UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

บทเทศน์วันอาทิตย์

"ไม่โดดเดี่ยว"ข่าวดีวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา (C)วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2022 ก. ความสำคัญ 1....
"ต้องใหม่เสมอ"ข่าวดีวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกาวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022ก. ความสำคัญ 1. วันนี้บทอ่านในวันนี้เน้น “การฟื้นฟูขึ้นใหม่”...
"ชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา (C)วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2022ก. ความสำคัญ...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์...
ร่วมไว้อาลัยและภาวนาเพื่อ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
สังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้กับมารีอา เตือนใจ มุลตรี( มารดาของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี ) ซึ่งพระได้ยกไปในวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 เวลาโดยประมาณ 12:30 น....
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2022 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จัดให้มีพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกำลังและพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป (ศีลสง่า) ให้แก่นักเรียนคาทอลิกชั้น ป.3...
ฉลอง 65 ปีแห่งพระพร และ 25 ปีแห่งชีวิตสงฆ์
ฉลอง 65 ปีแห่งพระพร และ 25 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 เวลา 10.00 น. สังฆมณฑลราชบุรีจัดงานฉลองอายุครบ...
ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรม
ก้าวเดินไปด้วยกัน...จากงานอภิบาล สู่งานแพร่ธรรม สภาภิบาลและชุมชนวัดเข้มแข็ง สังฆมณฑลเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียวกัน...
ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่กำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพวันศุกร์ที่ 11...
เชิญร่วมฉลองอายุครบ 65 ปีและฉลอง 25 ปีแห่งสังฆภาพ
สังฆมณฑลราชบุรีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอายุครบ 65 ปีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์บาทหลวงยอห์น...
ฉลอง 125 ปี อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ฉลอง 125 ปี อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก...
เปิด-เสก “บ้านพระหฤทัย” อนุสรณ์บ้านเณรเก่า 3 สมัย
เปิด-เสก “บ้านพระหฤทัย” อนุสรณ์บ้านเณรเก่า 3 สมัย...
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3)
การประชุมซีนอดสังฆมณฑลราชบุรี (วันที่ 3) วันที่ 20...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

เพื่อนร่วมทาง

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก