UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดีวันสมโภชพระจิตเจ้า (A)

ข่าวดีวันสมโภชพระจิตเจ้า (A)
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2023

ก.ความสำคัญ
          1. วันสมโภชพระจิตเจ้า หรือ วันเปนเตกอสเต ซึ่งหมายถึง เลข 50 เป็นวันฉลองครบ 50 วันหลังจากการฉลองปัสกาของชาวยิว และการฉลองครบ 50 วันหลังจากการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าของบรรดาคริสตชน ต้นกำเนิดวันฉลองเปนเตกอสเตของชาวยิวนั้นเกิดขึ้นจากการฉลองวันขอบพระคุณพระเจ้าหลังจากการเก็บพืชผลต่าง ๆ ต่อมาชาวยิวได้รวมการระลึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับโนอาห์หลังน้ำท่วมโลกและกับโมเสสที่ภูเขาซีนาย (พระบัญญัติสิบประการ) เข้าด้วยกันด้วย

         2. เหตุการณ์ในวันเปนเตกอสเต
            1) พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนืออัครสาวกและพระนางมารีย์ในรูปลักษณะคล้ายลิ้นที่ลุกเป็นไฟ
            2) บรรดาอัครสาวกเปลี่ยนจากความกลัวมาเป็นผู้เทศน์สอนที่กล้าหาญและได้รับพระพรในเรื่องการพูดโดยการทรงเจิมของพระจิตเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
            3) ผู้ฟังได้รับประการณ์การทรงเจิมของพระจิตเจ้าโดยผ่านทางพระพรการพูดของบรรดาอัครสาวก เช่น คนต่างชาติได้ยินเปโตรพูดภาษาท้องถิ่นของพวกเขา
            4) คริสตชนรุ่นแรกกลับกลายเป็นประจักษ์พยานที่ทรงพลังและยอมตายเพื่อยืนยันความเชื่อ (มรณะสักขี) ในพระเยซูเจ้า

        3. บทบาทของพระจิตเจ้า: บทบาทของพระจิตเจ้าในชีวิตคริสตชน
          1) ในฐานะพระเจ้าผู้ประทับอยู่ท่ามกลางเรา พระจิตเจ้าทรงทำให้เราเป็นพระวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ (1คร. 3:16)
          2) ในฐานะพระเจ้าผู้เสริมพลัง พระองค์ทรงเสริมพลังให้เราเข้มแข็งในการต่อสู้กับการประจญและในการดำเนินชีวิตที่แสดงตนให้เป็นประจักษ์ของพระคริสต์ด้วยการดำเนินชีวิตคริสตชนที่โปร่งใส
          3) ในฐานะพระเจ้าผู้ประทานความศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงทำให้เราศักดิ์สิทธิ์โดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
               ก.ผ่านทางศีลล้างบาป ทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและทายาทแห่งเมืองสวรรค์
               ข.ผ่านทางศีลกำลัง ทำให้เราเป็นพระวิหารของพระเจ้า เป็นทหารหาญปกป้องความเชื่อ
               ค.ผ่านทางศีลอภัยบาป พระองค์ทรงทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าโดยทรงอภัยความผิดบาปต่าง ๆ ของเรา
               ง.ผ่านทางศีลมหาสนิท พระองค์หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราโดยทรงเปลี่ยนขนมปังและเหล้าองุ่นให้เป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์เองโดยทางพระจิต
               จ.ผ่านทางศีลบวชและศีลสมรส พระองค์ทรงทำให้ชุมชนพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์

         4) ในฐานะพระเจ้าผู้ทรงสอนและผู้ทรงนำทาง พระองค์ทรงเตือนเราให้เข้าใจคำสอนของพระศาสนจักรและแนวทางปฏิบัติที่มาจากอำนาจคำสั่งสอนตามลำดับขั้นของพระศาสนจักรอย่างถูกต้อง ชัดเจนและสม่ำเสมอ.

         5) ในฐานะพระเจ้าผู้รับฟังและผู้พูด พระองค์ทรงสดับฟังคำภาวนาของเรา และทรงสอนเราให้รู้จักภาวนา และทรงตรัสกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพระคัมภีร์

         6) ในฐานะผู้ประทานพระพร พระองค์ทรงประทานความสามารถให้เราแต่ละคนและให้แก่พระศาสนจักร

 

ข. ปฏิบัติ: เราต้องดำเนินชีวิตภายใต้การทางนำของพระจิตเจ้า โดย
        1. สำนึกตนอยู่เสมอว่าพระจิตเจ้าประทับอยู่ในตัวของเราและหมั่นประพฤติตนอย่างดีอยู่เสมอทุกเวลานาที
        2. โดยการอธิษฐานภาวนาประจำวันเพื่อเราจะได้ไม่แพ้การประจญของปีศาจและสามารถควบคุมตนจากความชั่วร้ายต่าง ๆ เอาชนะนิสัยที่ไม่ดีของเราให้ได้
        3. รับฟังเสียงของพระองค์โดยการอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน
        4. โดยการวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ให้สามารถทำความดีกับผู้อื่น และคืนดีกับพระเจ้าและผู้อื่นทุกวัน

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก