UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดีสมโภชพระวรกายและโลหิตของพระคริสตเจ้า (A)

ข่าวดีสมโภชพระวรกายและโลหิตของพระคริสตเจ้า (A)
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2023

ก. ความสำคัญ
            1. ของขวัญทรงคุณค่าสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เราคือ ศีลมหาสนิทในฐานะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตของเรา (วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์) และพระแม่มารีย์ในฐานะมารดาฝ่ายจิต (วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ณ เชิงกางเขน"นี่คือแม่ของท่าน")
            2. พระวรกายของพระคริสตเจ้า (Corpus Christi) เป็นการฉลองการประทับอยู่ของพระเจ้าในฐานะที่เป็น "องค์เอ็มมานูแอล " หรือ "พระเจ้าผู้สถิตกับเรา" เพื่อให้เราได้โมทนาคุณพระองค์ที่ทรงประทับอยู่กับเราในศีลมหาสนิท
            3. การฉลองนี้ยังเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของการประทับอยู่อย่างแท้จริงของพระเจ้าและเพื่อให้เราได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดจากศีลมหาสนิท

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
            1. บทอ่านที่หนึ่ง (ฉธบ. 8:2-3, 14ข-16ก) โมเสสสอนชาวอิสราเอลให้จดจำและอย่าลืมอัศจรรย์ที่พระเจ้าประทาน “มานนา” ให้พวกเขาได้รอดตายขณะที่เดินทางในถิ่นทุรกันดาร – พระศาสนจักรของพระเจ้า โดยผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณก็เตือนใจเราให้จดจำและไม่ลืมอาหารค่ำครั้งสุดท้าย และการยอมพลีชีวิตเป็นเครื่องบูชาบนเขากัลวารีโอ

            2. บทอ่านที่สอง (1คร. 10:16-17) นักบุญเปาโลเตือนชาวโครินธ์ว่าขนมปังที่พวกเขาได้แบ่งปันกันนั้นคือพระวรกายของพระคริสตเจ้า ซึ่งทำให้พวกเขามีส่วนร่วมอยู่ในพระวรกายของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพ

            3. พระวรสาร (ยน. 6:51-59) พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ว่าทรงเป็น “ปังที่ลงมาจากสวรรค์” และเชื่อมโยงกับมานนาที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้กินในถิ่นทุรกันดารแล้วก็ตาย ทรงยืนยันกับบรรดาศิษย์ว่า “ผู้ที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป”

            4. เราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่ในศีลมหาสนิทจริงเพราะว่า
ก) พระเยซูเจ้าทรงสัญญาหลังจากทรงทำอัศจรรย์เลี้ยงคน 5000 คน
ข) พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย
ค) พระเยซูเจ้าทรงบัญชาให้ศิษย์กระทำซ้ำเพื่อระลึกถึงพระองค์
ง) ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า

             5. การอธิบายเรื่องการเปลี่ยนแผ่นปังและเหล้าองุ่นให้กลับกลายเป็นพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า : การประทับอยู่จริงของพระเยซูในศีลมหาสนิท โดยผ่านทาง “การอวยพร” พร้อมกับ “การภาวนาด้วยถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์” ของพระสงฆ์เพื่อ “อัญเชิญพระจิตเจ้า” มาทรงเปลี่ยนให้เนื้อแท้ของแผ่นปังและเหล้าองุ่นกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตอันรุ่งโรจน์จากการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าโดยที่รูปลักษณ์ภายนอก เช่น สี ขนาด รสชาติ ฯลฯ ยังคงเดิม

             6. ศีลศักดิ์สิทธิ์และการพลีบูชา: พระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทให้เป็นทั้งงานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์และของถวายเป็นเครื่องพลีบูชา
"ในฐานะศีลศักดิ์สิทธิ์"
ก) ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ที่ประทานพระหรรษทานและชีวิตพระให้เรา
ข) ในฐานะอาหาร ศีลมหาสนิทหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา -
"ในฐานะเครื่องพลีบูชา"
ก) ศีลมหาสนิทเป็นการฉลองการเสียสละชีวิตของพระองค์เป็นเครื่องบูชาบนเนินเขากัลวารีโอและฉลองการกลับคืนพระชนมชีพ
ข) เราถวายการพลีชีพบูชาของพระเยซูเจ้าแด่พระบิดาเพื่อชำระล้างบาปของเรา โดยการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์

ค. ปฏิบัติ
           1. ให้เรา “เชื่อศรัทธา” ถึงประทับอยู่จริงในศีลมหาสนิทโดย “เข้ามารับ” พระองค์ด้วยใจจริง โดยการเตรียมตัวและใจอย่างดี และด้วยความเคารพ
           2. ให้เรา “เป็นพยาน” ของพระคริสต์ เหมือนพระนางมารีย์โดยการนำพระคริสต์ไปมอบให้ผู้อื่น ทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและทุก ๆ ที่ท่านไป นำความรัก ความเมตตา การให้อภัยไปมอบให้
           3. ให้เรา “ถวายตัว” หรือมอบตัวเราเป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นพร้อมกับพระเยซูเจ้า วอนขออภัยในความผิดบาป แสดงความกตัญญูรู้คุณสำหรับพระพรต่าง ๆ ที่ได้รับ และวอนขอพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิต

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก