UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ถูกเหยียดหยาม" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา (B)

"ถูกเหยียดหยาม"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2024

ก. ความสำคัญ
          1. บทอ่านในวันนี้แนะนำพระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นประกาศกและอธิบายว่าบรรดาประกาศกและผู้ที่ ทำงานเพื่อพระเจ้ามักจะต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากหรือถูกปฏิเสธ ดังนั้น บทอ่านในวันนี้จึงท้าทายเราให้มีความเพียรทนและกล้าหาญ ยืนหยัด ที่จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้และทำหน้าที่ต่อไป

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
          2. บทอ่านที่หนึ่ง (อสค. 2:2-5) ประกาศกเอเสเคียลบอกเราเกี่ยวกับกระแสเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นประกาศก พระเจ้าทรงเตือนเอเสเคียลว่าพระองค์จะทรงส่งเขาไปทำงานกับชาวอิสราเอลที่ดื้อด้านและเป็นกบฏที่อพยพอยู่ในกรุงบาบิโลน และในฐานะประกาศกของพระเจ้าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้าน ปฏิเสธและการเบียดเบียนต่าง ๆ บทอ่านนี้เตือนใจเราว่า เราคริสตชนที่ได้ตอบรับการทรงเรียกและติดตามพระเยซูจะต้องเผชิญหน้ากับเมินเฉย การมุ่งร้าย การดูถูก การดูหมิ่น ความอ่อนแอ ความทุกข์ยากและการเบียดเบียน การพูดจาแดกดันและการขัดแย้งเช่นเดียวกัน

          3. บทอ่านที่สอง (2คร. 12:7-10) น.เปาโลได้เตือนเราเช่นเดียวกันจากประสบการณ์ของท่านเองว่าไม่เพียงแต่ประกาศกเท่านั้นที่ถูกเบียดเบียนและถูกปฏิเสธ บรรดาสาวก มิชชันนารี ผู้แพร่ธรรม และศิษย์พระคริสต์ต่างก็ต้องสู้ทนกับความยุ่งยากลำบากในการทำหน้าที่ของตน น.เปาโลสารภาพว่าพระเจ้าทรงให้ท่านได้มีส่วนในความทุกข์ทรมานของพระองค์ “ทรงให้มีหนามทิ่มแทงเนื้อหนัง” ของท่านเพื่อให้ท่านจะได้จะได้ไม่หลงในตนเองแต่ต้องพึ่งพาพระหรรษทานของพระเจ้า และสรรเสริญพระอานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ อัครสาวกเชื้อเชิญเราให้มอบความอ่อนแอและความไร้ความสามารถไว้กับพระเจ้า และร่วมมือกับพระหรรษทานหรือความช่วยเหลือจากพระองค์ ในการประกาศข่าวดีของพระองค์ทั้งด้วยแบบอย่างที่ดีและด้วยคำพูดที่เหมาะสมเหมือน น.เปาโลได้กระทำ

          4. พระวรสาร (มก. 6:1-6) น.มาระโกเล่าให้เราฟังว่าคนหมู่บ้านบ้านเดียวกับพระเยซูเจ้าคือเมืองนาซาเร็ธไม่ยอมรับพระองค์ในฐานะประกาศกเพราะว่าพวกเขารู้จักคุ้นเคยกับพระองค์และครอบครัวของพระองค์อย่างดี พวกเขารู้ว่าพระองค์มาจากครอบครัวของช่างไม้ ไม่ได้ศึกษากฎหมายของโมเสสและคิดว่าพระองค์ไม่มีทางที่จะเป็นพระผู้ไถ่ที่ได้มีพระสัญญาไว้ได้ นอกจากนั้นพวกเขายังโกรธที่พระเยซูเจ้าไม่ทรงทำอัศจรรย์ให้ พระองค์ทรงอดทนในการขาดความเชื่อของพระองค์ และได้เสด็จออกไปเทศนาและบำบัดรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยในหมู่บ้านอื่น

ค. ปฏิบัติ
           5. “เพียรทน” บ่อยครั้งที่เพื่อน ๆ ครอบครัว หรือคนในชุมชนไม่ยอมรับฟังคำแนะนำ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับพระเจ้าของเรา ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความปรารถนาดีของเราทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาคุ้นเคยกับเรา พวกเขาไม่มองเห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานในตัวของเรา ทั้ง ๆ ที่เราได้รับการเจิมแต่งตั้งให้เป็นประกาศกจากศีลล้างบาปและศีลกำลัง

           6. “ยืนหยัด” ในฐานะศิษย์พระคริสต์ที่ต้องยืนหยัดในความดี ความจริง ความยุติธรรมในสังคมของเราด้วยอาศัยพระปรีชาญาณของพระเจ้า พละกำลังจากพระจิต ความกล้าหาญและความรักของพระเยซูเจ้า

คาทอลิกไทย "รวมพลังรักษ์โลก" ค.ศ.2024-2025

คาทอลิกไทยรวมพลังรักษ์โลก ค.ศ.2024-2025

สารสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2024

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก