UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ผู้หว่าน"  ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (A)

"ผู้หว่าน"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (A)

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2023

ก.ความสำคัญ
          1.ข่าวดีวันนี้ เป็นเรื่องของพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระวาจาของพระเจ้า ทุกครั้งที่เราอ่าน รำพึง หรือได้ฟัง เป็นต้น จากแบบอย่างของการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคน พระวาจาของพระเจ้ายังเตือนเราว่าการที่ไม่เกิดผลนั้นมาจากการขาดการรำพึงไตร่ตรอง หรือให้เวลาเพื่อให้พระวาจาได้เติบโตในจิตใจของเรา ดังนั้นเราจึงต้องมีความนึกคิดที่ดีและเชิงบวกในความพยายามที่จะเป็นประจักษ์พยานต่อข่าวดี พระวรสารเรื่องผู้หว่านในวันนี้เชิญชวนเราให้รับฟังพระวาจาด้วยความใส่ใจ เปิดใจต้อนรับ และให้พระวาจาได้หล่อหลอมชีวิตของเรา นอกจากนั้นยังเตือนเราว่าการตอบรับพระวาจาของพระเจ้านั้นจะต้องมาจากหัวใจที่พร้อมอย่างแท้จริง

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
          1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย.55:9-10) ประกาศกอิสยาห์ปลอบโยนชาวยิวที่ตกเป็นทาสอยู่ในกรุงบิโลน ยืนยันว่าไม่ต้องกลัวแม้แต่ฝนและหิมะยังทำประโยชน์แผ่นดิน ต้นไม้ใบหญ้างอกงาม ดังนั้น พระวาจาหรือคำสัญญาของพระเจ้าที่จะช่วยให้พวกเขาได้เป็นอิสระและกลับยังดินแดนของพวกเขาจะต้องเป็นจริงอย่างแน่นอน

          2.บทอ่านที่สอง (รม. 8:18-23) น.เปาโลเตือนเราว่า เมล็ดพืชจะต้องตกลงดินและเน่าเปื่อยไปจึงจะเกิดผลอันอุดม เช่นเดียวกับชีวิตของเราที่ต้องทนทุกข์ทรมาน เจ็บปวด ซึ่งจะช่วยเราให้ได้รับความรอดและรับรางวัลยิ่งใหญ่ในเมืองสวรรค์ และเราจะต้องช่วยกันหว่านพระวาจาของพระเจ้าด้วยความขยันขันแข็งและเพียรทนอย่างที่พระองค์ได้กระทำเป็นแบบอย่าง

          3. พระวรสาร (มธ. 13:1-23) พระเยซูเจ้าสอนเราว่า พระวาจาของพระองค์คือเมล็ดพันธุ์ และหัวใจของเราคือพื้นดิน หัวใจที่เปิดรับพระวาจาด้วยความเต็มใจจึงเกิดผลอุดม เรื่องเปรียบเทียบนี้ยังสอนเราว่าเราต้องเตรียมดินแห่งหัวใจของเราเพื่อให้พระวาจาของพระเจ้าได้เติบโตในใจของเรา จนได้ผล 30, 60, หรือ 100 เท่า

ค.ปฏิบัติ
           1. “อ่านพระคัมภีร์” ให้เราเอาจริงเอาจังกับการอ่านพระคัมภีร์โดย
1) จัดหาให้มีพระคัมภีร์ประจำตัว 2) จัดเวลาอ่านวันละ 5 นาที 3) ภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าก่อนอ่าน 4) อ่านอย่างช้า ๆ 5) เงียบ ๆ ฟังว่าพระเจ้าจะตรัสอะไร 6) หาข้อปฏิบัติ
          2. “ฟังพระวาจา” ตั้งใจฟังบทอ่านในพิธีมิสซาฯ และฟังบทเทศน์ด้วยความตั้งใจ
          3. “บำรุงดินแห่งจิตใจของเรา” รักษาจิตใจให้สะอาด ชำระจิตใจที่ไม่สะอาดจากบาปหรือความผิดต่าง ๆ ด้วยศีลอภัยบาป ลด ละ เลิก ความหยิ่ง จองหอง ใจอคติ ความกลัว ความเกลียดชัง หรือความเกียจคร้าน เพื่อพระวาจาของพระเจ้าจะได้เติบโตในหัวใจของเราได้อย่างเต็มที่

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก