UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์


       คำศัพท์ซึ่งใช้หมายถึงศีลอภัยบาป มีพัฒนาการและความหมายตามแนวคิดเทววิทยาของแต่ละยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการสารภาพบาป (Confession) การกลับใจ (Repentance) การอภัย (Forgiveness) การคืนดี (Reconciliation) และสุดท้ายใช้คำว่า “Penance” ซึ่งหมายถึง การกลับใจ(และเปลี่ยนแปลงความคิดและกิจการให้ห่างไกลจากบาป)

       สมัยพระเยซูเจ้า การอภัยบาปหรือการสารภาพบาปนั้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระคัมภีร์ (Torah) เช่น วันชำระตน (Day of Atonement) มีสมณะ (Rabbi) เป็นผู้ทำพิธีชำระบาปในนามของประชาชน ส่วนกิจการใช้โทษบาปนั้นมักเป็นไปตามที่สมณะกำหนด เช่น ภาวนา อดอาหาร นอนบนขี้เถ้า สวมผ้ากระสอบ การให้ทาน เป็นต้น ซึ่งพระศาสนจักรสมัยแรกๆ ต่างถือตามพระคัมภีร์และธรรมประเพณีชาวยิวเรื่อยมา

      จนใน ศต.3 พิธีคืนดีแบบเปิดเผย (Public Reconciliation) เริ่มเข้ามามีบทบาทในพระศาสนจักร กระบวนการคือ ผู้ทำบาปต้องมาแสดงตนเพื่อขอคืนดีต่อหน้าชุมชน พร้อมรับกิจใช้โทษบาป (Penitence) ตามแนวปฏิบัติของชุมชน (บางครั้งเป็นเดือนหรือเป็นปีก็มี) เมื่อทำกิจใช้โทษบาปจบครบแล้ว พระสังฆราชในนามหัวหน้าชุมชนจะปกมือเหนือผู้นั้นเพื่ออภัยบาป และทำการรับเข้าสู่ชุมชนอย่างสมบูรณ์

      หลังพระจักรพรรดิคอนแสตนตินประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของชาวยิว (ค.ศ. 313) ทำให้เกิดเอกภาพทั่วอาณาจักร พระสังฆราชเป็นตัวแทนของพระจักรพรรดิในแต่ละเมือง และหน้าที่พิพากษาทั้งด้านการเมืองและศาสนา มีการแยกแยะระหว่างบาปหนักและบาปเบา หรือบาปที่ผิดต่อพระเจ้าและที่ผิดต่อพระศาสนจักร ใน ศต. 4-5 เกิดเป็นรูปแบบการอภัยบาปของพระศาสนจักร (Canonical Penance) นั่นคือ (1) การแจ้งบาปต่อพระสังฆราชและรับกิจการใช้โทษ (2) การทำกิจใช้โทษบาป (3) การกลับเข้าสู่กลุ่มคริสตชนอีกครั้งหนึ่ง ต่อมารูปแบบนี้เริ่มทำให้คริสตชนไม่ชื่นชอบ เนื่องด้วยกิจการใช้โทษที่หนักและทำให้อับอาย รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้แตกต่างกัน ทำให้ไม่อยากคืนดีกับพระศาสนจักร คริสตชนหลายคนรอจนกระทั่งก่อนเสียชีวิตจึงจะมาขอรับการอภัยบาป
ในสมัยกลาง เริ่มมีการสารภาพบาปส่วนตัว (Private Confession) เป็นต้นกับพวกนักพรตตามถ้ำและอารามต่างๆ รวมถึงการพูดคุยปรึกษาด้านจิตวิญญาณด้วย รวมถึงมีการแต่งคู่มือการอภัยบาป (Penitential Books) จนได้รับความนิยมโดยทั่วไป ในช่วงนี้มีระยะเวลาการใช้กิจใช้โทษบาปค่อนข้างนานแล้วแต่กรณี บางครั้งนานนับสิบปีจนพัฒนาเป็นการไปจ้างให้คนอื่นทำกิจใช้โทษบาปแทน และได้กลายเป็นการขายพระคุณการุณย์ซึ่งเป็นตราบาปของพระศาสนจักร โดยเฉพาะในปลายยุคกลางจนทำให้เกิดการปฏิรูปพระศาสนจักรในที่สุด

      การแก้บาปส่วนตัวได้รับความนิยมและวิถีปกติของคริสตชน ใน ศต.8 จากสังคยานาพระศาสนจักรได้ประกาศให้คริสตชนสารภาพบาปก่อนจะไปรับศีลมหาสนิท บางสังฆมณฑลกำหนดให้คริสตชนไปสารภาพบาปปีละ 3 ครั้ง คือ ช่วงคริสตมาส ช่วงปัสกา และช่วงวันสมโภชพระจิตเจ้า จนมีการประกาศให้การแก้บาปส่วนตัว (repeated private confession) นี้แนวปฏิบัติในพระศาสนจักรทางตะวันตก และนักบุญโทมัส อะไควนัสอธิบายว่าสาระสำคัญ (Matter) ของศีลอภัยบาป คือ “กระบวนการกลับใจ” ได้แก่ การเป็นทุกข์เสียใจ การไปสารภาพบาปกับศาสนบริการ จนกระทั่งทำกิจใช้โทษบาปครบ ส่วนรูปแบบ (Form) ของศีลอภัยบาป คือ บทสูตรอภัยบาปของศาสนบริการ นั่นเอง

      ในสมัยปฏิรูปพระศาสนจักรนำโดยมาร์ตินลูเธอร์ ทำให้ความเชื่อและวิถีของคริสตชนสั่นสะเทือน ส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดและประโยชน์ส่วนตนของผู้นำในพระศานจักรเอง ทำให้ต้องปฏิรูปภายในโดยสังคายนาเมืองเตรนท์ (ค.ศ. 1551) โดยเฉพาะการยกเลิกการขายพระคุณการุณย์ การปฏิรูปพิธีกรรมและชีวิตสงฆ์ให้กลับสู่ธรรมนองครองธรรมมากขึ้น

นักบุญยอห์น เวียนเนย์        จนกระทั่งใน ศต. 20 รูปแบบชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญยอห์น เวียนเนย์ ได้กลายเป็นแบบอย่างให้กับพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาป (พระสงฆ์ไม่จำเป็นต้องเก่ง แต่ขอให้ดีและศักดิ์สิทธิ์) อีกทั้งมุมมองของการรับศีลอภัยบาปเริ่มเปลี่ยนไป คำนึงถึงมิติด้านสังคม จิตวิทยา ศีลธรรม รวมถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์ในฐานะบุคคลมากขึ้นๆ อีกทั้งในปี ค.ศ.1973 มีการแก้ไขพิธีการรับศีลอภัยบาปแบบต่างๆ ที่สัมพันธ์กับการอภิบาลสัตบุรุษมากยิ่งขึ้น เป็นต้นการรับศีลอภัยบาปเป็นรายบุคคล (Private form) กับพระสงฆ์ที่แผงสารภาพบาป ด้วยท่าทีของการแนะนำอภิบาลมากกว่าเป็นการตัดสินลงโทษ เราสามารถรับศีลอภัยบาปได้บ่อยครั้ง (อย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา) หรือทุกครั้งที่คริสตชนทำบาปหนักที่ผิดต่อบัญญัติพระเจ้าและพระศาสนจักร
ศีลอภัยบาปมีไว้เพื่อให้มนุษย์ผู้อ่อนแอหรือหลงผิดได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ พร้อมรับพระหรรษทานเพื่อมีกำลังเอาชนะการประจญทั้งฝ่ายกายและจิตวิญญาณ

บทเทศน์วันอาทิตย์

"เปลี่ยนชีวิต"ข่าวดี สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสต์เจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2021 ก.ความสำคัญ สัปดาห์ที่...
"จงเตรียมพร้อม" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (C) วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021ก.ความสำคัญ...
"กษัตริย์แห่งความรัก" ข่าวดี สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล(B)วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2021ก. ความสำคัญ 1. วันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายของปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร บทอ่านจะบรรยายถึงการขึ้นครองราชย์ที่ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3) วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันสุดท้ายของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 2) วันที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 วันที่สองของการจัด #ประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "#พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 1) วันที่ 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021 เป็นวันแรกของการจัดประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" ณ บ้านพระหฤทัย ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที...
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ
ฉลองวัดนักบุญลูกกา หนองนางแพรว + เสกวัดหลังการบูรณะ พระสังฆราชยอห์น...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสมัชชาสังฆมณฑล
ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมสมัชชาสังฆมณฑล วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2021...
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021
ฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนและครูคาทอลิกประจำปีการศึกษา 2564/2021 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน...
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม...
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส
เปิดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี - วันแพร่ธรรมสากลและวันฆราวาส พระสังฆราชยอห์น บอสโก...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.073/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่องแต่งตั้งสมาชิกสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ