไม่จงรักภัคดีต่อพระเจ้า จึงเกิดความทุกข์ยากต่าง ๆ ขึ้นมากมาย พระผู้ไถ่จะบังเกิดมาจากตระกูลของกษัตริย์ดาวิด จะนำสันติสุขที่แท้จริงมาให้มนุษย์

            2.บทอ่านที่สอง (รม. 15:4-9) นักบุญเปาโลภาวนาให้คริสตชนชาวยิวที่อาศัยในกรุงโรมได้ฟื้นฟูชีวิตและเตรียมจิตใจเพื่อการรับเสด็จพระคริสต์เจ้า ด้วยการยอมรับกันและกัน รับใช้กันและกัน มีความพากเพียรและความอดทน

            3.พระวรสาร (มธ. 3:1-12) นักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้างได้เตือนฟารีสีและสะดูสีให้ฟื้นฟูชีวิตของพวกเขาให้ชัดเจน ท่านท้าทายให้พวกเขาได้กลับโดย สารภาพบาป ทำกิจใช้โทษบาป และฟื้นฟูชีวิตขึ้นใหม่โดยการทำกิจเมตตา ส่วนเราในวันนี้ ท่านยอห์นได้เตือนเราเช่นเดียวกันว่า “จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรง”

    
ค.ปฏิบัติ
            1. “รับศีลอภัยบาป” การเตรียมจิตใจที่ดีเพื่อรับเสด็จพระเยซูเจ้าคือ การชำระจิตใจด้วยศีลอภัยบาป หาเวลาทบทวนชีวิตของตนว่ามีอะไรที่ทำให้จิตวิญญาณของเราไม่สะอาดด้วยบาปต่าง ๆ แล้วเข้าไปรับศีลอภัย พร้อมกับตั้งใจว่าจะไม่หวนกลับไปทำสิ่งเหล่านั้นอีก พร้อมกับทำกิจใช้โทษบาปด้วยการภาวนาและกิจเมตตาแสดงความรักต่อผู้อื่น

            2. “รับศีลมหาสนิท” ให้ต้อนรับพระองค์ด้วยศีลมหาสนิท” เป็นการรับพระองค์ให้มาบังเกิดในหัวใจขอเรา “จะมีประโยชน์อะไรถ้าพระเยซูมาบังเกิดในรางหญ้าทั่วโลก แต่ไม่ได้มาบังเกิดในหัวใจของข้าพเจ้า” (พระสันตะปาปาอเล็กซานเดอร์) หมายความว่า พระเยซูต้องมาบังเกิดใหม่ในหัวใจของเราระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯและทุก ๆ วันในชีวิตประจำวันของเรา นั่นคือ การดำเนินชีวิตในความรัก ความเมตตากรุณา การให้อภัยและการช่วยเหลือผู้อื่น

           3.”ประกาศข่าวดี” ช่วงเวลาเตรียมคริสต์มาสปีนี้ให้ประดับบ้านเรือนของตนเองด้วยดาว ต้นคริสต์มาส ข้อความอวยพร ฯลฯ ส่งข้อความหรือรูปภาพที่เกี่ยวกับวันคริสต์มาสให้เพื่อน ๆ ที่สนใจได้รับรู้ และชวนเพื่อนมาร่วมฉลองวันคริสต์มาสกับชุมชนแห่งความเชื่อของเรา

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก