UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

 sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา /  bosconoom /  18 มิถุนายน 2565 /  18 views

รายการ Sinapis "เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา"
EP.45 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า (C)
หัวข้อ พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหยิบปัง ขอบพระคุณ แล้วทรงบิออก
ตรัสว่า “นี่คือกายของเราเพื่อท่านทั้งหลาย จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด”

โดย คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี (พ่อบู๊)
คุณพ่อศราวิน พัดศรีเรือง (พ่อโจ)
และ คุณพ่อปฏิคม วิริยะสมบัติ (พ่อตอน)

Related Videos

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก