UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ตาบอด ตาดี" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต(A) วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023

"ตาบอด ตาดี"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต(A)
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2023

ก. ความสำคัญ
           1.สัปดาห์ที่สี่เทศกาลมหาพรตนี้เรียกว่า “วันอาทิตย์แห่งความยินดี” (Laetare หรือ Rejoice Sunday) เป็นวันอาทิตย์ที่พระศาสนจักรแสดงออกถึงความยินดีก่อนที่จะฉลองการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระผู้เป็นเจ้า บทอ่านในวันนี้เตือนเราว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเองที่ทรงประทานสายตาทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจ เพื่อให้เราได้มองเห็นความเป็นจริงของชีวิตด้วยสายตาขอพระองค์ และยังสอนเราว่าเราต้องระมัดระวังตัวต่อสู้กับความมืดบอดฝ่ายจิตใจของเราอย่างเข้มแข็งและสม่ำเสมอ

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1. บทอ่านที่หนึ่ง (1ซมอ. 16:1ข,6-7,10-13ก) เล่าเรื่องที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกดาวิดบุตรของเจสซีให้เป็นกษัตริย์ ซึ่งในสายตาของซามูเอล ประกาศกที่พระเจ้าทรงใช้ไปเจิมแต่งตั้งยังไม่นึกว่าเด็กหนุ่มผมแดงจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ของอิสราเอล แต่พระเจ้าทรงสอนว่า “มนุษย์มองแต่รูปร่างภายนอก แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมองจิตใจ”

           2. บทอ่านที่สอง (อฟ. 5:8-14) นักบุญเปาโลเตือนชาวเอเฟซัสให้รับผิดชอบในฐานะที่เป็น “บุตรแห่งความสว่าง”ที่จะต้องดำเนินชีวิตด้วยความดี ความชอบธรรมและความจริง

           3. พระวรสาร (ยน. 9:1,6-9,13-17,34-38) เล่าเรื่องพระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์เปิดดวงตาของคนตาบอดให้กลับมามองเห็นได้ เรื่องนี้สอนเราว่าเราแต่ละคนจำเป็นต้องเปิดดวงตาแห่งจิตใจของเราด้วยความเชื่อ และยังเตือนเราว่าใครที่บอกว่าตนเองเห็นความจริงแล้วมักจะเป็นคนตาบอด ในขณะที่คนที่ยอมรับว่าตนเองยังมืดบอดมักจะได้เห็นความแสงสว่างในจิตใจ เรื่องในพระวรสารนี้ คนขอทานที่ตาบอดแต่กำเนิดได้รับแสงสว่างแห่งความเชื่อในพระเยซู ในขณะที่คนที่บอกตนเองว่ามีศาสนาและชาวฟารีสีคนที่รู้กฎหมายดียังคงเป็นคนที่มืดบอกฝ่ายจิตใจ การดำเนินชีวิตในฐานะคริสตชนคือการมองเห็น การมีสายตาที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระเจ้า เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น การภาวนา การทำกิจเมตตา การพลีกรรมในระหว่างเทศกาลมหาพรตนี้จะช่วยรักษาความมืดบอดฝ่ายจิตใจของเราเพื่อให้เราจะได้สามารถมองเห็นผู้อื่นว่าเป็นบุตรของพระเจ้าเหมือนกับเราและรักพวกเขาได้เหมือนหนึ่งว่าเป็นพี่น้องชายหญิงของเราเอง

ค.ปฏิบัติ
           1. “ยอมให้พระเยซูเจ้ารักษา” เราต้องเปิดใจให้พระเยซูเจ้าเข้ามารักษาเราให้หายจากความมืดบอดฝ่ายจิตใจของเรา เราทุกคนต่างมีจุดบอดด้วยกันทั้งนั้น ในชีวิตแต่งงาน ในการเป็นบิดามารดา นิสัยในการทำงาน ในบุคลิกภาพของเรา เรามักจะมืดบอดในการประทับอยู่ของพระตรีเอกภาพในตัวของเรา เรามักจะมืดบอดที่จะชื่นชมพระเจ้าในตัวของผู้อื่น บางครั้งเรามืดบอดกับความยากจน ความอยุติธรรม ความทุกข์ทรมานของคนที่อยู่รอบข้างเรา ให้เราระลึกไว้เสมอว่าพระเยซูเจ้าต้องการที่จะรักษาเราให้พ้นจากความมืดบอดของเรา เราต้องวอนขอพระองค์ให้ขจัดรากเหง้าของความมืดบอด นั้นคือ ความเห็นแก่ตัว ความโลภ ความฉุนเฉียว ความเกลียดชัง การอิจฉาริษยา ความลำเอียง การยึดติดในความชั่วร้าย

          2. “ทำความดีชดเชย” เราอาจจะผิดพลาดในการมองคนอื่นด้วยอคติต่าง ๆ ในเทศกาลมหาพรตนี้ขอให้เราได้ปรับปรุงตนเอง มองและชื่นชมคนอื่นด้วยใจจริงและพยายามทำความดีกับบุคคลที่เราเคยทำผิดต่อเขา แล้วความยินดีจะเกิดขึ้นกับเราอย่างแท้จริง

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก