UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล

"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021
โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์  กฤษเจริญ
ก. ความสำคัญ        
       1.วันนี้เราเฉลิมฉลอง น.เปโตรและ น.เปาโล สาวกผู้ยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักรในยุคเริ่มแรกที่สืบสานงานของพระเยซูเจ้า ท่านทั้งสองถูกประหารเป็นมรณะสักขีเพื่อยืนยันความเชื่อถึงพระองค์  ณ กรุงโรม ราว ๆ ปีที่ 60 หลังจากที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์แล้ว 30 ปี น.เปโตรตายโดยถูกตรึงกางเขนเหมือนพระเยซูแต่ท่านให้เพชฌฆาตช่วยเอากางเขนปักหัวลงกับพื้น ศพของท่านถูกฝังไว้ใต้มหาวิหาร น.เปโตร กรุงโรม โดยมีทหารสวิสยืนเฝ้าตลอดเวลา ส่วน น.เปาโลถูกประหารโดยการตัดศีรษะระหว่างกรุงโรมกับทะเล สถานที่นั่นเรียกว่า เตรฟอนตาเน หรือน้ำพุสามแห่ง (ซึ่งเล่ากันว่าเป็นจุดที่ศีรษะของ น.เปาโลตกลงพื้นสามแห่งนั้น) ศพของท่านถูกฝังไว้ในมหาวิหาร น.เปาโลนอกกำแพง (กรุงโรม)

        2. ท่านทั้งสองมีความสำคัญด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน น.เปโตรมีความสำคัญเพราะว่าท่านเป็นสันตะปาปาองค์แรกและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับพระศาสนจักรในยุคนั้นและทำให้พระศาสนจักรได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากวันที่พระจิตเสด็จลงมา(Pentecost)

    ในปีแรก ๆ หลังจากวันพระจิตเสด็จลงมา คนที่หันมานับถือพระเยซูส่วนใหญ่เป็นชาวยิว พวกเขายอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไถ่บาป ดังนั้นพระศาสนจักรในยุคแรกจึงเป็นพระศาสนจักรชาวยิวแต่เมื่อเวลาผ่านไป น.เปาโลเริ่มเทศนาให้กับคนที่ไม่ใช่ชาวยิว ที่เรียกว่าคนต่างศาสนา (Gentiles)การเทศน์ของท่านบังเกิดผลอย่างมากมาย ท่านได้นำคนที่ไม่ใช่ชาวยิวเข้ามาเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรจำนวนมาก

    ดังนั้นทั้ง น.เปโตรและ น.เปาโลต่างมีบทบาทที่สำคัญของพระศาสนจักรในยุคเริ่มแรก น.เปโตรช่วยทำให้พระศาสนจักรมีความเป็นหนึ่งเดียวและตลอดชีวิตของท่านได้เผยแพร่ความเชื่อศรัทธาในพระเยซูไปตลอดทั้งตะวันออกกลางและยุโรป ส่วน น.เปาโลสอนชาวยิวว่าพระเยซูทรงทำให้ความหวังในพันธสัญญาเดิมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และสอนคนที่ไม่ใช่ชาวยิวว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ไถ่บาป ของเรา ดังนั้นเมื่อเราเห็นรูปปั้นของท่านที่ใด เรามักจะเห็นรูปของ น.เปโตรถือกุญแจ เป็นสัญลักษณ์ถึงหน้าที่การเป็นหัวหน้าของพระศาสนจักร และ น.เปาโลถือพระคัมภีร์ เป็นสัญลักษณ์ของการเทศนา

ข.พระคัมภีร์และคำสอน    
       1.บทอ่านที่หนึ่ง (กจ. 12:1-11) เราได้ทบทวนเหตุการณ์ที่ น.เปโตรและสมาชิกของพระศาสนจักรถูกเบียดเบียนอย่างหนักในสมัยของกษัตริย์เฮโรด ท่ามกลางความยากลำบาก สมาชิกของพระศาสนจักรได้ร่วมใจกันภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อท่าน ที่สุดพระเจ้าทรงช่วยเหลือ น.เปโตรให้รอดพ้นจากการจองจำอย่างน่าอัศจรรย์

       2.บทอ่านที่สอง (2ทธ. 4:6-8,17-18) เราได้รับรู้ชีวิตการทำงานที่ยากลำบากของ น.เปาโล ท่านสารภาพว่าท่ามกลางความยากลำบากจนต้องเอาชีวิตเข้าแลกนั้น ท่านยังคงรักษาความเชื่อไว้อย่างมั่นคง ทั้งนี้เพราะพระเจ้าทรงยืนเคียงข้างและประทานกำลังให้

       3.พระวรสาร (มธ. 16:13-19) หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมงานกับบรรดาศิษย์มาเป็นเวลานาน พระองค์ทรงตรวจสอบความเชื่อของพวกเขา โดยถามว่า “ท่านคิดว่าเราเป็นใคร” คำตอบของ น.เปโตรศิษย์ที่เป็นชาวประมงธรรมดา ๆ เป็นที่พอพระทัย พระองค์จึงทรงมอบหมายตำแหน่งผู้นำของพระศาสนจักรให้

ค. ปฏิบัติ              
    1. “เราทุกคนรับใช้พระเจ้าได้” พระศาสนจักรต้องการบุคคลที่มีความสามารถหลายหลากและแตกต่างกันมาเสริมเติมเต็มงานของพระศาสนจักร เราต้องการคนที่นิ่ง รอบคอบ อย่าง น.เปโตร ในเวลาเดียวกัน เราต้องการคนที่กล้าหาญ รวดเร็ว อย่าง น.เปาโล เราต้องการคนที่ชอบอยู่กับบ้าน ในเวลาเดียวกันเราก็จำเป็นต้องมีคนที่ออกไปทำงานนอกบ้าน น.เปโตรใช้ความรักที่ยิ่งใหญ่ในการอภิบาลดูแลสมาชิกให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่วน น.เปาโลใช้การที่ได้รับการฝึกอบรมในฐานะที่เป็นฟาริสีและความเข้มแข็งออกไปประกาศข่าวดีกับคนต่างชาติต่างศาสนา และนำเข้ามาเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร

    2. “อดีตไม่เป็นไร” ทั้ง น.เปโตรและ น.เปาโล ต่างมีความผิดพลาด คนหนึ่งเคยปฏิเสธถึงสามครั้งว่าไม่รู้จักพระเยซูเจ้า อีกคนหนึ่งเคยเบียดเบียนคนที่นับถือพระเยซู ดังนั้นอดีตเราอาจจะไม่ได้สนใจที่จะมารับใช้พระเจ้า หรือเห็นว่าตนเองไม่เหมาะสม วันนี้จึงเตือนใจเราว่าไม่ว่าเราจะเป็นใคร หรือเคยผิดพลาดอะไรมาก่อน แต่เวลานี้เราสามารถเข้ามารับใช้พระเจ้าได้เราเราสามารถใช้ทั้งพรสวรรค์และความอ่อนแอของเราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการรับใช้ผู้อื่นได้ ถ้าเรายินยอม ไม่มีใครดีสมบูรณ์แบบ แต่พระเจ้าทรงทำงานโดยผ่านเรา เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงใช้ น.เปโตรและ น.เปาโล

    3.“อย่ากลัว” ที่จะตอบรับคำเชิญให้มาทำงานเพื่อพระเจ้า พระทรงช่วยผู้ที่ทำงานให้พระองค์เสมอ การทำงานรับใช้พระเจ้าไม่ใช่จะราบรื่น แต่พระเจ้าจะทรงช่วยเรา เหมือนที่ทรงช่วย น.เปโตร ออกจากคุก และทรงอยู่เคียงน.เปาโลในยามที่ท่านต้องลำบาก

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021ก. ความสำคัญ...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
"ยอมรับและสืบสาน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดาวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2021 โดย คุณพ่อเปโตวัชศิลป์ กฤษเจริญ ก.ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ