UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ทำงานของพระเยซูเจ้า" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (A)

"ทำงานของพระเยซูเจ้า"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา (A)
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2023

ก.ความสำคัญ
หัวข้อหลักของบทอ่านในวันนี้คือ เราได้รับมอบหมายหรือถูกส่งมาให้เปลี่ยนแปลงผู้อื่นด้วย “ข่าวดี” แห่งความรัก ความเมตตา การให้อภัย และความรอดของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
         1.บทอ่านที่หนึ่ง (อพย. 19:2-6ก) ชาวอิสราเอลได้รับข่าวดีว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักและห่วงใยประชากรของพระองค์ พระเจ้าทรงดูแลชาวอิสราเอลอย่างต่อเนื่อง ทรงปลดปล่อยประชากรจากการเป็นทาสในอียิปต์ และนำเสนอความสัมพันธ์ที่พวกเขาจะเป็น “กรรมสิทธิ์พิเศษ เป็นอาณาจักรแห่งสมณะ และเป็นชนชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ "

         2.บทอ่านที่สอง (รม. 5:6-11) น.เปาโล สะท้อนให้เราเห็นว่า ชีวิต การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าได้แสดงถึงความรักและความห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษยชาติอย่างไร จากคำกล่าวของ น.เปาโล เป็นข้อพิสูจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับความรักและความห่วงใยของพระเจ้าที่มีต่อเราคือ ความเต็มใจของพระเยซูเจ้าที่จะสิ้นพระชนม์เพื่อมนุษยชาติที่เป็นคนบาป และเพื่อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้านั้นดียิ่งขึ้น

        3.พระวรสาร (มธ. 9:36-10:8) พระวรสารในวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจจากพระเจ้าถึงเราแต่ละคนว่า “ท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วย" ผ่านทางการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และการช่วยเหลือแบ่งปันของเรา นี่คือแก่นหลักของกระแสเรียกพระสงฆ์ นักบวช และของคริสตชนทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาป พระเยซูเจ้าเองทรงให้ความสำคัญกับการบำบัดรักษา การเทศน์สอน ด้วยการมอบหมายให้บรรดาศิษย์ของพระองค์ ได้เริ่มรับผิดชอบในภารกิจการประกาศพระอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งในภายหลังได้เติบโตขึ้น แผ่ขยายออกไปนอกแคว้นกาลิลี สู่ดินแดนของคนต่างชาติ กลายเป็นพระศาสนจักรสากล

ค.ปฏิบัติ
       1) เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า: พระเยซูเจ้ายังคงดำรงอยู่ในชีวิตของเราผ่านทางพระคัมภีร์และศีลศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ พระเจ้าได้ประทานพระจิตเจ้าแก่เรา เป็นผู้สั่งสอนและคอยตักเตือนเราถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ทรงตรัสไว้ เราถูกเชื้อเชิญให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและพระเยซูเจ้า และให้พระจิตเจ้าทรงทำงานผ่านตัวของเรา เราได้รับมอบหมายให้ทำงานของพระเยซูเจ้า และโดยผ่านงานเหล่านี้เพื่อจะแสดงถึงพระฤทธานุภาพและพระคุณลักษณะของพระเจ้าต่อโลก ถ้าเรายอมรับคำเชิญนี้และดำเนินชีวิตด้วยใจจริง โดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจ้า ผู้คนที่ได้เห็นและได้พบเราก็จะได้พบกับ “พระเยซูเจ้า” ด้วย

        2) เป็นหมอรักษาในโลกยุคใหม่: มีผู้คนป่วยทั้งทางกายและทางจิตใจ ในฐานะคริสตชนที่มีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเยซูเจ้า เราสามารถนำการเยียวยารักษาและความสุขมาสู่ผู้ที่เราพบปะด้วย แม้ว่าเราไม่สามารถปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้ แต่เราสามารถช่วยผู้คนให้มีความหวังและความสุขในการดำรงชีวิตได้ “รักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาด” หมายถึง การคืนดีและนำพี่น้องกลับคืนสู่ชุมชนของเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม บุคคลที่ถูกกีดกัน ถูกปฏิเสธ ถูกดูหมิ่น และถูกเหยียดหยามด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ศาสนา เพศ หรือรสนิยมทางเพศ เราต้องช่วยขับไล่ปีศาจที่สิงอยู่ในเพื่อนพี่น้องของเราที่เสพติดแอลกอฮอล์ ยาเสพติด ภาพอนาจาร และอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน โดยเริ่มจากตนเองก่อนและช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นอิสระจากการเสพติดสิ่งชั่วร้ายนี้ด้วย

 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก