UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"เลือกได้" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา (A)
"เลือกได้"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา (A)
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2023

ก. ความสำคัญ
           1.วันนี้บทอ่านเชิญชวนเราให้ตัดสินใจเลือกด้วยใจอิสระและชาญฉลาดที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่ทรงรักและห่วงใยเราเสมอ พระองค์ทรงมอบพระบัญญัติของพระองค์ให้ประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรโดยผ่านทางโมเสสและบรรดาประกาศกต่าง ๆ ในพันธสัญญาเดิม และโดยพระเยซูพระบุตรของพระองค์เองในพันธสัญญาใหม่ สำหรับชาวอิสราเอลแล้ว พระคัมภีร์โตราห์ (ชุดพระคัมภีร์ที่ประกอบด้วยหนังสือห้าเล่มแรก) ไม่ได้เป็นแค่บทบัญญัติ แต่เป็นแนวทางหรือคำสอนที่เสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์และความดีพร้อมให้ผู้ที่เชื่อศรัทธาแต่ละคน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1.บทอ่านที่หนึ่ง (บสร. 15:15-20) คัดมาจากพระคัมภีร์บุตรสิราซึ่งให้คำสอนที่ชัดเจนที่สุดในพันธสัญญาเดิมในเรื่องของ “อิสรภาพ” ที่พระเจ้าประทานให้ในจิตใจของเรา พระเจ้าไม่ทรงบังคับใครแต่ให้เลือกและรับผิดชอบในสิ่งที่เลือกนั้น “ถ้าท่านต้องการ ท่านก็ปฏิบัติตามบัญญัติได้...ท่านต้องการสิ่งใดก็จงยื่นมือหยิบด้วยตนเอง ทั้งชีวิตและความตาย”

           2.บทอ่านที่สอง (1คร. 2:6-10) นักบุญเปาโลท้าทายผู้ที่เชื่อศรัทธาชาวโครินธ์ให้ชื่นชอบพระปรีชาญาณของพระเจ้าในแผนการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป แผนการนี้ได้ถูกซ่อนเร้นไว้เป็นเวลานานแต่เวลานี้พระจิตเจ้าทรงเปิดเผยให้เราทราบแล้ว

           3.พระวรสาร (มธ. 5:17-37) พระเยซูเจ้าทรงอธิบายความหมายที่แท้จริงของบัญญัติของโมเสสในสามเรื่องด้วยกัน คือ การฆาตกรรม การล่วงประเวณี และการผิดคำสาบาน (ดูคำอธิบายในพระวรสาร)


ค.ปฏิบัติ
          1. “เชื่อฟังพระเจ้า” เราต้องนบนอบและชื่นชอบหลักพื้นฐานของพระบัญญัติของพระเจ้า ในการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและของพระศาสนจักร ให้เราจดจำหลักพื้นฐานสองประการของพระบัญญัตินี้ คือ หลักแห่งการเคารพบูชา (reverence) และหลักแห่งการเคารพนับถือ(respect) ในพระบัญญัติสี่ประการแรก เราต้องให้ความเคารพบูชาพระเจ้า เคารพบูชาพระนามศักดิ์สิทธิ์ เคารพบูชาวันของพระองค์ และเคารพบูชาบิดามารดาของตนเอง จากนั้นพระบัญญัติหกประการต่อมาบอกให้เราเคารพต่อชีวิตของผู้อื่น เคารพต่อชื่อเสียง ทรัพย์สิน และสามีภรรยาของผู้อื่น ความนบนอบต่อพระบัญญัติของเราจะต้องกระทำด้วยความรักและความกตัญญูต่อพระเจ้า

          2. “ยกโทษ ไม่จดจำ และไปคืนดี” นักบุญเปาโลสอนว่า “แม้ท่านจะโกรธ ก็อย่าให้เป็นบาป” (อฟ. 4:26) เมื่อเราโกรธเราจะเก็บความเจ็บไข้ได้ป่วยไว้ในจิตใจของเราเหมือนเรามีความดันโลหิตสูง หรือความป่วยฝ่ายจิต ดังนั้น ขอให้เราผ่อนคลาย อย่าเครียด อยู่เงียบ ๆ คิดก่อนทำ ให้เวลากับตนเอง ภาวนาของพลังจากพระเจ้า ขอพลังแห่งการควบคุมตนเอง และวอนขอพระจิตเจ้าประทานความกล้าหาญให้เราสามารถมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสายตาของพระเยซูเจ้า ถามตนเองว่า “ถ้าพระเยซูอยู่ที่นี่ พระองค์จะทำอย่างไร”

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก