UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน


         1. ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะทรงเลือกทีมงานของพระองค์นั้นพระองค์ทรงขอคำแนะนำจากพระบิดาเจ้าสวรรค์ด้วย “การภาวนา” - ผู้นำหลายคนที่มองข้ามเรื่องการภาวนาขอพระพรจากพระเจ้าสำหรับการเลือกหรือการหาบุคคลากรมาร่วมงาน เขาอาจจะมุ่งตรงไปยังบุคคลที่คิดเขาคิดว่ามีคุณสมบัติหรือความสามารถที่ตรงใจเขา หรือเข้ากับเขาได้เท่านั้น การภาวนาต้องมาก่อนแล้วปัญหาต่างๆจะน้อยลง


         2. พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเลือกผู้ที่พระองค์ทรงต้องการด้วยตัวของพระองค์เอง – เริ่มจากอัครสาวกสี่คนแรก พระองค์ทรงดำเนินไปชายฝั่งทะเล ทรงเรียกเปโตรกับอันดรูว์ แล้วก็เรียกยากอบและยอห์น ทรงเลือกมัทธิวที่ด่านเก็บภาษี พระองค์ทรงมองเห็นศักยภาพของบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกและทรงพัฒนาพวกเขา และบุคคลที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเลือกนั้น เป็นบุคคลที่พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสมและพวกเขาก็มีใจให้กับพระองค์ด้วย การเข้าหาเพื่อเชิญชวนมาร่วมงานเป็นการให้เกียรติ และทำให้การร่วมงานเป็นการทำด้วยความเต็มใจ

         3. พระเยซูเจ้าทรงให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน – พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวกให้มาอยู่ร่วมกัน อยู่แบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ไปไหนไปด้วย อิ่มหรือหิวด้วยกัน เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ให้ความไว้วางใจต่อกันและกัน เป็นความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว เข้าหาได้ ปรึกษาได้ มีกิจกรรมอื่นๆที่นอกจากหน้าที่การงานให้กระทำร่วมกัน

         4. พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นำในลักษณะของการให้ส่งเสริมสนับสนุนไม่ใช่ควบคุมหรือสั่งการ – เมื่อพระองค์มอบหมายงานให้ใคร พระองค์มิได้ทรงกดดันหรือควบคุม แต่พระองค์ทรงให้คำแนะนำสั่งสอน ให้อิสระในการทำงาน ถ้าทำไม่ได้ให้กลับมาสอบถาม พระองค์ทรงสร้างบุคลากรของพระองค์โดยให้พวกเขาได้คิดได้ด้วยตนเอง ทำได้แม้พระองค์จะไม่ได้อยู่ด้วย บรรดาอัครสาวกไม่รู้สึกอึดอัด การให้การส่งเสริมและสนับสนุนทำให้ทุกคนทำงานด้วยใจและด้วยความทุ่มเท ยอมทำงานนอกเวลาหรือเกินหน้าที่รับผิดชอบอีกด้วย

          5. พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจให้เขา – พระเยซูเจ้าไม่ได้ทรงเป็นบุคคลที่ห่วงอำนาจ หรือนึกว่าตนเองเท่านั้นที่ทำได้ แต่ทรงเปิดโอกาสและให้สิทธิอำนาจแก่อัครสาวกของพระองค์ เช่น การให้มีส่วนในการตัดสินใจ พระองค์ทรงเน้นการสร้างคนเพื่อทำงาน และทรงสอนให้ใช้อำนาจเพื่อการรับใช้ 

         6. พระเยซูเจ้าทรงพัฒนาทีมงานด้วยการสอนด้วยคำพูดและการกระทำให้เป็นแบบอย่าง – เรื่องที่สาวกไม่เข้าใจ พระองค์ก็ทรงให้คำอธิบาย หรือบางเรื่องพระองค์ทรงให้คำสั่งสอน แต่สิ่งที่สำคัญพระองค์ทรงสอนและกระทำ ทรงพูดและทรงกระทำตามสิ่งที่พูด

บทเทศน์วันอาทิตย์

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)
"พระเจ้าทรงเรียก"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา (C)วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2022 ก.ความสำคัญ บทอ่านวันนี้เน้นเรื่องพระเจ้าทรงเรียกให้มนุษย์มาร่วมงานกับพระองค์และให้มนุษย์ได้ตอบรับคำเชิญของพระเจ้าด้วยการอุทิศตนอย่างเต็มกำลังด้วยใจอิสระ ด้วยใจรักและด้วยความพากเพียร...
ข่าวดีสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า  (C)
ข่าวดี สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (C)วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. ของขวัญที่มีค่ายิ่งสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เรา...
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพ (C)
ข่าวดีวันสมโภชพระตรีเอกภาพวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2022 ก. ความสำคัญ 1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ ไม่ใช่ด้วย...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม
ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา ไทรงาม วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2022 บิชอป ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ วัดพระเมตตา...
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด
พิธีปลงศพยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด คุณพ่อวรยุทธ กิจบำรุง เป็นเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ยอนห์ บอสโก สมบัติ จูรอด บิดาคุณพ่อสมเกียรติ จูรอด พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี พร้อมด้วยบรรดาพระสงฆ์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด
แจ้งข่าวมรณกรรมของบิดาของ คุณพ่อสมเกียรติ จูรอด ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เรียก ยอห์น บอสโก สมบัติ จูรอด กลับสู่อ้อมพระหัตถ์พระองค์ เมื่อเวลา 09:09 น. ของวันพุธที่ 15 มิถุนายน...
พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
✝️วันที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ.2022 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน พร้อมด้วย พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์...
ร่วมไว้อาลัยและภาวนาเพื่อ มารีอา เตือนใจ มุลตรี
สังฆมณฑลราชบุรีขอร่วมไว้อาลัยและภาวนาให้กับมารีอา เตือนใจ มุลตรี( มารดาของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี...
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม...
ชมรมสภาภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการชมรม
ก้าวเดินไปด้วยกัน...จากงานอภิบาล สู่งานแพร่ธรรม สภาภิบาลและชุมชนวัดเข้มแข็ง สังฆมณฑลเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียวกัน...
ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลเชียงใหม่ขอเชิญร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของพระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์พระสังฆราชกิตติคุณแห่งสังฆมณฑลเชียงใหม่กำหนดการสวดภาวนาและพิธีปลงศพวันศุกร์ที่ 11...
เชิญร่วมฉลองอายุครบ 65 ปีและฉลอง 25 ปีแห่งสังฆภาพ
สังฆมณฑลราชบุรีมีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้าโอกาสฉลองอายุครบ 65 ปีบิชอปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์บาทหลวงยอห์น...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ที่ สร. 094/2021ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเขต (Vicar Forane)
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
ที่ สร. 092/2022ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีเรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการคณะกรรมาธิการ ประธานคณะกรรมการ และจิตตาธิการหน่วยงาน
หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปกิณกสาระพิธีกรรม

พ่อบูรณ์พ่อบู๊ชวนคุย

เพื่อนร่วมทาง

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก