UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"บุคคลแห่งกลับคืนชีพ" ข่าวดีวันอาทิตย์สมโภชปัสกา (A)

"บุคคลแห่งการกลับคืนชีพ"
ข่าวดีวันอาทิตย์สมโภชปัสกา (A)
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2023

ก.ความสำคัญ
วันสมโภชปัสกาเป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของพระศาสนจักรคาทอลิก ด้วยเหตุผล 3 ประการ ดังนี้
          1. การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เป็นหลักความเชื่อขั้นแรกหรือพื้นฐานที่สุด (Basic) ของเราคาทอลิก เป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนืออัศจรรย์ใด ๆ เพราะเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งนักบุญเปาโลได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า “ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ การเทศน์สอนของเราก็ไร้ประโยชน์ และความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกัน” (1คร. 15:14) และเรื่องพระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและทรงกลับคืนชีพเป็นเรื่องหลักของการเทศน์สอน(Kerygma) ของบรรดาอัครสาวก (เทียบ 1คร. 15:1-58) พระเยซูเจ้าเองทรงตรัสเสมอว่าการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์เป็นเครื่องหมายของความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์เอง

          2. ปัสกาเป็นการรับประกันการกลับคืนชีพของเราเอง พระเยซูเจ้ายืนยันกับมาร์ธาที่หลุมศพของลาซารัสว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลย” (ยน. 11:25-26)

          3. ปัสกาเป็นวันฉลองวันหนึ่งที่ให้ความหวังและความเพียรทนในการเผชิญกับความเจ็บปวด ความทุกข์เศร้าโศกและน้ำตา และยังเตือนใจเราว่าชีวิตเป็นสิ่งที่มีค่า ความเชื่อในการประทับอยู่จริงของพระเยซูผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพในจิตวิญญาณของเรา ในพระศาสนจักร ในศีลศักดิ์สิทธิ์และในสวรรค์ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายทั้งส่วนตัวและหมู่คณะ ช่วยเราให้เอาชนะการประจญ และปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความกังวลและความหวาดกลัวที่ไม่จำเป็น

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
          1.บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 10:34ก,37-42) นักบุญเปโตรได้เทศน์สอนโดยยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซู เล่าถึงการที่พระองค์ได้แสดงพระองค์ให้สาวกเห็น และสั่งให้บรรดาสาวกประกาศสอนและยืนยันในเรื่องการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์

          2.บทอ่านสอง (คส. 3:1-4) นักบุญเปาโลสอนว่า ความเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพจะต้องทำให้ชีวิตของเราใฝ่หาแต่สิ่งที่ดีหรือมุ่งหน้าเดินไปสู่เมืองสวรรค์ ไม่พะวงถึงสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เท่านั้น

          3.พระวรสาร (ยน. 20:1-9) นักบุญยอห์นเล่าเหตุการณ์ที่เปโตรและยอห์นเข้าไปในพระคูหาที่ฝังศพพระเยซุเจ้า แต่พบแค่ผ้าพันพระศพและผ้าพันพระเศียรเท่านั้น เมื่อได้เห็นเช่นนี้พวกเขาจึงเชื่อว่าพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพตามที่มารีย์ชาวมักดาลาได้บอกไว้

ค. ปฏิบัติ
          1.”ดำเนินชีวิตตามความเชื่อ” ปัสกาให้ข่าวสารแห่งความยินดีสำหรับชีวิตของเรา เราเป็น “บุคคลแห่งกลับคืนชีพ” (Resurrection people) หมายความว่าเราไม่ได้ฝังตนเองอยู่ในหลุมศพของบาปของเรา นิสัยที่ไม่ดีของเรา การยึดติดหรือเสพติดสิ่งที่เป็นอันตราย ความท้อแท้สิ้นหวัง หรือความสับสนไม่แน่ใจ ตรงกันข้าม ด้วยความเชื่อเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความยินดีและมีชีวิตที่สงบสุข โดยยึดพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพเป็นหลักท่ามกลางความเบื่อหน่าย ความทุกข์ ความเจ็บปวดในชีวิตประจำวัน

         2. “ดำเนินชีวิตด้วยความตระหนักถึงกลับคืนชีพ” การตระหนักว่าเราจะต้องกลับคืนชีพเช่นเดียวกับพระเยซูทำให้เราต้องมุ่งหน้าแสวงหาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบน ไม่หลงไปกับสิ่งที่ไม่ถาวรจีรัง รู้จักควบคุมความคิด ความปรารถนา คำพูด และพฤติกรรมของเรา ความนึกคิดที่ดีนี้ยังช่วยทำให้เราให้เกียรติร่างกายของเรา ดูแลร่างกายของเราให้ดี ทำร่างกายของเราให้ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ อิสระจากนิสัยหรือการเสพติดสิ่งไม่ดี นอกจากนั้นยังทำให้เราตระหนักถึงชีวิตของเพื่อนบ้านของเราที่ทุกคนที่มาพบปะเรา ทุกคนต่างจะต้องกลับเป็นขึ้นมาเช่นกัน จึงทำให้เราต้องอดทนต่อกันและเคารพพวกเขา และให้ความรัก ความสุภาพ และการช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ
– สุขสันต์วันปัสกา -

 

 

 

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก