UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"มีชีวิตใหม่" ข่าวดีสมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
"มีชีวิตใหม่"

ข่าวดีสมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ
วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021
ก.ความสำคัญ
1. ปัสกาเป็นการฉลองที่สำคัญที่สุดของพระศาสนจักร เป็นจุดกำเนิดของความหวังเรื่องการกลับคืนชีพและชีวิตนิรันดร์ เราฉลองวันปัสกาด้วยความภาคภูมิใจและความชื่นชมยินดีด้วยเหตุผลสามประการ ได้แก่
    (1) การกลับคืนชีพของพระคริสต์เป็นความเชื่อพื้นฐานของคริสตชน การกลับคืนชีพเป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูคือพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ น.เปาโลจึงยืนยันว่า “ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ การเทศน์สอนของเราก็ไร้ประโยชน์


    และความเชื่อของเราก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ..ถ้าพระคริสตเจ้ามิได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ความเชื่อของท่านก็ไร้ความหมายและท่านก็ยังคงอยู่ในบาป...ความจริง พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เป็นผลแรกของบรรดาผู้ล่วงหลับไปแล้ว (1คร. 15:14,17,20)

    (2) ปัสกาเป็นหลักประกันถึงการกลับคืนชีพของเราเอง พระเยซูทรงยืนยันกับมารธาที่หลุมฝังศพลาซารัสว่า “เราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิต ใครเชื่อในเรา แม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลย” (ยน. 11:25-26)

    (3) ปัสกาเป็นการฉลองที่ให้ความหวังและความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตของเราในยามที่เราต้องทนทุกข์ เศร้าโศกเสียใจ ปัสกาเตือนเราว่าชีวิตมีคุณค่าสูงส่ง เราเชื่อในการประทับอยู่จริงของพระเยซูผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพในจิตวิญญานของเรา ในพระศาสนจักร ในศีลศักดิ์สิทธิ์ และในสวรรค์ ความเชื่อเช่นนี้ทำให้เรามีความเข้มแข็งและเพียรทนในการเอาชนะความยากลำบากและการประจญต่าง ๆ ในชีวิตของเราได้

2. ทำไมเราจึงเชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพจริง
    (1) พระเยซูเจ้าเองทรงประกาศล่วงหน้าว่าพระองค์จะทรงกลับคืนชีพจากความตาย (มก. 8:31) จะถูกประหารชีวิต แต่สามวันต่อมาจะกลับคืนชีพ (มธ. 17:22 , ลก. 9:22)
    (2) พระคูหาว่างเปล่าในวันอาทิตย์ปัสกา (ลก. 24:3) แม้ว่าทหารกล่าวหาว่าศิษย์ของพระเยซูขโมยพระศพไป (มธ. 28:13)
    (3) การปรากฏพระองค์เองและการได้รับเจิมจากพระจิตเจ้า ทำให้บรรดาสานุศิษย์พากันออกไปประกาศว่าพระเยซูทรงกลับคืนชีพแล้วอย่างกล้าหาญแทนความหวาดกลัวและเก็บตัว (ลก. 24:21, ยน. 20:19, กจ. 2:24, 3:15,4:2)
    (4) ไม่ว่าชาวยิวหรือชาวโรมันก็ไม่สามารถนำพระศพพระเยซูมาพิสูจน์คัดค้านได้
    (5) อัครสาวกและผู้ศรัทธาในยุคนั้นคงไม่กล้ายอมตายเพื่อยืนหยัดและยืนยันความจริงเรื่องการกลับคืนชีพ
    (6) การกลับใจของเปาโลจากผู้เบียดเบียนมาเป็นผู้ประกาศเผยแผ่ว่าพระเยซูกลับคืนชีพจริง (กท. 1:11-17, กจ. 9:1, กจ. 9:24-25, กจ. 26:15-18)

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

การประกาศ การเทศน์สอน และการเป็นประจักษ์พยานเรื่องการกลับคืนชีพ
    1. บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 10:34ก, 37-43) น.เปโตรแบ่งปันประสบการณ์ที่มีกับพระเยซูที่ทรงกลับคืนชีพและความยินดีที่โครเนลีอัสและครอบครัวได้สมัครใจรับศีลล้างบาป
    2. บทอ่านที่สอง (คส. 3:1-4) น.เปาโลหลังจากได้กลับใจแล้วจึงประกาศเรื่องการมีส่วนร่วมในความเชื่อเรื่องการกลับคืนของพระเยซู
    3. พระวรสาร (ยน. 20:1-9) อธิบายเรื่องพระคูหาว่างเปล่า ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์สำคัญว่าพระเยซูทรงกลับฟื้นคืนชีพ

ค.ปฏิบัติ

    1. “เป็นคนกลับคืนชีพ” (Resurrection people) ไม่นอนเป็นศพจมอยู่ในคูหาของบาปต่าง ๆ นิสัยที่ไม่ดี ความท้อแท้สิ้นหวัง ให้เรากลับคืนสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวัง การมีชีวิตชีวา ตายจากชีวิตเก่าเข้าสู่การกลับคืนชีพโดยมีชีวิตใหม่ทุกวัน ทุกเวลา

    2  “แสวงหาสันติสุขและความยินดีที่ถาวรเที่ยงแท้” อย่าหลงหรือยึดติดกับความสุขชั่วคราวที่โลกหยิบยื่นให้ แต่ดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่หวังในความสุขเที่ยงแท้ในเมืองสวรรค์

    3  “โปร่งใส” ดำเนินชีวิตอย่างโปร่งใส ด้วยความรัก ความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจและความเสียสละ อุทิศตน

    4  “เป็นคนใหม่” ควบคุมความคิด ความปรารถนา คำพูด และพฤติกรรม ทำให้ทุกอย่างศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์

    5. “นำข่าวดีนี้ไปประกาศ” เช่นเดียวกับสานุศิษย์ที่กล้าหาญในการประกาศยืนยันให้ทุกคนได้รับรู้

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ