UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"อาทิตย์แห่งอำนาจ" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา (A)

"อาทิตย์แห่งอำนาจ"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา (A)
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2023

ก.ความสำคัญ
           1. วันนี้เราอาจจะเรียกว่า “อาทิตย์แห่งอำนาจ” (Power Sunday) เพราะว่าเนื้อหาสำคัญของทั้งสามบทอ่านได้พูดถึงแหล่งที่มาของอำนาจที่แท้จริง คือ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดของอำนาจทั้งปวง พระองค์ทรงแบ่งอำนาจการปกครองของพระองค์ให้บรรดาผู้ปกครองที่ไดรับการเลือกสรรเพื่อรับใช้ประชาชน และให้กับพระสันตะปาปา พระสังฆราช และหัวหน้าของพระศาสนจักรเพื่อให้อภิบาลดูแลทุกข์สุขของสมาชิกทุกคน

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

         1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสย. 22:19-23) คัดมาจากบทอ่านหนังสือพระประกาศกอิสยาห์ ประกาศกบอกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรังเกียจเจ้าหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์และเห็นแก่ตัว พระองค์ทรงถอดพวกเหล่านี้ออกจากตำแหน่ง และจะมอบเสื้อคลุม ผ้าคาดสะเอว และกุญแจ ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งอำนาจให้กับผู้อื่นที่มีความสุภาพ ซื่อสัตย์ จริงใจในการทำหน้าที่รับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

         2. บทสดุดี (สดด. 138) กษัตริย์ดาวิดภาวนาขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ยกเขาผู้ต่ำต้อยโดยมอบอำนาจให้เขาได้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล

         3.บทอ่านที่สอง (รม. 11:33-36) นักบุญเปาโลสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระปรีชาฉลาด ความรู้ และการตัดสินที่ถูกต้อง ที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของอำนาจทุกประการทั้งในโลกนี้และในสวรรค์

         4.พระวรสาร (มธ. 16:13-20) นักบุญเปโตรตอบพระเยซูเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็น “องค์พระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” ซึ่งพระเยซูเจ้าเองทรงรับรองคำตอบนี้และได้แต่งตั้งหรือมอบอำนาจการสอนและการปกครองให้นักบุญเปโตร ทั้งนี้เพื่อให้ท่านและผู้สืบทอดอำนาจต่อจากท่านได้ดูแลประชากรทั้งทางร่างกายและจิตวิญญาณ คำพูดที่ยืนยันถึงการมอบอำนาจคือ “เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้” พระองค์ทรงมอบอำนาจการผูกและการแก้ (การออกกฎหมายและการใช้กฎหมาย) ให้นักบุญเปโตรและผู้สืบทอดต่อมาทุกคน

ค.ปฏิบัติ

         1. “ยอมรับพระเยซูเจ้า” ให้ทรงเป็นนำทางชีวิตของเรา เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงนำความรอดพ้นจากบาป ทรงเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของเรา โดย เริ่มต้นจากการพระคัมภีร์ศึกษาคำสอนและชีวิตของพระองค์ให้มากยิ่งขึ้น เมื่อได้อ่านจะยิ่งรู้จัก ยิ่งรู้จักก็จะยิ่งรัก ยิ่งรักก็จะยิ่งอยากสวดภาวนาติดต่อสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระองค์ ความสัมพันธ์จะทำให้ช่วยหลอมตัวเราให้เป็นเหมือนพระองค์ คือ คิดเหมือนพระองค์และปฏิบัติตัวเหมือนพระองค์

         2. “เป็นผู้นำแบบพระเยซูเจ้า” ในฐานะที่พระเจ้าทรงมอบอำนาจให้เราเป็นผู้นำ ไม่ว่าในระดับใด อำนาจมีไว้เพื่อบริการรับใช้ผู้อื่น เมื่อพระองค์ทรงมอบอำนาจให้เรา พระองค์ก็มีอำนาจถอดถอนอำนาจจากตัวเราเช่นกัน ดังนั้น จึงต้องมีความซื่อสัตย์ จริงใจ เสียสละ อุทิศตน ให้แตกต่างจากผู้นำอื่น ๆ

         3. “เป็นผู้ตามที่ดี” ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกในพระศาสนจักรและในสังคม ของให้เราคริสตชนเป็นผู้ร่วมงานที่ดีกับผู้นำในระดับต่าง ๆ โดยเห็นแก่ความดีส่วนร่วม ประโยชน์สุขของทุกคน ไม่ทำตัวให้เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อความดีของส่วนรวม ใช้พระพรหรือความสามารถเพื่อเติมเต็มความต้องการของส่วนรวม

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2023

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก