UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ต้องสู้จึงจะชนะ" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต (A)

"ต้องสู้จึงจะชนะ"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต (A)
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2023

ก. ความสำคัญ
          1. เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเพื่อเอาชนะการประจญล่อลวงให้ทำบาปโดยใช้วิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ในระหว่างสี่สิบวันขณะอยู่ในที่เปลี่ยวก่อนที่จะทรงออกทำพันธกิจต่อหน้าสาธารณะชน นอกจากนั้นยังเป็นเวลาเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูชีวิตเพื่อฉลองวันปัสกา วันที่พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพเอาชนะบาปและความตายโดยการรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพ วันนี้บทอ่านสอนเราว่าพวกเราทุกคนต่างถูกผีปีศาจประจญหรือล่อลวงเราให้ทำบาปทุกวันทุกนาที ดังนั้น เราจำเป็นต้องร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อเอาชนะการประจญในแต่ละวัน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
          1. บทอ่านที่หนึ่ง (ปฐก. 2:7-9; 3:1-7) นำมาจากหนังสือปฐมกาลที่ได้เล่าถึง “การประจญครั้งแรก” - “ท่านจะเป็นเหมือนพระเจ้า คือรู้ดีรู้ชั่ว” พระเจ้าได้ให้โอกาสอาดัมและเอวาเลือกว่า จะยอมขึ้นตรงและนบนอบต่อพระเจ้า หรือปฏิเสธพระเจ้า การประจญให้ทำความชั่วทำให้อาดัมและเอวาขาดความเชื่อและตัดสินใจกระทำความผิด ตรงกันข้าม ในบทพระวรสารในวันนี้จากนักบุญมัทธิวแสดงให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงเอาชนะการประจญโดยอาศัยความเชื่อในพระวาจาของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจจากพระวาจานั้น

          2.บทอ่านที่สอง (รม. 5:12-19) นักบุญเปาโลบรรยายให้เห็นว่าการไม่นบนอบของอาดัมที่พ่ายแพ้ต่อการประจญครั้งแรกของปีศาจนำตัวเขาและและเราให้ตกอยู่ในอำนาจของบาป ความตาย และการขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้า นักบุญเปาโลอธิบายว่าพระคริสต์เท่านั้นที่ทรงนำเราให้กลับมามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งโดยการนบนอบอย่างแท้จริงต่อพระบิดาเจ้าสวรรค์

          3. พระวรสาร (มธ. 4:1-11) สอนเราถึง “ประสบการณ์ในที่เปลี่ยว” ของพระเยซูเจ้าในเรื่องการอดอาหาร การสวดภาวนา และการเสริมจิตวิญญาณให้เข้มแข็งเพื่อเอาชนะการประจญของปีศาจได้อย่างสมบูรณ์แบบและจากนั้นพระองค์ได้ออกไปเทศนาข่าวดีแห่งความรอด การประจญแรกที่พระเยซูต้องเผชิญคือการเปลี่ยนก้อนหินให้เป็นขนมปัง แต่พระเยซูเจ้าทรงปฏิเสธ พระองค์ไม่ทรงเอาความต้องการของพระองค์เองเป็นหลักแต่ยึดเอาพระประสงค์ของพระบิดาเป็นเอก การประจญต่อมาเป็นการพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง โดยกล่าวว่า “อย่าท้าทายองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเลย” ที่สุดพระองค์ทรงปฏิเสธที่จะกราบไหว้รูปเคารพ ไม่ยอมจำนนต่อปีศาจและสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นของโลก หรือที่โลกหยิบยื่นให้

ค.ปฏิบัติ
           1. “ต้องเอาชนะให้ได้” เราต้องเผชิญหน้าและเอาชนะการประจญต่าง ๆ ในชีวิตเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงเอาชนะ เราทุกคนต่างถูกประจญให้ตกในบาป ให้แสวงหาความเพลิดเพลินบันเทิงใจในทางที่ผิด การแสวงหาความร่ำรวยที่ได้มาอย่างง่าย ๆ โดยไม่คำนึงถึงวิธีการ การแสวงหาอำนาจ ตำแหน่ง ฯลฯ พระเยซูเจ้าทรงเป็นต้นแบบให้เราโดยเสริมพลังต่อสู้ด้วยการภาวนา การทำกิจใช้โทษบาป และวิธีที่ได้ผลที่สุดคือการใช้พระวาจาของพระเจ้าเป็นหลักต่อสู้ ในระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้ ให้เราเผชิญหน้ากับการประจญด้วยการภาวนา และการทำกิจใช้โทษบาป (ทำดีให้มากขึ้น) และการอ่านพระคัมภีร์

           2. “ต้องเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์” เราต้องเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการภาวนา การคืนดีแก่กันและกัน และการแบ่งปันโดย ก) กำหนดเวลาที่จะอยู่เงียบ ๆกับพระเจ้า ในห้องหรือต่อหน้าแท่นพระในบ้าน หรืออ่านพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ข) คืนดีกับเพื่อนพี่น้องที่มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจกัน และการเข้ารับศีลอภัยบาป ค) แบ่งปันสิ่งของ เวลา ช่วยเหลือคนที่ขัดสนหรือมีความเดือดร้อนด้วยความรักและด้วยใจสุภาพ

           3. “พาเพื่อนมาวัด” พาเพื่อนที่สนใจมาเรียนรู้ชีวิตคริสตชน ชวนกันทำกิจเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก