Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02975894
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
812
860
4736
13755
38900
2975894
Your IP: 3.226.245.48
2020-08-13 21:19

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประชุมคณะกรรมการเพื่อคริสตชนฆราวาส 1/2017
ประชุมคณะกรรมการเพื่อคริสตชนฆราวาส 1/2017

     วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560  ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา จ.ราชบุรี : สังฆมณฑลราชบุรีได้เชิญผู้นำองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาข้อกำหนดของสังฆมณฑลฯ กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่            ของพระศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย คริสตศักราช 2015 และเลือกตั้งคณะกรรมการเพื่อคริสตชนฆราวาส โดยมีผู้แทนสมาชิกจาก 21 องค์กร/หน่วยงาน (ทั้งหมด 24 องค์กร/หน่วยงาน) จำนวน 39 คน เข้าร่วมประชุม

         การประชุมเริ่มขึ้นในเวลา 09.00 น. โดยพระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลมณฑลราชบุรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในวจนพิธีกรรมเปิดการประชุม พระคุณเจ้าได้ขอบคุณสมาชิก ทุกคนที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และเน้นถึงความสำคัญขององค์กร/หน่วยงานที่เป็นเสมือนอวัยวะต่าง ๆ   ในพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้า จากนั้นได้มีการแนะนำสมาชิกทุกคนพร้อมกับองค์กร/หน่วยงาน  ที่สังกัดให้เพื่อนสมาชิกอื่น ๆ ได้รู้จัก

        เมื่อถึงเวลา 10.15 น. คุณพ่อไพยง มนิราช (ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ) ได้นำเสนอข้อกำหนดของ    สังฆมณฑลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมเพื่อคริสตชนฆราวาส โดยเน้นวัตถุประสงค์ 4 ประการของคณะกรรมการ   ซึ่งได้แก่  
1) การเป็นศูนย์รวมริเริ่ม ค้นคว้า ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักการและการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานฆราวาสต่าง ๆ  
2) ส่งเสริมการรู้จักและร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานฆราวาส  
3) ส่งเสริมการอบรมบุคลากรฝ่ายฆราวาส ในจิตตารมณ์และทักษะการอภิบาลและการประกาศข่าวดี  และ
4) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับเจ้าอาวาส ให้คำแนวทางฆราวาสทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ สงฆ์ ประกาศก และผู้ปกครอง คณะกรรมการนี้มีวาระการทำงาน 2 ปี

       จากนั้น คุณพ่อไพยง มนิราช ได้สรุปสาระสำคัญของกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ 2015 เพื่อให้สมาชิกทุกองค์กร/หน่วยงานได้รับทราบและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ขององค์กร/หน่วยงานของตน
       ในภาคบ่าย เวลา 13.15 น. คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ (จิตตาธิการ) ได้ทำการสำรวจสภาพความเป็นจริงและความต้องการผู้นำองค์กร/หน่วยงานตามวัตถุประสงค์ทั้งสี่ของคณะกรรมการ โดยให้สมาชิกแต่ละคน     ได้เขียน และให้มีการแบ่งปันต่อกลุ่มใหญ่ในบางประเด็น

       เมื่อถึงเวลา 14.00 น. คณะผู้ดำเนินงานประชุมได้จัดการเลือกตั้งประธานของคณะกรรมการฯ โดยให้สมาชิกแต่ละคนได้เขียนชื่อบุคคลที่ตนคิดว่าเหมาะสมเพียงชื่อเดียว นำส่งให้คุณพ่อจิตตาธิการดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมในการเป็นประธานต่อไป

       ในตอนท้ายของการประชุม สมาชิกได้เสนอแนะเรื่องเร่งด่วนที่สังฆมณฑลควรกระทำเพื่อการพัฒนาฆราวาสให้เป็นไปตามแนวทางที่กฤษฎีสมัชชาใหญ่ฯ 2015 ได้วางไว้ โดยสมาชิกส่วนใหญ่เห็นว่า  การให้การอบรมฆราวาสให้เป็น “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่” นั้น ควรเน้นเรื่องความเชื่อศรัทธาต่อ  พระเจ้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น การศึกษาพระคัมภีร์เพื่อนำมาใช้ในชีวิต ความรู้เรื่องคำสอนและหลักปฏิบัติเพื่อเป็นคาทอลิกที่ดีในยุคปัจจุบัน สิทธิและหน้าที่ของคริสตชนฆราวาส  การประกาศข่าวดี  การทำงาน เพื่อไปในทิศทางเดียวกัน การติดตามพี่น้องคริสตชนที่เหินห่างจากวัด และควรให้ฆราวาสได้รับรู้เรื่องกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ 2015 อย่างทั่วถึง เป็นต้น

       ที่สุด พระสังฆราช ปัญญา กฤษเจริญ ได้ให้โอวาทปิดประชุม  โดยใช้ภาพเรือที่พระเยซูเจ้าประทับอยู่กับศิษย์ สื่อให้ทุกคนร่วมมือกันในการทำงานเพื่อนำสังฆมณฑลให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายโดยมีพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้นำ การประชุมสิ้นสุดลงในเวลา  15.15 น. นัดหมายการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์