UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"พายุ" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (A)

"พายุ"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา (A)
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2023

ก.ความสำคัญ
         1. ข่าวดีสำหรับสัปดาห์นี้ สอนเราว่าความช่วยเหลือของพระเจ้าที่ทรงมีต่อประชากรของพระองค์นั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ พระองค์ทรงพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือและจัดหาสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของเรา หรือในยามที่เราต้องตกในพายุแห่งความยากลำบากในชีวิตของเรา โดยอาศัยการภาวนาของเรา
.
ข.พระคัมภีร์และคำสอน
         1.บทอ่านที่หนึ่ง (1พกษ. 19:9ก, 11-13ก) ประกาศกเอลียาห์ได้เอาชนะพระเท็จเทียมจำนวน 450 คนโดยอาศัยความไว้วางใจในพลังอำนาจของพระเจ้า โดยท่านได้เข้าไปภาวนาขอความช่วยเหลือและความเข้มแข็งในถ้ำแห่งหนึ่งที่ภูเขาโฮเร็บ
.
         2.บทอ่านที่สอง (รม. 9:1-5) นักบุญเปาโลได้คร่ำครวญด้วยความทุกข์กับชาวยิวที่ได้สูญเสียความไว้วางใจในพระเจ้าและคำสัญญาของพระองค์ พวกเขาปฏิเสธพระเยซูเจ้า นักบุญเปาโลได้บอกภายหลัง (รม.11:7-24) ว่าแผนการของพระเจ้าที่อนุญาตให้ชาวยิวปฏิเสธพระเยซูเจ้าก็เพื่อว่าให้ผู้ที่มีความเชื่อบางคน เช่น ตัวท่านเปาโลเองจะได้มีอิสระที่จะออกไปประกาศข่าวดีแก่คนต่างชาติต่างศาสนา ที่นอกเหนือจากบรรดาคนในลัทธิยูดาย
.
         3.พระวรสาร (มธ. 14:22-33) พายุที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายในทะเลสาบกาลิลีในยามเช้ามืด พระเยซูเจ้าทรงดำเนินเหนือน้ำไปหาบรรดาอัครสาวก พวกเขาตกใจกลัว พระเยซูทรงบรรเทาใจพวกเขาโดยร้องบอกว่า “ทำใจดี ๆ เราเอง อย่ากลัวเลย” พระวรสารยังได้เล่าถึงนักบุญเปโตรที่สูญเสียความไว้วางใจเพียงไม่กี่วินาที เขาก็จมน้ำ เดินบนน้ำต่อไปไม่ได้ แต่เมื่อเขาเรียกหาพระองค์เขาก็ได้รับการช่วยเหลือ
.
ค.ปฏิบัติ
         1. “สวดภาวนาเสมอ” เราต้องเรียกหาพระเยซูเจ้าให้เข้ามาช่วยเหลือเราเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพายุแห่งปัญหาต่าง ๆ ทั้งในระดับโลก พระศาสนจักร ชาติ หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ครอบครัว ของเรา เพื่อสันติภาพของโลก เพื่อปัญหาต่าง ๆ ของพระศาสนจักร เพื่อโรคระบาด เพื่อการทำมาหากิน เพื่อเด็กและเยาวชน เรามีพิธีมิสซา การสวดสายประคำ การทำนพวาร ฯลฯ อย่างลืมพระเจ้าอนุญาตให้มีปัญหาก็เพื่อให้เราได้หันหน้ามาช่วยเหลือกัน ช่วยเหลือ ลดความเห็นแก่ตัว ลดกิเลศตัณหา กลับตัวกลับใจ
.
         2. “ภาวนาสั้น ๆ” เหมือนนักบุญเปโตรในตอนที่ท่านจะจมน้ำ เราต้องภาวนาตลอดเวลาด้วยความไว้วางใจเพื่อวอนขอความเชื่อในพละกำลังในการดำเนินชีวิตประจำวัน เราอาจจะลืมบทภาวนาทางการหรือไม่รู้จะภาวนาว่าอย่างไรให้นึกถึงนักบุญเปโตรในวันนี้ “พระเจ้าข้า ช่วยลูกด้วย” และยังมีคำภาวนาสั้น ๆ ของอีกหลาย ๆ คน เช่น หญิงชาวคานาอันภาวนาขอให้บุตรสาว “โอรสกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วยเถิด....”(มธ. 15:22) ชายที่ภาวนาให้ลูกชายที่เป็นโรคลมชัก “พระเจ้าข้า โปรดสงสารลูกชายของข้าพเจ้าเถิด” (มธ. 17:15) ชายตาบอดสองคนนั่งริมทางรู้ว่าพระเยซูเสด็จมาภาวนาว่า “ข้าแต่โอรสของกษัตริย์ดาวิด โปรดเมตตาเราเถิด” (มธ. 20:30) เรามีบทภาวนามากมายที่ทำให้เราสนิทกับพระเจ้า ไม่ว่าจะเดินทาง หรืออยู่ในสถานที่ใด โอกาสใด เราอาจจะภาวนาบทที่พระเยซูทรงสอน คือ ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย หรือ บทที่ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระแม่มารีย์คือบทวันทามารีย์ ก่อนนอนทุกคืนให้สรุปกิจวัตรของเราด้วยการภาวนาขอพระและขอโทษพระเจ้าเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
.
        3. “สอนลูกหลานให้สวดภาวนา” รวมถึงคนที่มีความทุกข์ยากลำบากในชีวิต โดยเราเองสวดภาวนาให้เขาหรือสอนให้เขารู้จักสวดภาวนาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ไม่ว่าเขาจะเป็นคนชาติใดศาสนาอะไร

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก