UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

“ความสุขแท้: ข่าวดี”
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา (A)
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023
โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ
“ความสุขแท้: ข่าวดี” ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา (A)
ก.ความสำคัญ
           วันนี้พระวาจาของพระเจ้าเชิญชวนเราให้คิดถึง “ความสุขนิรันดร์” หรือ “ความสุขแท้จริง” และอธิบายถึงทัศนคติและการปฏิบัติที่จำเป็นเพื่อจะบรรลุถึงความสุขนั้น พระวาจายังให้แนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อจะได้เป็นเหมือนพระคริสตเจ้า กำหนดคุณสมบัติที่คาดหวังให้เราที่เป็นศิษย์ได้ยึดถือปฏิบัติ อีกทั้งยังได้แสดงให้เราเห็นถึงความห่วงใยที่พระคริสตเจ้าทรงมีต่อเรา ในพระวรสารเรื่องความสุขแท้หรือบุญลาภแปดประการเป็นทั้งความสำเร็จและความสมบูรณ์ของพระบัญญัติสิบประการ ที่ใช้คำว่า “ย่อมเป็นสุข หรือ เป็นบุญ” แทนคำว่า “จง...หรือ อย่า...” พระเยซูทรงนำเสนอคำสอนเรื่องความสุขแท้ในรูปแบบที่แสดงออกของความรู้สึกเชิงบวก เป็นคุณค่าของชีวิตที่จะนำไปสู่รางวัลสูงสุดคือความรอดพ้น ซึ่งไม่เป็นแค่รางวัลในโลกนี้เท่านั้นแต่เป็นรางวัลในโลกหน้า

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

         1. บทอ่านที่หนึ่ง (ศฟย. 2:3, 3:12-13) ประกาศกได้เรียกร้องให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตนตาม “หลักศีลธรรมขั้นที่น้อยที่สุด” ในสมัยนั้น ได้แก่ ความยุติธรรม ความถ่อมตน ความสัตย์จริง และความชอบธรรม เพื่อเป็นการประกาศตนว่าเป็นคนของพระเจ้า
         2. บทอ่านที่สอง (1คร. 1:26-31) น.เปาโล แนะนำคริสตชนชาวโครินธ์ให้ใช้ความสามารถและพระพรจากสวรรค์เพื่อความดีของส่วนรวมเพราะพระเจ้าได้ทรงเลือกประทานชีวิตพระเยซูเจ้าให้พวกเขา พระเยซูเจ้าทรงไถ่กู้พวกเขาจากบาป ทรงชำระล้างให้บริสุทธิ์ ทรงประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้พวกเขาแล้ว
         3. พระวรสาร (มธ. 5:1-12) พระเยซูเจ้าทรงสอนสานุศิษย์ด้วยคำอวยพรที่ใช้สำนวนที่ขัดแย้งกัน (the paradoxical blessedness) ความยากจน ความหิว ความทุกข์โศกเศร้า และการเบียดเบียนข่มเหง ในความยากจนเราตระหนักถึงรัชสมัยของพระเยซูเจ้า ในความหิวกระหายเราคิดถึงพระญาณเอื้ออาทรของพระองค์ ในความเศร้าเราคิดถึงความสุขแท้จริง ในยามถูกเบียดเบียนเราคิดถึงความยินดีที่แท้จริง ในอีกนัยหนึ่งคำอวยพรของพระเยซูเจ้าคือ ความยากจนฝ่ายจิตใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความสุภาพถ่อมตน ความเมตตากรุณา หัวใจที่บริสุทธิ์ การเป็นผู้สร้างสันติ และการเป็นพยานและการยอมทนทุกข์เพราะความเชื่อในพระองค์
ดังนั้น พระวาจาของพระเจ้าทั้งสามบทในวันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้อง “นำไปปฏิบัติ” เพื่อเราแต่ละคนจะได้เหมาะสมที่จะประกาศตนว่าเราเป็นคนของพระเจ้าที่แท้จริง และการกระทำเช่นนี้จะนำพระหรรษทานหรือพระพรอันอุดมหรือความสุขแท้มาสู่ชีวิตของเรา

ค. การปฏิบัติ

         1. “ตอบรับ” คำสอนเรื่องความสุขแท้ โดยการอ่าน ทบทวน ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรา คำสอนเรื่องความสุขแท้เสนอให้เราเป็นเพื่อนกับความยากจน คนที่มีความทุกข์ ความที่ไม่ได้รับความยุติธรรม สอนให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้อื่น เป็นผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ เป็นผู้สร้างสันติ ฯลฯ เริ่มจากในครอบครัว วัด โรงเรียนหมู่บ้านและสังคมทั่วไป

         2. “ฉลาดเลือก” มีสองเส้นทางให้เลือก คือ “ทางแห่งชีวิต” กับ “ทางแห่งความตาย” ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก “ทางแห่งชีวิต” เป็นเส้นทางที่พระเยซูเจ้าทรงนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ คำสอนเรื่องความสุขแท้ท้าทายเราให้คิดว่าเรากำลังเดินไปในเส้นทางใด เส้นทางแห่งความสุขชั่วคราวหรือความสุขถาวร ความรักหรือการทะเลาะวิวาท การเห็นแก่ตัวหรือช่วยเหลือกันและกัน

 

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก