UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 ข่าวดีสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา
"ตัดแต่งชีวิต"
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา 

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2021
ก.ความสำคัญ
พระคัมภีร์ในวันนี้เน้นความจำเป็นของชีวิตคริสตชนที่จะจำเป็นที่จะต้องยึดติดกับพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้บังเกิดผลดีในชีวิต คือ ความใจดีมีเมตตา ความรัก และความศักดิ์สิทธิ์

ข.พระคัมภีร์และคำสอน

    1.บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 9:26-31) กิจการอัครสาวกได้บอกให้เรารู้ว่าบรรดาอัคสาวกได้ทำงานได้อย่างบังเกิดผลเนื่องมาจากพวกเขามีจิตที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระคริสต์ผู้ทรงกลับฟื้นคืนชีพ บทอ่านยังบอกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงขัดเกลาอดีตฟารีสีที่จิตใจแข็งกระด้างอย่างเซาโลผู้เบียดเบียนกลับมาเป็นเปาโลสานุศิษย์ผู้เข้มแข็ง และทำหน้าที่ประกาศข่าวดีได้อย่างบังเกิดผล

    2.บทอ่านที่สอง (1ยน. 3:18-24) นักบุญยอห์นอธิบายเรื่องความสนิทชิดเชื้อกับพระคริสต์ด้วยความเชื่อเท่านั้นที่จะทำให้เราสามารถนบนอบเชื่อฟังและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบัญญัติแห่งความรัก รักกันและกันเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเรา

    3.พระวรสาร (ยน. 15:1-8) นำมาจากบทเทศน์ของพระเยซูในขณะที่รับอาหารค่ำครั้งสุดท้ายกับศิษย์ พระเยซูทรงใช้ภาพลักษณ์ของต้นองุ่นและกิ่งก้านเพื่อช่วยศิษย์ให้เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพระองค์กับพวกเขา ชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน เหมือนกับลำต้นกับกิ่งก้าน ซึ่งก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราแต่ะคนกับพระองค์ด้วย

ค.ปฏิบัติ

    1. “ตัดแต่งกิ่ง” ต้นองุ่นและผลไม้อื่น ๆ ถ้าจะให้เกิดผลดีจะต้องมีตัดแต่งกิ่ง ชีวิตคริสตชนก็เช่นกัน เราต้องตัดแต่งชีวิตของเรา การกระทำอะไรที่ตรงกันข้ามคำสอนของพระเยซูเจ้า หรือไม่ทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้า เช่น การเห็นแก่ตัว การเกียจคร้าน การดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น เราจะต้องลิดหรือตัดออกไป นอกจากนั้นเราจะต้องรู้จักควบคุมตนเองไม่ให้ไปยึดติดกับนิสัยที่ไม่ดีเหล่านั้น  
    2. “ยึดต้นกับลำต้น” คือ การมีชีวิตที่ยึดติดกับพระคริสต์เจ้า ด้วยการภาวนาและการร่วมพิธีกรรมทั้งส่วนตัวและส่วนรวม เป็นต้นในการร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์ การรับศีลอภัยบาป การอ่านพระคัมภีร์

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ