UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"จงเป็นแสงสว่าง" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (A)
"จงเป็นแสงสว่าง"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา (A)
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2023

ก. ความสำคัญ
          1.บทอ่านวันนี้แสดงให้เห็นว่าบรรดาคริสตชนรุ่นแรก ๆ เข้าใจว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ที่ทำให้ความคาดหวังของชาวอิสราเอลตั้งแต่โบราณกาลเป็นความจริง ในบทอ่านสอนเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็น “แสงสว่าง” ที่นำเราออกจากความมืดมนของบาป โดยขอให้เรา “จงกลับใจ” และยอมรับที่จะปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของพระองค์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
         1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 8:23ข-9:3) ประกาศกอิสยาห์ได้ทำนายล่วงหน้าถึงพระเยซูคริสต์ว่าจะทรงเป็นแสงสว่างที่ขับไล่ความมืด ซึ่งในพระวรสารนักบุญมัทธิวได้ชี้ให้เห็นว่าแสงสว่างที่ว่านั้นได้ปรากฏขึ้นจริงแล้วในการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า

         2.บทสดุดี (สดด. 27) เตือนเราว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างและทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้น”

         3.บทอ่านที่สอง (1คร. 1:10-13,17) นักบุญเปาโลแนะนำชาวโครินธ์ให้ดำเนินชีวิตให้เป็น “บุตรแห่งความสว่าง” โดยหลีกเลี่ยงการแตกแยกและการชิงดีชิงเด่นกัน เพราะในเวลานั้นเริ่มเกิดปัญหาในหมู่คริสตชน นักบุญเปาโลจึงเรียกร้องให้ทุกคนจงรักภักดีต่อคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า ของบรรดาครูผู้สอนหรือบรรดาสาวกต่าง ๆ

         4.พระวรสาร (มธ. 4:12-23) นักบุญมัทธิวอธิบายว่าคำทำนายของประกาศกอิสยาห์เป็นจริงโดยเห็นได้จากชีวิตของพระเยซูที่ทรงเทศนาสั่งสอนและบำบัดรักษาประชาชน ทรงเชื้อเชิญประชาชนให้เข้ามาเป็นสมาชิกในพระอาณาจักรของพระเจ้าโดยให้กลับใจใช้โทษบาป เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่ พระเยซูทรงนำแสงสว่างมานำทางการดำเนินชีวิตของประชาชนที่เดินอยู่ในความมืด จึงเป็นการทำให้คำสัญญาดั่งเดิมของพระเจ้าเป็นจริง นอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเลือกชาวประมงธรรมดา ๆ ที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรมากนักมาเป็นผู้เทศนาประกาศข่าวดี สืบสานงานของพระองค์

ค.ปฏิบัติ
         1. “ตอบรับ” เข้าอยู่ในพระอาณาจักรของพระเจ้า โดยการ “เปลี่ยนแปลง” วิถีทางการดำเนินชีวิตเสียใหม่ ให้เราทบทวนตนเองว่าเรามีพฤติกรรมหรือนิสัยอะไรที่ขัดต่อบทบัญญัติของพระเจ้า เป็นต้นในเรื่องของความรักที่ต้องมีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ตามบทบัญญัติสิบประการ เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือละเลยในการทำกิจศรัทธา การแก้บาปรับศีล สวดภาวนา เราอาจจะทำให้พ่อแม่ผู้มีพระคุณเสียใจ หรือบกพร่องในเรื่องของการใช้คำพูด การผิดในเรื่องทางเพศ การเคารพในทรัพย์สินของผู้อื่น ฯลฯ ขอให้เราได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการเป็นสมาชิกในพระอาณาจักรของพระเจ้า

        2. “เป็นศิษย์ที่ดี” พระเยซูเจ้าทรงเลือกชาวประมงธรรมดา ๆ ให้มาเป็นศิษย์สืบสานงานของพระองค์ เช่นเดียวกัน โดยศีลล้างบาปเราได้มาเป็นศิษย์ของพระคริสต์ แม้ว่าเราจะไม่ได้มีความรู้หรือความสามารถพิเศษอะไร แต่อาศัยน้ำใจดีและความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า เราทุกคน สามารถบอกเล่าให้ผู้อื่นได้รู้จักพระเยซู หรือนำผู้อื่นมาพบพระเยซูเจ้า มาเรียนรู้คำสอนของพระองค์ มาปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์

        3. “เป็นแสงสว่าง” เหมือนพระเยซู โดยนำความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ ความยุติธรรมและสันติ ติดตัวเราไปตลอดเวลา ขอให้เราไปที่ไหนก็ทำแต่ความดีเช่นเดียวกับพระเยซู

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก