UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"เกลือและแสงสว่าง" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (A)

"เกลือและแสงสว่าง"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา (A)
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2023

ก. ความสำคัญ
           บทอ่านทั้งสามในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเสนอให้ตัวเราแต่ละคนนั้นเป็น “เกลือ” และ “แสงสว่าง” ของโลก คือ ช่วยกันธำรงรักษาความดีได้คงอยู่และให้ความดีเผยแผ่ไปดั่งแสงสว่าง

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 58:7-10) ประกาศกอิสยาห์ได้ยกตัวอย่างของการเป็นแสงสว่างส่องโลก ด้วยการ “แบ่งปันอาหารกับผู้หิวโหย นำคนยากจนไร้ที่อยู่อาศัยมาในบ้าน ให้เสื้อผ้าแก่ผู้ที่ท่านเห็นว่าไม่มีเสื้อผ้าสวม และไม่หันหน้าหนีจากญาติพี่น้อง แล้วแสงสว่างของท่านจะขึ้นมาเหมือนรุ่งอรุณ”

           2.บทอ่านที่สอง (1คร. 2:1-5) นักบุญเปาโลบอกเราว่าการประกาศธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อนั้นเราต้องพึ่งพาพระอานุภาพของพระจิตเจ้า ไม่ใช่จากสำนวนโวหารหรือเรื่องอื่นใดนอกจากเรื่องของพระเยซูคริสต์ผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน

           3.พระวรสาร (มธ. 5:13-16) พระเยซูเจ้าทรงให้ภาพเปรียบเทียบง่าย ๆ สองภาพสำหรับบทบาทของคริสตชนในโลก ภาพแรกเป็นภาพแห่งความบริสุทธิ์ "เกลือ" เป็นส่วนผสมที่ทำให้ของถวายบูชาแด่พระเจ้านั้นบริสุทธิ์ตามธรรมเนียมของชาวยิวและคนต่างศาสนาในสมัยนั้นเกลือใช้เพื่อการถนอมอาหาร เช่น เนื้อ ปลาและการดองผักผลไม้ เกลือยังช่วยทำให้รสชาติของอาหารอร่อยขึ้น ส่วน "แสงสว่าง" เป็นสัญลักษณ์ของการทำให้เรามองเห็น ตะเกียงหรือแสงสว่างเป็นเสมือนผู้นำทางให้เราเดินไปได้อย่างปลอดภัย แสงสว่างยังช่วยเตือนเรา เช่นสัญญาณไฟจราจร แสงสว่างของดวงอาทิตย์ยังให้ความอบอุ่นและความร้อน


ค.ปฏิบัติ

          1.“เป็นเกลือ” เราทุกคนต้องเป็นดุจเกลือของโลก โดย
            1.1) ในฐานะเป็นเครื่องชำระให้ของถวายแด่พระเจ้าให้บริสุทธิ์คริสตชนจะต้องเป็นแบบอย่างแห่งความบริสุทธิ์ทั้งความนึกคิด คำพูด และความประพฤติเป็นคนที่ช่วยชำระสังคมให้บริสุทธิ์ ไม่ให้คนหลงไปกับกระแสของโลก ช่วยต่อสู้กับเพื่อความยุติธรรมต่อต้านการคดโกง การหลอกลวง การฉ้อราษฎร์บังหลวง

            1.2) ในฐานะช่วยถนอมอาหาร คริสตชนจะต้องเป็นคนที่รักษาคุณงามความดีทั้งของตนเองและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนที่ทำความดีให้มีกำลังใจ รักษาความเชื่อทางศาสนา คุณค่าของขนมธรรมเนียมคริสตชน และหลักศีลธรรมที่พระเยซูทรงสอน และเป็นผู้ที่นำสันติ สมานความแตกแยกต่างๆ ในครอบครัวและสังคม

             1.3) ในฐานะเกลือที่ให้รสชาติแก่อาหาร เราคริสตชนไม่ว่าอยู่ที่ไหนจะต้องทำให้บุคคลที่อยู่รอบข้างมีความสุขความยินดี ร่าเริมแจ่มใส อยู่ที่ไหนก็ทำให้ที่นั้นมีความรักและความสามัคคี

          2.“เป็นแสงสว่าง” บทบาทที่สองของเราคริสตชนคือการเป็นแสงสว่างของโลก เราได้รับแสงสว่างของพระเยซูคริสต์จากศีลล้างบาปแล้ว ขอให้เราได้ส่องสว่างแก่ทุกคน ด้วยความรัก ความใจดี ความเห็นอกเห็นใจ การให้อภัย การช่วยเหลือ ความเคารพในความแตกต่าง ชาติพันธุ์ ต่างความเชื่อ ชีวิตของเราจะได้เป็นแสงสว่างช่วยให้คนอื่น ๆ ให้พ้นจากความหลงผิด ขับไล่ความมืดแห่งการเกลียดชังและการมีอคติ

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก