UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จัดให้มีพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกำลังและพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป (ศีลสง่า) ให้แก่นักเรียนคาทอลิก
พิธีโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

       วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2022 วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จัดให้มีพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ศีลกำลังและพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป (ศีลสง่า) ให้แก่นักเรียนคาทอลิกชั้น ป.3 จำนวน 19 คน , ป.6 จำนวน 19 คน และ ม.2 จำนวน 16 คน โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน

ภาพ-ข่าวโดย วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติบ้านพระหฤทัย บางนกแขวก