UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 ข่าวดีสมโภชพระตรีเอกภาพจ้า (A)

ข่าวดีสมโภชพระตรีเอกภาพจ้า (A)
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2023

ก.ความสำคัญ         

          1.พระธรรมล้ำลึกของพระตรีเอกภาพเป็นความเชื่อพื้นฐานของคริสตชน เราเข้าใจได้ด้วยหัวใจมิใช่ด้วยสติปัญญา คำสอนนี้สอนเราว่าพระเจ้าประกอบด้วยสามพระบุคคลที่แตกต่างกัน แต่รวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว ทรงเท่าเทียมกันและเป็นนิรันดร์ร่วมกัน ด้วยสติปัญญาของเรา เราอาจจะไม่เข้าใจคำสอนที่สอนเราว่า 1+1+1=1 ไม่ใช่ 3 แต่เราเชื่อในพระธรรมล้ำลึกนี้เพราะพระเยซูเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าทรงสอนเราไว้อย่างชัดเจน และผู้นิพนธ์พระวรสารได้บันทึกไว้ บรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักรได้พยายามอธิบาย และสังคายนาเมืองนิเชและกรุงสแตนติโนเบิ้ลได้ประกาศให้เป็นข้อความเชื่อ

          2.ความสำคัญในชีวิตคริสตชน
            1) บทภาวนาของพระศาสนจักรทุกครั้ง เริ่มด้วยพระนามของพระตรีเอกภาพและจบด้วยการถวายเกียรติพระตรีเอกภาพ
            2) ศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเป็นการปฏิบัติการของพระตรีเอกภาพ (เราล้างบาป รับศีลกำลัง ศีลเจิม การอภัยบาป การแต่งงาน การบวชพระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร ) ในพระนามของพระตรีเอกภาพ
            3) วัดตีระฆังวันละ 3 ครั้ง เพื่อระลึกถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระตรีเอกภาพในการรับสภาพมาเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า
            4) เราอวยพรตัวเราเอง และพระสงฆ์อวยพรเราในพระนามพระตรีเอกภาพ

ข. พระคัมภีร์: ในพันธสัญญาเดิมยังอยู่ในลักษณะซ่อนเร้นไม่ชัดเจน แต่ในพันธสัญญาใหม่ให้คำสอนที่ชัดเจนมาก
            1. การแจ้งข่าวเรื่องการบังเกิดของพระเยซูเจ้า พระเจ้าพระบิดาทรงส่งทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์ พระเจ้าพระจิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เสด็จเหนือพระนางมารีย์ แผ่เงาเข้าปกคลุมพระนาง และพระเจ้าพระบุตรทรงรับสภาพมาเกิดในครรภ์ของพระนางมารีย์

            2. ในพิธีล้างของพระเยซูเจ้า เมื่อพระบุตรได้เข้าพิธีล้างบาป (แม้ไม่มีบาป) จากท่านยอห์นบัปติส มีเสียงจากพระบิดาจากท้องฟ้า และพระจิตเจ้าปรากฏมาดุจนกพิราบ

            3.เมื่อเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงมอบพระบัญชาให้สาวกออกไปทำพิธีล้างบาปให้คนที่เชื่อศรัทธาด้วยพระนามของ พระบิดา พระบุตรและพระจิต

           4. พระวรสารของนักบุญยอห์น บทที่ 15–18 ให้รายละเอียดคำสอนของพระเยซูเจ้าถึงบทบาทของแต่ละพระบุคคลในพระตรีเอกภาพ
              1) พระเจ้าพระบิดาทรงเป็นผู้สร้างและทรงค้ำจุนทุกอย่างแก่สิ่งสร้าง
              2) พระเจ้าพระบุตรทรงไถ่บาปและทรงทำให้มนุษย์เราได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า
              3) พระเจ้าพระจิตผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้เรา ทรงเสริมกำลังเรา ทรงสอนเรา และทรงนำทางเรา

ค. ปฏิบัติ
           1. “จงเคารพตนเองและผู้อื่น” เพราะตัวเราแต่ละคนต่างเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าที่ซึ่งทั้งสามพระบุคคลประทับอยู่
           2. “จงมั่นใจ” ให้เรามั่นใจว่าพระตรีเอกภาพประทับอยู่ในตัวเรา พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดของความหวัง ความเข้มแข็ง และพละกำลัง พระองค์ทรงเป็นเป้าหมายสุดท้ายในการเดินทางของชีวิตของเรา
           3. “สัมพันธ์กันเหมือนพระตรีเอกภาพ” ให้เราปฏิบัติต่อกันตามแบบความสัมพันธ์ของพระตรีเอกภาพที่มีความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวของเรา ระหว่างพ่อแม่และลูกเพราะศีลล้างบาปเราได้กลับเป็นบุตรของพระเจ้าและสมาชิกของครอบครัวพระตรีเอกภาพ
           4. “ฉัน-พระเจ้า-เพื่อนพี่น้อง” ให้เราได้สร้างความสัมพันธ์ทั้งในระดับแนวดิ่งคือ ฉันกับพระเจ้า และแนวนอน คือ ฉันกับเพื่อนพี่น้อง นั่นคือมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องในสังคม

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก