UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

กำหนดวันเข้าเงียบของพระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี
ปี 2564 - 2565

 11-12     พฤษภาคม เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี
    8-9      มิถุนายน เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี
 12-16     กรกฏาคม สัมมนาพระสงฆ์ 6 สังฆมณฑล
 17-19     สิงหาคม ชุมนุมประจำภาค บ้านเย็นเนซาเร็ทหรือที่อื่น
 14-15     กันยายน เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี

 12-13     ตุลาคม เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี
   9-10     พฤศจิกายน เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี
 14-15     ธันวาคม เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี
 11-13     มกราคม ชุมนุมประจำภาค บ้านเย็นเนซาเร็ทหรือที่อื่น
    8-9     กุมภาพันธ์ เข้าเงียบประจำเดือน ศูนย์ราชบุรี
 21-15     มีนาคม เข้าเงียบประจำปี ศูนย์ราชบุรี
              (ประกาศเปลี่ยนแปลงหน้าที่**ถ้ามี**)

      14    เมษายน พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ 10.00 น. อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ