UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา (A) วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2023
"ชุมพาบาลที่ดี"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา (A)
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2023


ก.ความสำคัญ
           1. หัวข้อสำหรับอาทิตย์นี้คือ "ชุมพาบาลที่ดี" และการภาวนาเพื่อกระแสเรียก พระศาสนจักรเตือนเราว่ากระแสเรียกของเราทุกคนคือการเป็นชุมพาบาลที่ดีให้ลูกแกะของพระเจ้าและในเวลาเดียวกันก็ขอให้เราเป็นลูกแกะที่ดีของผู้อภิบาล และเชิญชวนให้เราภาวนาเพื่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ นักบวชชายหญิง ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ต่างใช้ภาพชุมพาบาลหรือคนเลี้ยงแกะเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับชาวอิสราเอล และพระเยซูคริสต์กับคริสตชน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
           1.บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 2:14ก, 36-41) นักบุญเปโตรได้เทศนาครั้งแรกในวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา โดยเตือนใจผู้ฟังชาวยิวที่ได้นำพระเยซูเจ้าไปตรึงบนไม้กางเขนว่าพระองค์ทรงเป็นชุมพาบาลที่แท้จริงของพวกเขา เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเขาจำจึงเป็นที่จะต้องรับการอภัยบาปโดยการเข้ารับศีลล้างบาปในพระนามของพระเยซูเจ้าและยอมรับว่าพระเยซูผู้กลับคืนพระชนมชีพทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่บาป ส่วนบทสดุดี (สดด. 23) แนะนำว่าพระยาเวห์ทรงเป็นชุมพาบาลของชาวอิสราเอล ทรงเป็นผู้ดูแลเราที่เป็นลูกแกะของพระองค์ ทรงจัดหาสิ่งที่จำเป็นให้เราเสมอ

           2.บทอ่านที่สอง (1ปต. 2:20ข-25) นักบุญเปโตรให้กำลังใจคริสตชนที่กำลังทนทุกข์ในการดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลของพวกเขา พระเยซูเจ้าทรงเป็น “ผู้รับใช้ที่ทนทุกข์” ให้พวกเขาคิดถึงความจริงที่ว่าความทุกข์และความตายของพระองค์ก็เพื่อให้เราได้เป็นบุตรของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

          3.พระวรสาร (ยน. 10:1-10) วันนี้เราได้ฟังเรื่องเล่าเปรียบเทียบสั้น ๆ สองเรื่อง เรื่องแรก พระเยซูเจ้าทรงเป็น “ชุมพาบาล” ที่ไม่เห็นแก่ตัว ดูแลเอาใจใส่ จัดหาสิ่งที่จำเป็น ดูแลและปกป้องอันตรายให้ลูกแกะของพระองค์ เรื่องที่สอง พระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นประตูคอกแกะ หรือทางเข้าสู่ความรอดพ้นนิรันดร์ ซึ่งทุกคนที่ต้องการความรอดพ้นนี้จะจำเป็นจะต้องเข้าไป

ค.ปฏิบัติ
          1. “ให้เราเป็นชุมพาบาลที่ดี” เราจะต้องเป็นชุมพาบาลหรือผู้นำที่ดี ทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นก็คือชุมพาบาล ด้วยเหตุนี้ ผู้อภิบาล พ่อแม่ ครู หมอ พยาบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอภิบาล หัวหน้ากลุ่มองค์กรต่าง ๆ ฯลฯ ต่างก็เป็นชุมพาบาล จึงต้องให้ความรักกับบุคคลต่าง ๆ ที่เรารับผิดชอบ โดยการภาวนาให้ ให้เวลา ให้คำแนะนำ ให้การช่วยเหลือ อวยชัยให้พร ให้พวกเขาอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยจากอันตรายทั้งร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ พ่อแม่จะต้องดูแลลูกหลานของตนเป็นพิเศษ โดยการเป็นแบบอย่างที่ดี สั่งสอน และฝึกอบรมตามหลักคำสอนของพระศาสนจักร

         2. “เป็นลูกแกะที่ดี” เราต้องเป็นลูกแกะที่ดีของพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นชุมพาบาลที่ดีของเรา พระองค์ทรงเป็นสงฆ์สูงสุด พระสังฆราชเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งจากอัครสาวก บรรดาพระสงฆ์เป็นผู้ช่วยของท่าน และบรรดาสัตบุรุษลูกวัดต่างก็เป็นลูกแกะ เมื่อเป็นเช่นนี้ ในฐานะที่เราเป็นลูกแกะของวัด ลูกวัดจึงต้อง
1) ฟังเสียงและติดตามชุมพาบาลโดยการฟังเทศน์ ฟังคำสอน ฟังคำชี้แนะและคำปรึกษา
2) รับอาหารฝ่ายจิตโดยการเข้าร่วมพิธีมิสซา การเข้ามีส่วนร่วมในการภาวนา การฟื้นฟูจิตใจ
3) ให้ความร่วมมือกับผู้อภิบาลโดยให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์เพื่อความก้าวหน้าของวัดและชุมชน ให้กำลังใจในการทำหน้าที่ของพวกท่าน แก้ไขเมื่อเห็นว่ามีอะไรที่บกพร่องผิดพลาดด้วยความเคารพ และภาวนาเพื่อพวกท่าน
4) มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบวัด โดยการเป็นสมาชิกสภาภิบาลและชมรมหรือองค์กรต่าง ๆ ของวัด

          3.ภาวนาเพื่อกระแสเรียก ขอให้มีผู้สนใจสมัครเป็นพระสงฆ์นักบวช ธรรมทูต ให้มากขึ้น

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก