UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดี "สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า"
ข่าวดี "สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า"

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2021

ก. ความสำคัญ       
    1. ของขวัญทรงคุณค่าสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูทรงมอบให้เราคือศีลมหาสนิทในฐานะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตของเรา (วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์) และพระมารดามารีย์ในฐานะแม่ฝ่ายจิต (วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์)
    2. พระวรกายของพระคริสตเจ้า (Corpus Christi ) เป็นการฉลองการประทับอยู่ของพระเจ้าในฐานะที่เป็น "องค์เอ็มมานูแอล " หรือ "พระเจ้าผู้สถิตกับเรา" เพื่อให้เราได้โมทนาคุณพระองค์ที่ทรงประทับอยู่กับเราในศีลมหาสนิท
    3. การฉลองนี้ยังเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการประทับอยู่ของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพื่อให้เราได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดจากศีลมหาสนิท

เราเชื่อว่าพระเยซูประทับอยู่ในศีลมหาสนิทจริงเพราะว่า
    1. พระเยซูทรงสัญญาหลังจากทรงทำอัศจรรย์เลี้ยงคน 5000 คน
    2. พระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย
    3. พระเยซูทรงบัญชาให้ศิษย์กระทำซ้ำเพื่อระลึกถึงพระองค์
    4. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า

            เราอธิบายเรื่องการประทับอยู่จริงของพระเยซูในศีลมหาสนิทโดย คำว่า "การที่แผ่นปังและเหล้าองุ่นกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า (transubstantiation)โดยการเสกพร้อมกับการกล่าวถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ (คำภาวนา) ของพระสงฆ์อัญเชิญพระจิตเจ้ามาทรงเปลี่ยนให้เนื้อแท้(substance)ของแผ่นปังและเหล้าองุ่นกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตอันรุ่งโรจน์จากการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้าโดยที่รูปลักษณ์ภายนอก (accidents) เช่น สี ขนาด รสชาติ ฯลฯ ยังคงเดิม

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
    1.บทอ่านที่หนึ่ง (อพย. 24:3-8) โมเสสปะพรมเลือดของสัตว์บูชา บนพระแท่นและประชาชน เป็นการยอมรับพันธสัญญาจากพระเจ้าและเข้าเป็นประชากรของพระองค์
    2.บทอ่านที่สอง (ฮบ. 9:11-15) น.เปาโลยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงประทับตราพันธสัญญาใหม่ด้วยเลือดของพระองค์แทนเลือดสัตว์ในอดีต
    3.พระวรสาร (มก. 14:12-16,22-25) ให้รายละเอียดถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนพิธีกรรมสมัยโบราณให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์และการพลีบูชา โดยใช้พระกายและพระโลหิตของพระองค์แทนเลือดแกะและแทนการปะพรม และทรงรับสั่งแก่เราทุกคนว่า "จงรับไปกิน...ดื่ม..นี่คือกาย..โลหิตของเรา"
    4. ศีลศักดิ์สิทธิ์และการพลีบูชา  พระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทให้เป็นทั้งงานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์และของถวายเป็นเครื่องพลีบูชา
ในฐานะศีลศักดิ์สิทธิ์
- ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องที่มองเห็นได้ที่ประทานพระหรรษทานและชีวิตพระให้เรา
- ในฐานะอาหาร ศีลมหาสนิทหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา
ในฐานะเครื่องพลีบูชา
- ศีลมหาสนิทเป็นการฉลองการเสียสละชีวิตของพระองค์เป็นเคร่องบูชาบนเนินเขากัลวารีโอและฉลองการกลับคืนชีพ 2)เราถวายการพลีชีพบูชาของพระเยซูแด่พระบิดาเพื่อชำระล้างบาปของเรา โดยการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์

ค. ปฏิบัติ
    1. ให้เรา “เชื่อศรัทธา” ถึงประทับอยู่จริงในศีลมหาสนิทโดยเข้ามารับพระองค์ด้วยใจจริง โดยการเตรียมตัวและใจอย่างดี และด้วยความเคารพ
    2. ให้เรา “เป็นพยาน” ของพระคริสต์ เหมือนพระแม่มารีย์โดยการนำพระคริสต์ไปมอบให้ผู้อื่น ทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและทุกๆ ที่ท่านไป “นำความรัก” ความเมตตา การให้อภัยไปมอบให้
    3. ให้เรา “ถวายตัวของเรา” เป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นพร้อมกับพระเยซู วอนขออภัยในความผิดบาป แสดงความกตัญญูรู้คุณสำหรับพระพรต่างๆ ที่ได้รับ และวอนขอพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิต

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ