UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า (A)
ข่าวดีวันฉลองปีใหม่
สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า (A)
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2023

ก. ความสำคัญ
          1. วันนี้เราร่วมใจกันสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้าและฉลองวันปีใหม่ จึงขอใช้โอกาสนี้ส่งความสุขให้ทุกท่าน “ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติสุขแก่ท่านด้วยเทอญ

          2.ทุกวันปีใหม่เราเริ่มต้นชีวิตด้วยการทำการสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้าเป็นประจำ การสมโภชนี้เตือนใจเราให้ “ไว้วางใจ” ในคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีย์ แม่ในเมืองสวรรค์ของเราที่มีความรักและห่วงใยเราลูก ๆ ทุกคน พระศาสนจักรคาทอลิกยังกำหนดให้วันนี้เป็น “วันสันติภาพสากล” และเชิญชวนให้เราได้ร่วมใจภาวนาเพื่อสันติภาพของโลกด้วย

 ข.พระคัมภีร์และคำสอน
          1.บทอ่านที่หนึ่ง (กดว. 6:22-27) พระเจ้าได้ให้คำแนะนำโมเสสและบรรดาผู้นำเพื่อกล่าวอวยพรประชาชน (ตามที่ได้เขียนไว้ใน ก.ความสำคัญข้างต้น)

          2.บทอ่านที่สอง (กท. 4:4-7) นักบุญเปาโลเตือนชาวกาลาเทียและเราว่าพระบุตรของพระเจ้าได้กลับกลายเป็นหนึ่งเดียวกับเราโดยผ่านทางพระนางมารีย์ และผ่านทางพระเยซูเจ้าพวกเราได้กลับกลายมาเป็นบุตรของพระเจ้า

          3. พระวรสาร (ลก. 2:16-21) ได้เล่าให้เราฟังเรื่องคนเลี้ยงแกะได้ออกไปแจ้งข่าวให้คนรอบข้างได้รับรู้เรื่องการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่บรรดาทูตสวรรค์ได้แจ้งให้พวกเขาทราบ และพระนางมารีย์ได้เก็บเรื่องเหล่านี้ไว้ในใจ พระวรสารยังได้เล่าเรื่องการเข้าสุหนัต และการตั้งชื่อพระนามพระกุมารว่า “เยซู”

          4. ธรรมประเพณีและคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกให้เกียรติแด่พระนางมารีย์เป็นลำดับแรกก็เพราะว่าพระเจ้าทรงให้เกียรติพระนางให้เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า พระบุคคลที่สองในองค์พระตรีเอกภาพ ตามข้อความในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ สังคายนากรุงเอเฟซัส (ค.ศ.431) ยืนยันว่าพระนางมารีย์เป็นพระชนนีของพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริง (Theotokos) และสังคายนาชัลเชดอน (Council of Chalcedon,451) รับรองความเป็นพระชนนีของพระเป็นเจ้าว่าเป็นข้อความเชื่อของพระศาสนจักรคาทอลิก

    
ค.ปฏิบัติ
         1. “เป็นเหมือนแม่” แม่ทุกคนต่างต้องการให้ลูก ๆ เป็นผู้สืบสกุลหรือเป็นคนดีเหมือนตนเอง หรือให้ดีกว่าตนเองยิ่งดี ดังนั้นเราให้เกียรติพระนางมารีย์ แม่ในเมืองสวรรค์ของเราโดยการปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของแม่ นั่นคือ ความเชื่อ ความนอบน้อม ความบริสุทธิ์และการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจสุภาพถ่อมตน

         2. ทำให้ปีใหม่มีความหมาย โดยให้ทุกวัน 1) มีความใฝ่ฝันที่จะยกระดับของจิตใจให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรม 2) มีสิ่งดี ๆ ให้กระทำ 3) มีคนที่จะรัก (บุคคลแรกคือรักพระเยซูเจ้า)

        3. ทำให้แต่ละวันในปีใหม่นี้ศักดิ์สิทธิ์ โดย 1) สวดภาวนาเช้าเมื่อตื่นขึ้น ถวายชีวิตและกิจการต่าง ๆ ไว้กับพระเจ้า และทำทุกอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า 2) วอนขอพลังจากพระจิตเจ้าเพื่อจะได้ทำดีกับผู้อื่น และหลีกหนีสิ่งชั่วร้าย 3) บำรุงความเชื่อและความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวด้วยการภาวนาและการอ่านพระคัมภีร์ 4) ขอโทษพระเจ้าสำหรับความผิดบกพร่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และ 5) ขอความคุ้มครองจากพระเจ้าสำหรับการนอนหลับพักผ่อนในทุกค่ำคืน

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก