UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"จงเปลี่ยนแปลง" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต (A)
"จงเปลี่ยนแปลง"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต (A)
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2023

ก. ความสำคัญ
         1. บทอ่านประจำวันอาทิตย์นี้เป็นข่าวดีที่เกี่ยวกับ “การเปลี่ยนแปลง” (transformation) บทอ่านเชิญชวนเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นในแต่ละวันโดยอาศัยความร่วมมือกับองค์พระจิตเจ้า ช่วงเทศกาลมหาพรตนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฟื้นฟูชีวิตของเราให้เป็นศิษย์พระคริสต์ที่เข้มข้นขึ้น ให้ชีวิตของเราส่องแสงเปล่งปลั่งแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าเหมือนพระเยซูเจ้าที่ทรงสำแดงพระองค์ให้บรรดาศิษย์ได้เห็นบนภูเขา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
         1.บทอ่านที่หนึ่ง (ปฐก. 12:1-4ก) เล่าเรื่องชีวิตของอับราฮัมผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อ เริ่มจากการตัดสินใจทิ้งความเชื่อดั้งเดิมหันมาเชื่อพระเจ้า เปลี่ยนชื่อจากอับรามเป็นอับราฮัม เปลี่ยนจากครอบครัวเล็ก ๆ เป็นต้นกำเนิดของชนชาติใหญ่ (อิสราเอล) เปลี่ยนจากบุคคลธรรมดา ๆ เป็นบุคคลที่จะนำพระพรของพระเจ้ามาให้ผู้อื่น สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าอับรามนบนอบเชื่อฟังพระเจ้า

         2. บทอ่านที่สอง (2ทธ. 1:8ข-10) นักบุญเปาโลเขียนจดหมายสอนทิโมธี (และเรา) ถึงความคาดหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองเองในเทศกาลมหาพรต เราจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้ก็ต่อเมื่อเราได้สำนึกถึงความรักความเอาใจใส่ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อตัวเราไม่ว่าในยามสุขหรือยามทุกข์ ขอให้พยายามอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เติบโตในความศักดิ์สิทธิ์โดยร่วมมือกับพระพรหรือความช่วยเหลือของพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูและคำสอนจากพระวรสารของพระองค์

          3.พระวรสาร (มธ. 17:1-9) เล่าเรื่องพระเยซูทรงสำแดงพระวรกายด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งกว่าโมเสสและเอลียาห์ จุดประสงค์แรกของการจำแสดงพระวรกายก็คือการรับการยืนยันจากพระบิดาเจ้าสวรรค์ถึงแผนการที่ให้พระบุตรลงมาเพื่อรับทนทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ ประการที่สองคือ ทำให้ศิษย์ของพระเยซูเจ้าเองมีความมั่นใจในการติดตามพระองค์และทราบถึงเป้าหมายของการเป็นศิษย์ที่ไม่ได้เพื่ออำนาจหรือความยิ่งใหญ่ทางโลกหรือทางการเมือง แต่ยิ่งใหญ่ทางจิตใจ พวกเขาจะได้ไม่แพ้ต่อการประจญ ประการสุดท้ายคือ มีเสียงจากสวรรค์ที่ประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้า นี่เป็นการแสดงให้ทุกคนทราบว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร ทำให้เราแน่ใจว่าเรากำลังติดตามพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ และเราจะได้บรรลุถึงพระสิริรุ่งโรจน์เช่นเดียวกับพระองค์ถ้าเราเชื่อและวางใจ

ค.ปฏิบัติ
          1. “มิสซาคือบ่อเกิดของการเปลี่ยนแปลงชีวิต” เมื่อมาร่วมพิธีมิสซาเราจะได้รับพลังเสริมความเข้มแข็งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองให้ศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เริ่มจากการได้รับฟังพระคัมภีร์เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จากนั้นในการถวายปังและเหล้าองุ่น และเมื่อผ่านการเสกจากพระสงฆ์แล้ว ปังและเหล้าองุ่นได้เปลี่ยนแปลงเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า โดยมีรูปลักษณ์ภายนอกเหมือนเดิม ปังศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์นี้ได้เป็นอาหารฝ่ายจิตให้บรรดาสานุศิษย์และนักบุญทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตที่เข้มแข็งในฐานะศิษย์ของพระคริสต์แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตาม ศีลมหาสนิทยังเป็นยาที่ช่วยป้องกันการประจญล่อลวงให้ทำบาป ดังนั้น ขอให้การร่วมมิสซาในระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้ช่วยให้เราได้เปลี่ยนแปลงทั้งความคิด หัวใจและความประพฤติของเราให้สามารถมองเห็นพระเยซูเจ้าในตัวของตนเองและผู้อื่นด้วย

          2. “จงมั่นใจ” เมื่อเราเกิดความสงสัย ความยากลำบาก ความทุกข์ทรมาน ให้เรานึกถึงประสบการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่กับศิษย์ “พระเจ้าข้า ที่นี่สบายน่าอยู่จริง ๆ” การที่เรารับความยากลำบากในเทศกาลมหาพรตนี้จะทำให้เรามีความชื่นชมยินดีในวันฉลองปัสกา

          3. นำข่าวดีนี้ไปบอกเล่าให้คนอื่น ๆ รับฟังด้วย

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก