UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"พระเมตตาของพระเจ้า" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (A)

"พระเมตตาของพระเจ้า"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (A)
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023

ก.ความสำคัญ
            1. บทอ่านประจำวันอาทิตย์วันฉลอง “พระเมตตาของพระเจ้า” พระเจ้าทรงแสดงพระเมตตาแก่เรามนุษย์โดยประทานพระบุตรพระเยซูคริสต์ให้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างแห่งพระเมตตาแก่เราทุกคน เป็นต้น แสดงพระเมตตาและการให้อภัยแม้ว่าเรามนุษย์แม้จะปฏิเสธ หรือไม่เชื่อพระองค์ ด้วยการตั้งศีลอภัยบาป และเน้นความสำคัญของความเชื่อ โดยมอบคำสอนผ่านการสอนโทมัส และอัครสาวกที่ติดปากเราจนปัจจุบันนี้ว่า “ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” (ยน. 20:29)

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 2:42-47) บอกเราว่าพระศาสนจักรในยุคแรกนั้นเติบโตขึ้นทุกวันก็เพราะกิจการแห่งความเมตตาของบรรดาคริสตชน เช่น การช่วยเหลือแบ่งปัน การแสดงความรักแบบไม่หวังผล การอธิษฐานภาวนาให้แก่กัน

           2. บทอ่านที่สอง (1 ปต. 1:3-9) น.เปโตรถวายพระเกียรติพระเจ้า ที่ได้ประทานพระบุตรพระเยซูคริสต์เสด็จลงมาบังเกิด ตายและกลับคืนชีพ เสด็จสู่สวรรค์เพื่อเป็นหลักประกันถึงชีวิตของเราที่จะได้รับการกลับคืนชีพด้วยเช่นกัน

           3. พระวรสาร (ยน 20:19-31) วันนี้พระวรสารเตือนเราให้คิดถึงพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้า คือการจัดตั้งศีลอภัยบาป (ศีลแก้บาป สารภาพบาป ศีลแห่งการคืนดี ศีลแห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่..) พระเยซูเจ้าเมื่อทรงกลับคืนพระชนมชีพทรงมอบอำนาจให้บรรดาอัครสาวกยกโทษบาปในพระนามของพระองค์โดยตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” (ยน. 20:22-23) และได้นำเสนอเรื่องของโทมัสที่ได้ประกาศความเชื่อด้วยวลีที่มีชื่อเสียงว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า” (ยน. 20:28) หลังจากที่พระเยซูเจ้าได้แสดงพระเมตตาต่อเขาที่สงสัยในการกลับคืนชีพของพระองค์ และทรงเน้นถึงความสำคัญของความเชื่อของเราทุกคน

ค.ปฏิบัติ
          1. “จงเมตตากันเหมือนพระเมตตา” ให้เราตอบรับคำเชิญการฉลองพระเมตตาของพระเจ้า ด้วยการแสดงความเมตตาต่อกันและกันให้มากขึ้นและแสดงเมตตาต่อกันด้วยการทำกิจเมตตาทั้งทางร่างกายและจิตใจในชีวิตประจำวัน

          2. “ภาวนาวอนขอความเชื่อให้มากขึ้น” บางครั้งเราอาจจะสงสัยเหมือนโทมัส ดังนั้นเราจึงควร
               1) ทำความรู้จักพระเยซูเจ้าให้มากขึ้นและใกล้ชิดพระองค์ให้มากขึ้นในแต่ละวัน โดยการอ่านพระคัมภีร์
               2) บำรุงความเชื่อด้วยการสวดภาวนาทั้งส่วนตัวและสวดร่วมกันกับผู้อื่น
               3) เข้ามีส่วนในชีวิตของพระเมตตาด้วยการเข้ารับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท

คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาสอนเราว่า “ถ้าเราภาวนา เราก็จะเชื่อ ถ้าเราเชื่อ เราก็จะรัก ถ้าเรารัก เราก็จะรับใช้ และโดยวิธีนี้เท่านั้นที่จะเป็นการนำความรักพระเจ้าไปสู่การปฏิบัติจริง”

 

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก