UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดี สมโภชพระตรีเอกภาพ
ข่าวดี สมโภชพระตรีเอกภาพ

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021
ก. ความสำคัญ        
 1. พระธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพเป็นคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อคริสตชน ซึ่งเราสามารถเข้าใจได้ไม่ใช่ด้วย “สติปัญญา” แต่ด้วย “หัวใจ” คำสอนนี้สอนเราว่าพระเจ้าทรงมีแต่พระเจ้าหนึ่งเดียวแต่ประกอบด้วยสามพระบุคคล ทั้งสามพระบุคคลนี้ทรงมีส่วนร่วมในพระธรรมชาติหนึ่งเดียวของการเป็นพระเจ้า เราไม่สามารถเข้าใจคำสอนนี้ด้วยสติปัญญาของเราว่า 1+1+1=1 ไม่ใช่ 3 แต่เราเชื่อคำสอนที่เป็นพระธรรมล้ำลึกนี้เพราะว่าพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้าทรงสอนเราอย่างชัดเจน ผู้นิพนธ์พระวรสารเองได้บันทึกไว้ บรรดาปิตาจารย์ในพระศาสนจักรได้ให้คำอธิบาย และพระสังคายนานิเชและคอนสแตนติโนเปิลได้ประกาศให้เป็นข้อความเชื่อของเราคาทอลิก2. ความสำคัญของพระตรีเอกภาพในชีวิตคริสตชน
 2.1 เราเริ่มต้นการภาวนาทุกประเภทของพระศาสนจักรด้วยพระนามของพระตรีเอกภาพ และจบการภาวนาด้วยการถวายเกียรติพระตรีเอกภาพ
 2.2 เราได้รับพระหรรษทานแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโดยผ่านทางพระตรีเอกภาพ (ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลเจิม ศีลอภัยบาป ศีลสมรส และศีลบวชพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร)
 2.3 ทุกครั้งที่วัดตีระฆังเทวทูตถือสาร (วันละสามครั้ง) เสียงระฆังเตือนเราให้ภาวนาถึงพันธกิจของพระตรีเอกภาพ
 2.4 เราอวยพรตนเอง และพระสงฆ์อวยพรเรา ในพระนามของพระตรีเอกภาพ
3.บทบาทของพระตรีเอกภาพจากพระคัมภีร์     
ในพันธสัญญาเดิมคำสอนเรื่องพระตรีเอกภาพยังมีการอ้างอิงที่อยู่ในขั้นซ่อนเร้น แต่ในพันธสัญญาใหม่ได้ให้คำสอนที่ชัดเจน
 3.1 เหตุการณ์ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระแม่มารีย์ พระเจ้า พระบิดาทรงส่งทูตสวรรค์ลงมาแจ้งข่าวแด่พระแม่มารีย์ พระเจ้า พระจิตทรงเสด็จลงมาหาพระแม่มารีย์ และพระเจ้า พระบุตรทรงบังเกิดในพระครรภ์ของพระแม่
 3.2 เหตุการณ์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากยอห์นผู้ทำพิธีล้าง มีเสียงจากพระบิดาและพระจิตเสด็จลงมาประทับในรูปปรากฏของนกพิราบ
 3.3 เหตุการณ์พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ทรงมอบพันธกิจให้บรรดาอัครสาวกออกไปสั่งสอนและล้างบาปให้ผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระนามของพระบิดา พระบุตรและพระจิต
 3.4 ในพระวรสารของ น.ยอห์น บทที่ 15-18 เราได้รับรู้รายละเอียดคำสอนเรื่องพระตรีเอกภาพจากพระเยซูเจ้าเองว่า
 3.4.1 พระเจ้า พระบิดาทรงสร้างและคุ้มครองดูแลสิ่งสร้างต่างๆ ของพระองค์
 3.4.2 พระเจ้า พระบุตรทรงไถ่บาปเราและทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้า
 3.4.3 พระเจ้า พระจิตทรงประทานความศักดิ์สิทธิ์ พละกำลัง ทรงสอนและทรงนำทางเราให้เข้าถึงพระเจ้า

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
       1.บทอ่านที่หนึ่ง (ฉธบ. 4:32-34, 39-40)  ท่ามกลางความยากลำบากในการดำเนินชีวิต โมเสสได้ให้ชาวยิวระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่พระเจ้าได้ทรงพิทักษ์คุ้มครองชนชาติของพวกเขาอย่างไร ให้พวกเขาภูมิใจว่าพวกเขามีชีวิตที่แตกต่างจากเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อที่ต่างกัน โมเสสยืนยันว่า พระเจ้าทรงเลือกพวกเขาออกมาจากชนชาติทั้งหลาย ทรงเปิดเผยและตรัสกับเราผ่านทางกองไฟ ทรงให้เครื่องหมายจากสวรรค์ ทรงช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ พวกเขาโชคดีที่มีพระเจ้าที่ไม่เหมือนพระอื่นใดที่ทรงรัก ห่วงใยและใกล้ชิดกับมนุษย์อย่างที่พวกเขาได้รับ
       2.บทอ่านที่สอง (รม. 8:14-17) นักบุญเปาโลได้สอนชาวยิวที่หันมานับถือพระเยซูว่า ให้พวกเขาได้เอาตัวรอดพ้นจากบาปโดยพึ่งพาพระหรรษทานจากพระเจ้า มิใช่จากความพยายามด้วยตนเองโดยการปฏิบัติตามกฏบัญญัติของโมเสสเท่านั้น ท่านเน้นให้ทุกคนเปิดใจรับพระจิตเจ้าและดำเนินชีวิตภายใต้การทรงนำของพระจิต ซึงจะทำให้เรากลับกลายเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า เมื่อเป็นบุตร เราก็เป็นทายาทที่จะได้รับมรดกสวรรค์เป็นรางวัล นี้คือการมีชีวิตในความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระบุตรและพระจิต
       3.พระวรสาร (มธ. 28-16-20) ข่าวดีบอกเราว่า ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จสู่สวรรค์ไปอยู่เบื้องขวาพระบิดา พระเยซูทรงจบพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้โดยมอบหมายให้บรรดาสาวกได้สืบทอดพันธกิจของพระองค์ “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต....”

ค.ปฏิบัติ     
 

 1. “ให้เราเคารพตัวของเราเองและผู้อื่น” เพราะว่าทุกคนต่างเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าที่ซึ่งเป็นที่ประทับของพระตรีเอกภาพ
 2. ให้เรามั่นใจว่า “พระตรีเอกภาพทรงประทับอยู่กับเรา” พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความหวัง ความเพียรทน พละกำลัง และจุดหมายปลายทางในชีวิตของเรา
 3. ให้เรา “นำรูปแบบความสัมพันธ์” ของพระตรีเอกภาพมาใช้ในชีวิตของเรา คือ ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัวของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพ่อแม่และลูก  เพราว่าศีลล้างบาปทำให้เราทุกคนกลับเป็นบุตรของพระเจ้าและสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวของพระตรีเอกภาพ
 4. ให้เราดำเนินชีวิต “ตัวฉัน-พระเจ้า-เพื่อนมนุษย์” คือในแนวตั้งให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ และในแนวนอน คือ รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
 5. “ออกไปสั่งสอนนานาชาติ” ให้เราปฏิบัติตามพระบัญชาที่ให้เราออกไปประกาศข่าวดี ออกไปแนะนำให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้า มาเรียนคำสอน และรับศีลล้างบาปในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ