UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดีวันสมโภชพระจิตเจ้าข่าวดีวันสมโภชพระจิตเจ้า (B)
วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2021
ก.ความสำคัญ

1. วันสมโภชพระจิต หรือ วันเปนเตกอสเต ซึ่งหมายถึง เลข 50 เป็นวันฉลองครบ 50 วันหลังจากการฉลองปัสกาของชาวยิว และการฉลองครบ 50 วันหลังจากการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าของบรรดาคริสตชน ต้นกำเนิดวันฉลองเปนเตกอสเตของชาวยิวนั้นเกิดขึ้นจากการฉลองวันขอบพระคุณพระเจ้าหลังจากการเก็บพืชผลต่างๆ ต่อมาชาวยิวได้รวมการระลึกถึงพันธสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับโนอาห์หลังน้ำท่วมโลกและกับโมเสสที่ภูเขาซีนาย (พระบัญญัติสิบประการ) เข้าด้วยกันด้วย


2. เหตุการณ์ในวันเปนเตกอสเต
    (1) พระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนืออัครสาวกและพระนางมารีย์ในรูปลักษณะคล้ายลิ้นที่ลุกเป็นไฟ
    (2) บรรดาอัครสาวกเปลี่ยนจากความกลัวมาเป็นผู้เทศน์สอนที่กล้าหาญและได้รับพระพรในเรื่องการพูดโดยการทรงเจิมของพระจิตเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
    (3) ผู้ฟังได้รับประการณ์การทรงเจิมของพระจิตเจ้าโดยผ่านทางพระพรการพูดของบรรดาอัครสาวก เช่น คนต่างชาติได้ยินเปโตรพูดภาษาท้องถิ่นของพวกเขา
    (4) คริสตชนรุ่นแรกกลับกลายเป็นประจักษ์พยานที่ทรงพลังและยอมตายเพื่อยืนยันความเชื่อ (มรณะสักขี) ในพระเยซูเจ้า

3. บทบาทของพระจิต: บทบาทของพระจิตในชีวิตคริสตชน
 (1) ในฐานะพระเจ้าผู้ประทับอยู่ท่ามกลางเรา พระจิตเจ้าทรงทำให้เราเป็นพระวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ (1 คร 3:16)
 (2) ในฐานะพระเจ้าผู้เสริมพลัง พระองค์ทรงเสริมพลังให้เราเข้มแข็งในการต่อสู้กับการประจญและในการดำเนินชีวิตที่แสดงตนให้เป็นประจักษ์ของพระคริสต์ด้วยการดำเนินชีวิตคริสตชนที่โปร่งใส
 (3) ในฐานะพระเจ้าผู้ประทานความศักดิ์สิทธิ์ พระองค์ทรงทำให้เราศักดิ์สิทธิ์โดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
    ก. ผ่านทางศีลล้างบาป ทำให้เราเป็นบุตรของพระเจ้าและทายาทแห่งเมืองสวรรค์
    ข. ผ่านทางศีลกำลัง ทำให้เราเป็นพระวิหารของพระเจ้า เป็นทหารหาญปกป้องความเชื่อ
    ค. ผ่านทางศีลอภัยบาป พระองค์ทรงทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าโดยทรงอภัยความผิดบาปต่างๆ ของเรา
    ง. ผ่านทางศีลมหาสนิท พระองค์หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราโดยทรงเปลี่ยนขนมปังและเหล้าองุ่นให้เป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์เองโดยทางพระจิต
    จ. ผ่านทางศีลบวชและศีลสมรส พระองค์ทรงทำให้ชุมชนพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์

 (4) ในฐานะพระเจ้าผู้ทรงสอนและผู้ทรงนำทาง พระองค์ทรงเตือนเราให้เข้าใจคำสอนของพระศาสนจักรและแนวทางปฏิบัติที่มาจากอำนาจคำสั่งสอนตามลำดับขั้นของพระศาสนจักรอย่างถูกต้อง ชัดเจนและสม่ำเสมอ

 (5) ในฐานะพระเจ้าผู้รับฟังและผู้พูด พระองค์ทรงสดับฟังคำภาวนาของเรา และทรงสอนเราให้รู้จักภาวนา และทรงตรัสกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพระคัมภีร์

 (6) ในฐานะผู้ประทานพระพร พระองค์ทรงประทานความสามารถให้เราแต่ละคนและให้แก่พระศาสนจักร

ข. ปฏิบัติ
 เราต้องดำเนินชีวิตภายใต้การทางนำของพระจิตเจ้า โดย
        1. สำนึกตนอยู่เสมอว่าพระจิตเจ้าประทับอยู่ในตัวของเราและหมั่นประพฤติตนอย่างดีอยู่เสมอทุกเวลานาที
        2. โดยการอธิษฐานภาวนาประจำวันเพื่อเราจะได้ไม่แพ้การประจญของปีศาจและสามารถควบคุมตนจากความชั่วร้ายต่างๆ เอาชนะนิสัยที่ไม่ดีของเราให้ได้
        3. รับฟังเสียงของพระองค์โดยการอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน
        4. โดยการวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ให้สามารถทำความดีกับผู้อื่น และคืนดีกับพระเจ้าและผู้อื้นทุกวัน

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ