UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

กำหนดวันเข้าเงียบของพระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี
ปีการศึกษา 2565/2022

 10-11     พฤษภาคม เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี
 14-15      มิถุนายน เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี
 11-15     กรกฏาคม สัมมนาพระสงฆ์ 6 สังฆมณฑล
 16-18     สิงหาคม ชุมนุมประจำภาค บ้านเย็นเนซาเร็ทหรือที่อื่น
 13-14     กันยายน เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี

 11-12     ตุลาคม เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี
   8-9       พฤศจิกายน เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี
 13-14     ธันวาคม เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี
 10-12     มกราคม ชุมนุมประจำภาค บ้านเย็นเนซาเร็ทหรือที่อื่น
 14-15     กุมภาพันธ์ เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี
 20-24     มีนาคม เข้าเงียบประจำปี ศูนย์ราชบุรี  (ประกาศเปลี่ยนแปลงหน้าที่**ถ้ามี**)
        6    เมษายน พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ 10.00 น. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก