UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดี สมโภชพระตรีเอกภาพ (B)
ข่าวดี สมโภชพระตรีเอกภาพ (B)

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024

ก. ความสำคัญ
1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ไม่ใช่ด้วย “สติปัญญา” แต่ด้วย “หัวใจ” คำสอนนี้สอนเราว่าพระเจ้าทรงมีแต่พระเจ้าหนึ่งเดียวแต่ประกอบด้วยสามพระบุคคล ทั้งสามพระบุคคลนี้ทรงมีส่วนร่วมในพระธรรมชาติหนึ่งเดียวของการเป็นพระเจ้า เราไม่สามารถเข้าใจคำสอนนี้ด้วยสติปัญญาของเราว่า 1+1+1=1 ไม่ใช่ 3 แต่เราเชื่อคำสอนที่เป็นพระธรรมล้ำลึกนี้เพราะว่าพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้าทรงสอนเราอย่างชัดเจน ผู้นิพนธ์พระวรสารเองได้บันทึกไว้ บรรดาปิตาจารย์ในพระศาสนจักรได้ให้คำอธิบาย และพระสังคายนานิเชและคอนสแตนติโนเปิลได้ประกาศให้เป็นข้อความเชื่อของเราคาทอลิก

2. ความสำคัญของพระตรีเอกภาพในชีวิตคริสตชน
2.1 เราเริ่มต้นการภาวนาทุกประเภทของพระศาสนจักรด้วยพระนามของพระตรีเอกภาพ และจบการภาวนาด้วยการถวายเกียรติแด่พระตรีเอกภาพ
2.2 เราได้รับพระหรรษทานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโดยผ่านทางพระตรีเอกภาพ (ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลเจิม ศีลอภัยบาป ศีลสมรส และศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร)
2.3 ทุกครั้งที่วัดตีระฆังทูตสวรรค์แจ้งข่าว (วันละสามครั้ง) เสียงระฆังเตือนเราให้ภาวนาถึงพันธกิจของพระตรีเอกภาพ
2.4 เราอวยพรตนเอง และพระสงฆ์อวยพรเรา ในพระนามของพระตรีเอกภาพ

3.บทบาทของพระตรีเอกภาพจากพระคัมภีร์
ในพันธสัญญาเดิมคำสอนเรื่องพระตรีเอกภาพยังมีการอ้างอิงที่อยู่ในขั้นซ่อนเร้น แต่ในพันธสัญญาใหม่ได้ให้คำสอนที่ชัดเจน
3.1 เหตุการณ์ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารีย์ พระเจ้า พระบิดาทรงส่งทูตสวรรค์ลงมาแจ้งข่าวแด่พระนางมารีย์ พระเจ้า พระจิตทรงเสด็จลงมาหาพระนางมารีย์ และพระเจ้า พระบุตรทรงบังเกิดในพระครรภ์ของพระนาง
3.2 เหตุการณ์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากยอห์นผู้ทำพิธีล้าง มีเสียงจากพระบิดาและพระจิตเจ้าเสด็จลงมาประทับในรูปปรากฏของนกพิราบ
3.3 เหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ทรงมอบพันธกิจให้บรรดาอัครสาวกออกไปสั่งสอนและล้างบาปให้ผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิต
3.4 ในพระวรสารของ น.ยอห์น บทที่ 15-18 เราได้รับรู้รายละเอียดคำสอนเรื่องพระตรีเอกภาพจากพระเยซูเจ้าเองว่า
3.4.1 พระเจ้า พระบิดาทรงสร้างและคุ้มครองดูแลสิ่งสร้างต่าง ๆ ของพระองค์
3.4.2 พระเจ้า พระบุตรทรงไถ่บาปเราและทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า
3.4.3 พระเจ้า พระจิตทรงประทานความศักดิ์สิทธิ์ พละกำลัง ทรงสอนและทรงนำทางเราให้เข้าถึงพระเจ้า

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
          1.บทอ่านที่หนึ่ง (ฉธบ. 4:32-34, 39-40) ท่ามกลางความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โมเสสได้ให้ชาวยิวระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่พระเจ้าได้ทรงพิทักษ์คุ้มครองชนชาติของพวกเขาอย่างไร ให้พวกเขาภูมิใจว่าพวกเขามีชีวิตที่แตกต่างจากเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อที่ต่างกัน โมเสสยืนยันว่า พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาออกมาจากชนชาติทั้งหลาย ทรงเปิดเผยและตรัสกับเราผ่านทางกองไฟ ทรงให้เครื่องหมายจากสวรรค์ ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ พวกเขาโชคดีที่มีพระเจ้าที่ไม่เหมือนพระอื่นใดที่ทรงรัก ห่วงใยและใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างที่พวกเขาได้รับ

          2.บทอ่านที่สอง (รม. 8:14-17) นักบุญเปาโลได้สอนชาวยิวที่หันมานับถือพระเยซูว่า ให้พวกเขาได้เอาตัวรอดพ้นจากบาปโดยพึ่งพาพระหรรษทานจากพระเจ้า มิใช่จากความพยายามด้วยตนเองโดยการปฏิบัติตามกฏบัญญัติของโมเสสเท่านั้น ท่านเน้นให้ทุกคนเปิดใจรับพระจิตเจ้าและดำเนินชีวิตภายใต้การทรงนำของพระจิต ซึงจะทำให้เรากลับกลายเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า เมื่อเป็นบุตร เราก็เป็นทายาทที่จะได้รับมรดกสวรรค์เป็นรางวัล นี้คือการมีชีวิตในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระบุตรและพระจิต

          3.พระวรสาร (มธ. 28-16-20) ข่าวดีบอกเราว่า ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จสู่สวรรค์ไปอยู่เบื้องขวาพระบิดา พระเยซูทรงจบพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้โดยมอบหมายให้บรรดาสาวกได้สืบทอดพันธกิจของพระองค์ “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต....”

ค.ปฏิบัติ
         1. “ให้เราเคารพตัวของเราเองและผู้อื่น” เพราะว่าทุกคนต่างเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าที่ซึ่งเป็นที่ประทับของพระตรีเอกภาพ
         2. ให้เรามั่นใจว่า “พระตรีเอกภาพทรงประทับอยู่กับเรา” พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความหวัง ความเพียรทน พละกำลัง และจุดหมายปลายทางในชีวิตของเรา
         3. ให้เรา “นำรูปแบบความสัมพันธ์” ของพระตรีเอกภาพมาใช้ในชีวิตของเรา คือ ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัวของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูก เพราว่าศีลล้างบาปทำให้เราทุกคนกลับเป็นบุตรของพระเจ้าและสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของพระตรีเอกภาพ
        4. ให้เราดำเนินชีวิต “ตัวฉัน-พระเจ้า-เพื่อนมนุษย์” คือในแนวตั้งให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ และในแนวนอน คือ รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
        5. “ออกไปสั่งสอนนานาชาติ” ให้เราปฏิบัติตามพระบัญชาที่ให้เราออกไปประกาศข่าวดี ออกไปแนะนำให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้า มาเรียนคำสอน และรับศีลล้างบาปในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม-เมษายน 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก