UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ขุมทรัพย์ที่แท้จริง" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (A) วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2023

"ขุมทรัพย์ที่แท้จริง"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (A)
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2023

ก.ความสำคัญ
            1. บทอ่านในวันอาทิตย์นี้สอนเราว่าความเชื่อในพระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ และผู้ที่อุทิศชีวิตในการปฏิบัติตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีคุณค่าเพื่อการแสวงหาและการครอบครองเหมือนกับการค้นพบและครอบครองไข่มุกเม็ดงาม พูดอีกนัยหนึ่ง คือ การมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเยซูคริสต์และการมีส่วนร่วมในชีวิตของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่สวยงามและมีคุณค่ามากที่สุดในชีวิต

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
            1. บทอ่านที่หนึ่ง (1พกษ. 3:5-12) เราได้รับฟังเรื่องของกษัตริย์ซาโลมอนที่ได้เลือกสมบัติที่ยิ่งใหญ่คือการขอให้พระเจ้าเข้าปกครองจิตใจของเขาโดยการยอมทำทุกอย่างตามพระประสงค์ของพรองค์ สิ่งที่เขาได้ขอจากพระเจ้าคือ “ขอประทานความเข้าใจ...เพื่อจะได้ปกครองประชากรของพระองค์อย่างยุติธรรม และรู้จักวินิจฉัยแยกแยะความดีความชั่ว” คำภาวนาวอนขอเช่นนี้ทำให้พระเจ้าพอพระทัยและทรงสัญญาว่าจะประทานให้อย่างที่ผู้ใดไม่เคยมีมาก่อนหรือแม้จะมีในภายหลัง

            2.บทอ่านที่สอง (รม. 8:28-30) นักบุญเปาโลสอนเราว่าพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ หมายความว่าถ้าเรารักไว้ใจในพระองค์ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของราจะมีประโยชน์เสมอ

            3.พระวรสาร (มธ. 13:44-52) วันนี้พระวรสารใช้เรื่องอุปมาสามเรื่องสั้น ๆ และบทสรุปอีกหนึ่งเรื่องเพื่อสอนเรา พระเยซูทรงสอนเราว่าพระอาณาจักรของพระเจ้า (การปกครองของพระเจ้าในตัวเรา การยอมรับพระเยซูว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ่ การมอบความเชื่อความไว้วางใจในพระเจ้าและทำตามคำสอนของพระองค์) เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมหาศาล เหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้หรือไข่มุกที่มีค่าที่คนยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของ อาณาจักรของพระเจ้าคือการที่พระเจ้าเข้าปกครองในจิตใจของเรา ในชีวิตของเรา ในบ้านของเรา ในสังคมของเรา ในที่ทำงานองเรา ในโรงเรียนของเรา และในโลกของเรา ใครก็ตามที่แสวงหาพระองค์ เลือกพระองค์เป็นลำดับแรก และยอมละทิ้งสิ่งอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อคำสอนของพระองค์ออกไป ไม่ว่าจะเป็นอำนาจ เงินทอง ชื่อเสียงเกียรติยศ

ค.ปฏิบัติ
             1. “วอนขอสติปัญญา” เหมือนกษัตริย์ซาโลมอนที่วอนขอพระพรแห่งสติปัญญาเพื่อการตัดสินใจที่ดีในการดำเนินชีวิต ในการทำมาหากิน ในการปกครองดูแลครอบครัว รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้เพื่อการดำเนินชีวิตได้ตามพระประสงค์ของพระเจ้า มีความเข้มแข็งที่จะเอาชนะการประจญล่อลวงที่จะทำให้เราหลงผิดไปจากหนทางของพระเจ้า พระพรแห่งสติปัญญานี้แหละคือ "ไข่มุกเม็ดงาม" ที่เราควรครอบครองให้ได้

             2. “ระมัดระวังตน” รักษาพระพรที่ได้รับให้คงอยู่และเติบโตขึ้น โดยการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าอยู่เสมอ ด้วยการสวดภาวนาวอนขอพระจิตเจ้าให้ทรงนำทางและบำรุงจิตใจให้เข้มแข็งโดยการอ่านพระคัมภีร์ประจำวันและไตร่ตรองหาแนวทางปฏิบัติ โดยการพิจารณามโนธรรมก่อนนอน การรับศีลอภัยบาปและการรับศีลมหาสนิทในวันอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ

             3. “ประกาศข่าวดี” ขอให้เรานำข่าวดีของพระเจ้าไปบอกเล่าให้เพื่อน ๆ ได้รับรู้และเชิญชวนให้มาภาวนาวอนขอพระพระแห่งสติปัญญาร่วมกับเรา

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก