UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)
"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง"

ข่าวดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา (B)
วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2021

ก. ความสำคัญ
1. บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว วันนี้พระเจ้ายังทรงท้าทายเราให้คิดถึงคนอีกจำนวนมากที่หิวโหยฝ่ายจิตใจ หิวความรัก ความเมตตา การให้อภัย ความเป็นเพื่อน สันติสุข

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
2. บทอ่านที่หนึ่ง (2 พกษ. 4:42-44) เรื่องของประกาศกเอลีชาที่อาศัยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเลี้ยงคนหนึ่งร้อยคนด้วยขนมปังเพียงยี่สิบก้อน เอลีชาปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวเขาที่กระทำและเป็นพระเจ้าทรงกระทำโดยผ่านทางตัวเขา สิ่งที่เขามีเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้ทั้งนั้น อัศจรรย์นี้เป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าถึงอัศจรรย์การทวีขนมปังเลี้ยงผู้ที่ติดตามพระองค์ในพระวรสารวันนี้

3. บทสดุดี (สดด. 145) บอกเราว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเรา ทรงประทานสิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่รักและมอบความไว้วางใจในพระองค์

4. บทอ่านที่สอง (อฟ. 4:1-6) น.เปาโลเตือนชาวเอเฟซัสว่าพระเยซูเจ้าทรงรวมชาวยิวและคนต่างศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยพาพวกเขาให้มารับความเชื่อเดียวกัน รับศีลล้างบาปเดียวกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพิธีบิขนมปังศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน น.เปาโล เตือนเราให้เป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ที่มีใจกว้างด้วยการแบ่งปันแก่กันและกัน

5. พระวรสาร (ยน. 6:1-15) พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังเพียงห้าก้อนและปลาสองตัว ซึ่งขนมปังก็หมายถึงศีลมหาสนิทที่เราเข้ามารับในพิธีมิสซาฯ อัศจรรย์นี้สอนเราว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งที่อัศจรรย์ต่าง ๆ โดยผ่านทางคนธรรมดา เป็นต้นโดยผ่านทางเด็กเล็ก ๆ คนหนึ่ง คนใช้ของเอลีชาและสาวกของพระเยซูได้แจกจ่ายขนมปังให้ประชาชนด้วยความยินดี ดังนั้นใครก็ตามที่แจกจ่ายความรักแบ่งปันพระพรให้ผู้อื่น พระเจ้าได้ทรงแสดงความรักต่อคนยากไร้โดยผ่านทางมือของพวกท่าน สมาชิกชุมชนศิษย์พระคริสต์
ค. ปฏิบัติ
6. “แบ่งปันสิ่งที่เขาต้องการ” พระเยซูทรงช่วยเหลือประชาชนโดยดูความต้องการและตอบสนองความต้องการนั้น พวกเขาหิวพระองค์จึงประทานอาหารให้

7. “ให้และรับเพียงพอกับความต้องการ” ฐานะผู้ให้ควรให้ด้วยความรักและเหมาะสม ให้ด้วยความเต็มใจ ถ้ามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อย ผู้รับควรรับด้วยความรู้คุณ ด้วยการสวดภาวนาให้ และใช้สิ่งที่ได้อย่างดีที่สุด

8. “มุ่งมั่นอุทิศตน” ในฐานะผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วเราต้องมุ่งมั่นและอุทิศตนที่จะรับใช้พระเจ้าในการแบ่งปันสิ่งที่ “เรามีและเราเป็น” แก่ผู้อื่น พระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่มีใจกว้างเสมอ เราเริ่มต้นเป็น “ผู้ให้” ได้ด้วยตัวของเราเอง หรือร่วมกับองค์กรของวัดคือการเข้าเป็นสมาชิกของคณะ “วินเซนต์เดอปอล” หรือคณะอื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร นี่แหละคือชีวิตของ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่”

บทเทศน์วันอาทิตย์

"ยิ่งใหญ่ด้วยการรับใช้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (B) วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ 1.สัปดาห์นี้พระเจ้าให้กำลังใจคนดีที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการกระทำของคนอื่น สอนเราให้เห็นคุณค่าของความทุกข์ ที่สุดไม่ต้องกลัวเพราะพระองค์จะทรงคอยดูแลเราเอง
"พระเยซูของแท้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ...
"หัตถ์พระเจ้า" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ 1....
"ศิษย์พระคริสต์แท้จริง" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2021 ก....

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด วันพุธที่ 15 กันยายน 2021 คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี ในฐานะเลขาธิการสมัชชา พร้อมด้วยทีมวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาสังฆมณทล และเพื่อพิจารณาแบบสอบถามประชากรของพระเจ้าก่อนการสมัชชา ณ ห้องประชุมสำนักงานสังฆมณฑลราชบุรี
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์หลุยส์ คอนซากา สุธี  เจริญพานิช
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงหลับจึงต้องจัดเป็นการภายในเท่านั้น ท่านสามารถร่วมภาวนาและติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook : ซิสเตอร์ ผู้รับใช้ (SIHM Sister):::: กำหนดการภาวนา ::::
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2021 เวลา 10.45 น. ที่บ้านเบธานี บ้านพักคนชรา อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการเพื่อสตรี(คคส.) สังฆมณฑลราชบุรี...
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ สังฆมณฑลราชบุรีรวมพลังชมรมผู้สูงวัย สมทบทุนช่วยวัดป่าวิมุตยาราม สร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด...
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ