UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี"
"ท่านคือชุมพาบาลที่ดี"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2021
ก. ความสำคัญ
            1. ข่าวดีจากบทอ่านในวันนี้บอกเราให้ทราบว่าพระเจ้าทรงเป็นชุมพาบาลหรือผู้เลี้ยงแกะที่ดีอย่างไร นอกจากนั้นยังท้าทายเราให้ใช้สิทธิอำนาจที่พระองค์ประทานให้ในฐานะหัวหน้าของครอบครัว วัด สังคม กลุ่มองค์กรด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ดังนั้นคำว่า "ชุมพาบาล" หรือ "ผู้เลี้ยงแกะ" จึงไม่ได้หมายถึงบรรดาพระสงฆ์นักบวชเท่านั้น แต่หมายถึงคริสตชนทุกคนที่ได้รับเรียกให้ทำหน้าที่รับใช้และเป็นผู้นำในทุก ๆ ระดับ

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
            1. บทอ่านที่หนึ่ง (ยรม. 23:1-6) ประกาศกเยเรมีย์ (ศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตศักราช) ตำหนิผู้นำและกษัตริย์ชาวอิสราเอลที่ไม่เอาใจใส่ประชาชน ไม่สนใจคนยากจน ประกาศกยังได้กล่าวทำนายว่าจะมีชุมพาบาลคนใหม่ที่มาจากตระกูลของกษัตริย์ดาวิด ที่จะนำความสุขและความชอบธรรมกลับมาให้ชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่ง

            2. บทอ่านที่สอง (อฟ. 2:13-18) น.เปาโลแนะนำว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นชุมพาบาลทั้งของชาวยิวและคนต่างศาสนา และอธิบายว่าพระเยซูเจ้าในฐานะชุมพาบาลที่ดี และผู้ที่ทำให้มนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้าด้วยการมอบชีวิตของตนเองยอมตายบนไม้กางเขน

           3. พระวรสาร (มก. 6:30-34) น.มาระโกนำเสนอพระเยซูเจ้าในฐานะชุมพาบาลที่ดีที่มาทำให้คำสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับประกาศกเยเรมีย์ในบทอ่านที่หนึ่งเป็นจริง เราได้เห็นว่าพระเยซูทรงให้กำลังใจบรรดาอัครสาวกที่เพิ่งกลับมาจากการเทศนาครั้งแรกด้วยความเหน็ดเหนื่อย อย่างไรก็ตามพระองค์ทรงแสดงความห่วงใยประชาชนโดยเปรียบเทียบเหมือนกับ “ลูกแกะที่ขาดคนเลี้ยงดู”

ค. ปฏิบัติ
           1. “เราต้องพึ่งพาพระพรจากพระเจ้า” ไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำหรือหัวหน้าในระดับใด เราก็คือชุมพาบาล ยิ่งต้องรับผิดชอบมากหรือสูงเท่าใด เราต้องพึ่งพาพระเจ้ามากเท่านั้น เราต้องสวดภาวนาเพื่อวอนขอพระพรแห่งสติปัญญาและพละกำลังเพื่อจะได้สามารถนำสมาชิกไปในหนทางที่ถูกต้อง เราต้องอ่านพระคัมภีร์และไตร่ตรองทุกวันเพื่อจะได้ทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในฐานะชุมพาบาลที่ดี และรับศีลมหาสนิทเพื่อเพิ่มพลังและความเข้มแข็งในชีวิต และยึดพระเยซูเป็นต้นแบบ

           2. “เราต้องสอนและดูแลประชาชน” พระศาสนจักรมีหน้าที่รับผิดชอบสองประการ คือ “การสอนและการดูแล” เรายังเป็นคริสตชนที่แท้จริงไม่ได้ ถ้าเรายังไม่ได้ประกาศข่าวดีหรือพระวรสารให้ผู้อื่น “การสอน” พระวาจาของพระเจ้าเป็นแก่นแท้ของชีวิตคริสตชน ส่วน “การดูแล” นั้น เป็นการปฏิบัติตามที่เราสอน ซึ่งคริสตชนทุกคนจะต้องนำความรักและความเมตตาของพระเยซูเจ้าไปมอบให้คนในสังคม ด้วยการทำกิจเมตตาทั้งฝ่ายกายและจิตใจ ทั้งด้วยการกระทำเป็นการส่วนตัวหรือกระทำในนามของกลุ่มองค์กร หรือในนามของวัดของเรา

 

บทเทศน์วันอาทิตย์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021 ก. ความสำคัญ 1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว...
"พยานตัวจริง"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ...
ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโล
"ทุกคนรับใช้พระเจ้าได้"ข่าวดีสมโภช น.เปโตรและ น.เปาโลวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2021โดย คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญก. ความสำคัญ...
ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
"ยอมรับและสืบสาน"ข่าวดีสัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดาวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2021 โดย คุณพ่อเปโตวัชศิลป์ กฤษเจริญ ก.ความสำคัญ...

ประกาศสำนักพระสังฆราช

ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง การงดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.019/2021เรื่อง การยกเว้น (Dispensation) จากพันธะการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์ของคริสตชน(มาตรา 1247)และงดประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณแบบสาธารณะ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ
ประกาศสังฆมณฑลราชบุรีที่ สร.001/2021เรื่อง นโยบายมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน สถานศึกษาสังกัดฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ::: Download ::: นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียนโรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2021 เวลา 13.00 น. สภาภิบาลวัดและพี่น้องอาสนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแขวก​ มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ แด่นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม​ จำน​วน​...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.ชมรมสภาอภิบาลวัดสังฆมณฑลราชบุรีส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจนที่ปลายนิ้ว จำนวน 50 เครื่อง พร้อมทั้งหน้ากากอนามัยอีกจำนวน 50...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน ร่วมกับพระสงฆ์และคณะกรรมการ ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 09:59 น. {gallery}news/2021_29june{/gallery}
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา..
...ด้วยรักและห่วงใย เพราะคุณคือพี่น้องเรา.. ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์...
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ยอห์นบอสโก พิบูลย์  ยงค์กมล
สังฆมณฑลราชบุรี ขอร่วมแสดงความเสียใจ กับ "ครอบครัวยงค์กมล" ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ...
พระสันตะปาปาเชิญชวนสวดสายประคำตลอดเดือนพฤษภาคม
“พฤษภาคม” เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำเพื่อต่อต้านโรคระบาดสักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนสัตบุรุษร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสวดสายประคาเพื่อขอให้โรคระบาดสิ้นสุดลงและขอให้ดาเนินชีวิตได้ตามปกติ“พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาอย่างร้อนรนต่อพระเจ้า” (กจ. 12: 5)สักการะสถานทั่วโลกเชิญชวนประชาสัตบุรุษในช่วงเดือนพฤษภาคมร่วมใจกันสวดสายประคา...
วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021...

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ