UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

เงินบุญส่งศูนย์สังฆมณฑลประจำปี 2022-2023

1.นมัสการกางเขน (ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์) 15 เมษายน 2565
2.Bonus Pastor          1 พฤษภาคม 2565

3.ถวายพระสันตะปาปา  3 กรกฎาคม 2565
4.วันสื่อมวลชน            7 สิงหาคม 2565
5.วันแพร่ธรรม            23 ตุลาคม 2565
6.วันกระแสเรียก         20 พฤศจิกายน 2565
7.วันพระคัมภีร์             4 ธันวาคม 2565
8.ทุนน้ำใจคาทอลิก     11 ธันวาคม 2565
9.วันยุวธรรมทูต            2 มกราคม 2566
10.วันธรรมทูตไทย        6 กุมภาพันธ์ 2566


หมายเหตุ * ถ้าอาทิตย์ใดไม่สามารถจัดเก็บได้
                  สามารถเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์อื่นที่เหมาะสม

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก