UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดีวันสมโภชพระคริสตสมภพ(A) วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2022
ข่าวดีวันสมโภชพระคริสตสมภพ(A)
วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2022

           ขอองค์พระกุมารเยซูบังเกิดในหัวใจและในชีวิตของท่านในวันฉลองคริสต์มาสและทุกๆวันตลอดปีใหม่นี้ ขอให้การประทับอยู่ของพระองค์ภายในจิตใจของท่านเปล่งประกายความรัก การให้อภัย การช่วยเหลือด้วยความสุภาพ และความเห็นอกเห็นใจ และความใจดีของท่านไปให้กับผู้อื่น ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ และขอให้ท่านมีสันติสุข อาแมน

ทำไมเราจึงฉลองวันคริสต์มาสด้วยความชื่นชมยินดี

ประการแรก คริสต์มาสเป็นการฉลองการที่พระเจ้าทรงส่งพระผู้ไถ่บาปมาให้เรามนุษย์
                    พระเจ้าทรงส่งพระเยซูลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะที่ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้ลงมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากพันธนาการของบาป (ชาวฮินดูเชื่อว่าพระเจ้าของพวกเขาลงมาเกิดเป็นมนุษย์สิบครั้งเพื่อไถ่บาปมนุษย์ หรือมาฟื้นฟูความถูกต้องความยุติธรรมคืนมาให้มนุษย์) แต่สำหรับชาวคริสต์ พระคัมภีร์ไบเบิ้ลสอนว่ามีการลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์แต่เพียงครั้งเดียว และจุดประสงค์ตามที่ปรากฎในพระวรสารนักบุญยอห์น 3:16: “เพราะพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร” เราเรียกการฉลองการบังเกิดเป็นมนุษย์ในทารกน้อยนี้ว่า “ข่าวดี” (Good News) เพราะว่าองค์พระผู้ไถ่กู้ได้เสด็จมาบังเกิด พระเยซูเจ้าทรงไถ่เราให้เป็นอิสระจากพันธนาการของบาปด้วยความทุกข์ทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับฟื้นคืนชีพ

                   ดังนั้นการฉลองคริสต์มาสทุกครั้งจึงเป็นการเตือนใจเราให้ระลึกว่าเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดพ้นทุกวัน พระเจ้าที่จะช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย ความอยุติธรรม ความไม่บริสุทธิ์ การขาดความรักความเมตตา
คริสต์มาสนี้ยังเชิญชวนเราให้ต้อนรับพระเยซูในรางหญ้าให้เป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเราและขอให้เราได้มอบตัวของเราให้พระองค์เข้าปกครองหัวใจของเราทุกวันตลอดปีใหม่นี้

ประการที่สอง คริสต์มาสเป็นการฉลองการประทานความรักของพระเจ้าให้เรามนุษย์
“พระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่ของเราทรงนำ “ข่าวดี”
                  ให้เรารู้ว่าพระเจ้าของเรา คือ พระเจ้าแห่งความรัก การให้อภัย เมตตากรุณา ให้รางวัล และไม่ใช่พระเจ้าที่โหดร้าย จ้องจับผิด ตัดสินลงโทษพระองค์ทรงแสดงให้เห็นสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงของพระองค์ ทั้งด้วยคำสอนและการกระทำ อัศจรรย์ต่าง ๆ ที่ พระองค์ทรงกระทำเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นความรักของพระองค์ และที่ยิ่งใหญ่มากที่สุด ความตายของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อชดเชยความผิดของเราและทำให้เราได้กลับมาเป็นบุตรของพระเจ้า

                   คริสต์มาสแต่ละครั้งจึงเตือนใจเราให้รู้จักแบ่งปันความรักของเราให้แก่ผู้อื่น นี่แหละคืออภิสิทธิ์และหน้าที่ของเราคริสตชนที่เราจะกระทำเช่นเดียวกับพระเยซูทรงกระทำ นี่คือการแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงบังเกิดในหัวใจของเราอย่างแท้จริง ให้เรายอมรับความจริงนี้ด้วยใจสุภาพ เหมือนที่นักชีวิตจิตชาวเยอรมัน Angelus Silesius เขียนไว้ว่า “พระคริสต์อาจจะบังเกิดเป็นพัน ๆ ครั้งในเมืองเบธเลเฮมก็ได้ – แต่ทั้งหมดจะไร้ค่าจนกว่าพระองค์จะเกิดในตัวของข้าพเจ้า”

                   ดังนั้นให้เราเปิดหัวใจของเราให้พระองค์บังเกิดในหัวใจของเราไม่เฉพาะในเทศกาลคริสต์มาสเท่านั้นแต่ทุกวันตลอดปีใหม่นี้ ให้พระองค์เป็นแสงสว่างในชีวิต ให้ชีวิตของเราเปล่งแสงแห่งความรัก ความไม่เห็นแก่ตัว แสดงความเห็นอกเห็นใจทั้งด้วยคำพูดและการกระทำ ให้คนรอบข้าง

ประการที่สาม คริสต์มาสเป็นการฉลองการประทับอยู่ของพระเจ้า (พระเจ้าทรงสถิตกับเราและภายในตัวของเรา)
                   คริสต์มาสเป็นการฉลอง "พระเจ้าสถิตกับเรา" เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเราในทุก ๆ เหตุการณ์ของชีวิต ดังที่ทูตสวรรค์ได้กล่าวแก่พระนางมารีย์ว่า "อิมมานูเอล" พระเยซูเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราในศีลศักดิ์สิทธิ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศีลมหาสนิท) ในพระคัมภีร์ ในการอธิษฐานภาวนาร่วมกัน และในผู้ที่มีความเชื่อ การที่พระจิตเจ้าสถิตอยู่ในเราทำให้เราเป็น "พระวิหาร" ของพระองค์

                   คริสต์มาสจึงเตือนใจเราว่า เราเป็นที่ประทับของพระเจ้าด้วยสิทธิพิเศษและมีหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวดีในการถ่ายทอดพระเยซูเจ้าแก่คนรอบข้างด้วยการรักพวกเขาเหมือนที่พระเยซูทรงกระทำ ผ่านการอุทิศตนรับใช้ อ่อนน้อมถ่อมตน การแบ่งปันกับผู้อื่น ดังนั้น "พระเยซูเจ้า" ที่อยู่ภายในตัวของเรา จึงเป็นของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุดที่เราสามารถจะให้หรือรับได้ในวันนี้

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก