UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
"ปลูกพระอาณาจักรของพระเจ้าในใจ"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2021
โดย คุณพ่อเปโตวัชศิลป์  กฤษเจริญ

ก.ความสำคัญ
    1. ข่าวดีจากพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้เชิญชวนเราให้ความสำคัญเรื่องการก่อกำเนิดและการเติบโตของการปกครองของพระเจ้า (พระอาณาจักรของพระเจ้า) ทั้งในจิตใจของเราแต่ละคนและพระศาสนจักรโดยส่วนรวม จากการเริ่มต้นเล็ก ๆ และเรียบง่าย การเติบโตอย่างช้า ๆ และอย่างล้ำลึกภายใต้การทรงนำของพระจิตเจ้า   

ข.พระคัมภีร์และคำสอน
    1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสค. 17:22-24) ประกาศกเอเสเคียลได้พูดถึงคำพยากรณ์เรื่องพระแมสซีอาห์หรือพระผู้ช่วยเราให้รอดที่พระเจ้าจะทรงส่งมาโดยผ่านทางเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด โดยเปรียบเหมือนกิ่งสนเล็กๆ ที่ถูกนำไปปลูกไว้บนยอดเขา จนเติบโตสูงเด่นเป็นที่พักอาศัยของนกกา และร่มเงาทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

    2. บทสดุดี (สดด. 92) เราภาวนาว่า “ผู้ชอบธรรมจะเจริญงอกงามดั่งต้นอินทผลัม จะเติบโตประดุจสนสีดาร์แห่งเลบานอน”

    3. บทอ่านที่สอง (2คร. 5:6-10) นักบุญเปาโลสอนคริสตชนชาวโครินธ์ว่าพวกเขาจะต้องทำให้พระอาณาจักรและการปกครองของพระองค์เติบโตแผ่ขยายออกไปในชีวิตของเขาแต่ละคนโดยการปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งจะทำให้พวกเขาสมควรที่จะได้รับรางวัลจากการพิพากษาครั้งสุดท้าย

    4. พระวรสาร (มก. 4:26-34) พระเยซูเจ้าทรงเปรียบเทียบการเติบโตของพระอาณาจักรของพระเจ้ากับเมล็ดพืชเล็ก ๆ ซึ่งเริ่มจากต้นเล็ก ๆ จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ มีผลที่ช่วยเหลือชาวสวน เหมือนเมล็ดข้าวสาลีที่ค่อย ๆ เติบโตจนกระทั่งช่วยทำให้ชาวนามีแป้งมีข้าวกิน

    เช่นเดียวกันพระอาณาจักรหรือการเข้าปกครองในใจของเรานั้น เริ่มจากเล็กๆ ในใจของเรา และค่อยขยายออกไปสู่โลกกว้าง ทั้งนี้โดยการทรงนำของพระจิตเจ้าและความร่วมมือของเรามนุษย์

ค.ปฏิบัติ
    1. “เริ่มจากตัวเรา” ขอให้เราเปิดหัวใจของเราต้อนรับเมล็ดพันธุ์แห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า โดยการฝังพระวาจาของเจ้าไว้จิตใจของเรา เมื่อเราอ่านหรือฟังพระวาจาของพระเจ้า เก็บพระวาจาที่ประทับใจไว้ในใจ แล้วนำไปไตร่ตรอง วันละเล็กวันละน้อยโดยการทรงนำของพระจิตจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายซึ่งก็คือพระประสงค์ของพระเจ้า และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ของชีวิต

    2. “หล่อเลี้ยง” พระอาณาจักรของพระเจ้า หรือการยอมให้พระเจ้าเข้าเข้าปกครองเรา โดยการระลึกถึงพระพระวาจานั้นบ่อย ๆ การอ่านพระคัมภีร์ การเข้าร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ และการสวดภาวนา เพื่อให้พระวาจา การเข้ารับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้น

    3. “การปฏิบัติ” การนำพระวาจาของพระเจ้าไปปฏิบัติในชีวิตจริง ยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งแข็งแกร่ง เติบโต

    4. “ขยายผล” คือการแบ่งปันพระวาจาให้ผู้อื่นได้รับรู้ เชิญชวนผู้ที่มีความต้องการเปิดใจต้อนรับพระเจ้าให้เข้ามาปกครองจิตใจ จนขยายออกไป นำความสดชื่น มาสู่ชีวิตของทุกคนที่เปิดใจต้อนรับพระองค์

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ