UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

กิจกรรมอบรม-แบ่งปันเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2020
กิจกรรมอบรม-แบ่งปันเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี

โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2020
    วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020 คณะกรรมการฯเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรีจัดกิจกรรม "อบรม-แบ่งปันเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี" โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 2020 หัวข้อ "ความท้าทายของเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบัน" ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี มีบรรดาเยาวชนจากวัดต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 104 คนโอกาสนี้ พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ และ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ได้แวะมาทักทายพบปะและให้โอวาทกับบรรดาเยาวชนด้วย

    เริ่มต้นด้วยการตรวจคัดกรองตามมาตรการของรัฐเพื่อป้องกันโรค การลงทะเบียน กิจกรรมเตรียมความพร้อม และวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม ให้ข้อคิดโดย คุณพ่อนิรุต กิจเต่ง เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี เป็นประธาน

    หลังจากวจนพิธีกรรมเปิดแล้ว คุณครูศิริลักษณ์ เบญจภุมริน และ คุณครูภูวดล  กลิ่นสวัสดิ์ วิทยากร ได้ให้บรรดาเยาวชนแบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 10 กลุ่ม โดยตั้งชื่อกลุ่มตามชื่อบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ซึ่งพระสันตะปาปฟรังซิสได้ตรัสถึงในสมณลิขิต Christus Vivit “พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์” (CV บทที่ 1 -ข้อ 5-21) วิถีทางที่พระเจ้าทรงพยายามใกล้ชิดและทรงพบปะกับเยาวชน โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาชีวิตของบุคคลเหล่านั้นจากพระคัมภีร์ที่ให้แต่ละกลุ่มนำไปศีกษา พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อแบ่งปันแก่บรรดาเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

    ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ได้เดินทางมาเพื่อพบปะ ให้โอวาทกับบรรดาเยาวชนทุกคน

    กิจกรรมช่วงบ่าย เริ่มด้วยสันทนาการจากทีมงานเยาวชนวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี จากนั้น บรรดาเยาวชนได้มีโอกาสรับฟังโอวาทจากพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสชนฆราวาส แผนกเยาวชน มีกิจกรรมสนุก ๆ เพื่อผ่อนคลาย ด้วยเกมใบ้คำ

    สุดท้าย เป็นช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรองส่วนตัว เพื่อการเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในสังคมที่มีแต่ความท้าทาย โดยมีพระเจ้าอยู่เคียงข้าง ผู้ทรงรักและคอยช่วยเหลือเราเสมอ

    และก่อนกลับบ้าน บรรดาเยาวชนได้รับอาหารว่าง ซี่งเยาวชนวัดนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี เป็นเจ้าภาพ พร้อมทั้งขนม และ Face Shield จากคุณพ่อสนธยา ไทยสนธิด้วย

ข่าวโดย คณะกรรมการเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ